piątek, 13 marzec 2015 00:00

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Spis treści

Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie każdego roku ustawodawca wprowadza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg w PIT. Podobnie stało się również w 2015 r. - najważniejsze modyfikacje, korzystne dla niektórych podatników, zostały wprowadzone m.in. w uldze na dzieci.

Prześledźmy zatem, z jakich ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r., jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić.

 

Odliczenia od podatku


Ulga na dzieci w PIT za 2014 r.

 

Jedna z najpopularniejszych ulg w PIT - ulga na dzieci, zwana czasem także ulgą prorodzinną - przysługuje podatnikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko. Prawo to przysługuje podatnikom osiągającym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32%. Oznacza to, iż ulgę na dzieci można odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT-37 lub PIT-36.

 

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci. Okazują się one szczególnie korzystne dla osób osiągających niskie dochody oraz rodzin wielodzietnych. Zasady odliczania ulgi na dzieci znajdujemy w art. 27f ustawy o PIT.

 

Prawa do skorzystania z ulgi na dzieci w PIT nie mają podatnicy wychowujący dzieci (bez względu na ich wiek), wobec których w 2014 r. miały zastosowanie przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem liniowym, przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) - przy czym w tym ostatnim przypadku wyjątek stanowią przychody z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą.

 

Ulga przysługuje na każde dziecko:

 • Małoletnie
 • Otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na wiek
 • Uczące się, do ukończenia przez nie 25. roku życia, o ile w 2014 roku nie osiągnęło dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z niektórych kapitałów pieniężnych przekraczających kwotę 3.089 zł (z wyjątkiem zasiłków, dodatku pielęgnacyjnego czy też renty socjalnej)

 

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku dzieci małoletnich, prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku 2014:

1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich otrzymujących zasiłek lub rentę oraz dzieci uczących się, prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym utrzymywał takie dziecko w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 

Prawo do ulgi na dzieci - limity

Nie każdy podatnik może korzystać z ulgi na dzieci. Prawo to nie przysługuje podatnikom osiągającym wysokie dochody, którzy w roku 2014 wychowywali tylko jedno dziecko.

 

Z ulgi na dzieci nie mogą korzystać podatnicy, których roczne dochody opodatkowane:

 • według skali podatkowej
 • podatkiem liniowym
 • na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (tj. dochody kapitałowe rozliczane w PIT-38),

 

pomniejszone o zapłacone w roku 2014 składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne), nie przekroczą odpowiednio:

56.000 zł - w przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim

112.000 zł - w przypadku podatników samotnie wychowujących dzieci (zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT) oraz podatników pozostających przez cały rok w związku małżeńskim (w tym wypadku jest to limit łączny dla obojga małżonków).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osobą samotnie wychowującą dziecko może być:

Panna / kawaler

Wdowa / wdowiec

Rozwódka / rozwodnik

Osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

 

Należy przy tym podkreślić, iż za podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim nie uważa się osoby:

 • w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • pozostającej w związku małżeńskim, w przypadku gdy małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności.

 

 

Sposób odliczenia ulgi na dzieci w PIT za 2014 r.

Podatnik korzystający z ulgi na dzieci od podatku obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, odlicza stałą kwotę określoną w art. 27f ust. 2 ustawy o PIT. Kwota ta określona jest w skali miesiąca i różni się w zależności od liczby dzieci pozostających na wychowaniu podatnika.

 

Wysokość odliczenia w zależności od liczby dzieci:

Jedno dziecko:

Miesięczna kwota ulgi: 92,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy: 1.112,04 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie: 1.112,04 zł

 

 

Dwoje dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci: 92,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na dwoje dzieci: 2 x 1.112,04 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na oboje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04)

 

 

Troje dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 92,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na pierwsze i drugie dziecko:2 x 1.112,04 zł

Miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 166,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na trzecie dziecko: 2.000,04 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na troje dzieci: 4.224,12 zł ( 2 x 1.112,04 + 2.000,04)

 

 

Czworo i więcej dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 92,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na pierwsze i drugie dziecko: 2 x 1.112,04 zł

Miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 166,67 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na trzecie dziecko: 2.000,04 zł

Miesięczna kwota ulgi na czwarte dziecko: 225 zł

Kwota ulgi za 12 miesięcy na czwarte dziecko: 2.700 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na czworo dzieci: 6.924,12 zł ( 2 x 1.112,04 + 2.000,04 + 2.700 ) + za każde kolejne dziecko dodatkowo 2.700 zł.

 

Jak można zauważyć, od 1 stycznia 2015 r. zwiększeniu uległa kwota odliczenia na trzecie, czwarte oraz każde kolejne dziecko. W większości przypadków oznacza to większy zwrot z podatku dla rodzin wielodzietnych.

 

Prawo do ulgi na dzieci może przysługiwać za cały rok kalendarzowy lub za poszczególne miesiące, w których dziecko pozostawało na wychowaniu rodzica bądź opiekuna. Prawo do ulgi na dzieci można stracić w przypadkach, o których czytamy w art. 27f ust. 2c ustawy o PIT:

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.

 

Odliczenie ulgi na dzieci wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji. Lista tych dokumentów została określona w art. 27f ust. 5 ustawy o PIT:

1) odpis aktu urodzenia dziecka;

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Zwrot nieodliczonej części ulgi

W stanie prawym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. niektórzy podatnicy nie mogli wykorzystać całej kwoty przysługującej im ulgi na dzieci. Dotyczyło to osób osiągających niskie dochody, którym „nie starczało” podatku na wykorzystanie całej kwoty ulgi. Ten stan rzeczy zmienił się 1 stycznia 2015 r., kiedy to weszła w życie ustawa nowelizująca, która do art. 27f ustawy o PIT dodała ust. 8-12. W przepisach tych uregulowano kwestię „odzyskiwania” niewykorzystanej części ulgi przez podatników osiągających niskie dochody.

 

W celu odzyskania nieodliczonej kwoty ulgi podatnik do zeznania PIT-36 lub PIT-37 dołącza formularz PIT/UZ stanowiący część uzupełniającą tych zeznań. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Niewykorzystaną część ulgi niejako „odzyskuje się” z zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Przy czym wysokość wykazywanego zwrotu nie może przekraczać łącznej kwoty tych składek. Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się składek odliczonych wcześniej w zeznaniach PIT-36L, PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A.

 

Kwota niewykorzystanej ulgi jest traktowana na równi z nadpłatą podatku dochodowego - zostaje ona zwrócona podatnikowi, a uzyskany zwrot nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Załączniki do PIT-36 lub PIT-37

Podatnik korzystający z ulgi na dzieci ma obowiązek dołączyć do zeznania podatkowego za 2014 r. załącznik PIT/O, w którym wykazuje kwoty dokonanych odliczeń. W załączniku PIT/O podaje się liczbę dzieci, ich numery PESEL lub - w przypadku braku numeru PESEL - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

W przypadku wnioskowania o zwrot nieodliczonej części ulgi podatnik do zeznania rocznego dołącza także załącznik PIT/UZ.

 

 


Ulga abolicyjna w PIT za 2014 r.

 

Podatnicy, którzy w 2014 r. osiągali dochody za granicą, w niektórych przypadkach mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. To odliczenie od podatku zostało wprowadzone w celu zrównania obciążenia podatkowego u podatników stosujących różne metody unikania podwójnego opodatkowania takich dochodów.

 

Obecnie w ustawie o PIT oraz w zawartych przez Polskę obustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania funkcjonują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Metoda proporcjonalnego odliczenia

 

Te dwie metody różnią się sposobem wyliczania zobowiązania w podatku dochodowym - prowadzi to do sytuacji, w której podatek obliczony metodą proporcjonalnego odliczenia jest wyższy od podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją - przy takich samych dochodach. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2014 roku osiągali za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Ulga ta eliduje różnice w wysokości podatku od takich dochodów.

 

Zgodnie z art. 27g ustawy o PIT, z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • Podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • Uzyskują za granicą dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi,
 • Za granicą osiągają dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia,

 

Ponadto z ulgi abolicyjnej w PIT za 2014 r. mogą korzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane:

 • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej
 • 19% stawką podatku liniowego
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

Jak odliczyć ulgę abolicyjną w PIT za 2014 r.?

Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty stanowiącej różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2014 r.?

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 493) wymieniono kraje stosujące tzw. szkodliwą konkurencję podatkową. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach nie mogą korzystać z ulgi abolicyjnej.

 

Kraje te wymieniono w § 1 tegoż rozporządzenia:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Aruba/Sint-Maarten/Curacao - Terytoria Królestwa Niderlandów;

5) Wspólnota Bahamów;

6) Królestwo Bahrajnu;

7) Barbados;

8) Belize;

9) Bermudy - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

11) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

12) Wspólnota Dominiki;

13) Gibraltar - Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;

14) Grenada;

15) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

16) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

17) Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

18) Republika Liberii;

19) Księstwo Liechtensteinu;

20) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

21) Republika Malediwów;

22) Republika Wysp Marshalla;

23) Republika Mauritiusu;

24) Księstwo Monako;

25) Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

26) Republika Nauru;

27) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

28) Republika Panamy;

29) Niezależne Państwo Samoa;

30) Republika Seszeli;

31) Federacja Saint Kitts i Nevis;

32) Saint Lucia;

33) Saint Vincent i Grenadyny;

34) Królestwo Tonga;

35) Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

36) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych- Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

37) Republika Vanuatu.

 

 

 

Odliczenia od dochodu

 

 


Ulga internetowa w PIT za 2014 r.

 

Z bardzo popularnej w poprzednich latach ulgi internetowej może korzystać już bardzo niewielki odsetek podatników. Ustawa nowelizacyjna z dnia 24 października 2012 r. wprowadziła zmiany w ustawie o PIT - dodano 26 ust. 6h, zgodnie z którym:

6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

W praktyce oznacza to, że z ulgi internetowej w PIT za 2014 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • Nigdy wcześniej z niej nie korzystali
 • Skorzystali z niej wyłącznie w rozliczeniu za rok 2013

 

Prawo do tego odliczenia nie przysługuje podatnikom, którzy dokonali go dwa razy lub raz - za rok wcześniejszy niż 2013.

 

Należy przy tym podkreślić, iż prawo do odliczenia wydatków na użytkowanie sieci Internet przysługuje osobno każdemu ze wspólnie rozliczających się małżonków. Oddzielnie ocenia się także nabycie prawa do tej ulgi. Podczas gdy jedno z małżonków może już nie mieć prawa do ulgi internetowej, drugie może wciąż to prawo zachowywać - w takim wypadku dokonanie odliczenia jest możliwe dla tego z małżonków, które to prawo zachowało.

 

Jak rozliczyć ulgę internetową w PIT za 2014 r.

Odliczenia wydatków na użytkowanie sieci Internet dokonuje się od dochodu - w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej jednak niż 760 zł. Ulga internetowa obejmuje wydatki takie jak m.in. stałe opłaty abonamentowe, opłaty za impulsy naliczane przez operatora za dostęp do Internetu poprzez modem, opłaty za Internet użytkowany na urządzeniach mobilnych (np. laptop, tablet), koszty używania internetu w kafejce internetowej itd. Nie obejmuje natomiast wydatków związanych z instalacją sieci, zakupem modemu, naprawą itd.

 

Wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane. Takimi dokumentami mogą być np. faktury lub rachunki (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), dowody wpłaty, przelewy bankowe czy wyciągi z rachunku bankowego.

W przypadku korzystania z Internetu udostępnianego przez operatora w pakietach (np. wraz z telewizją i telefonem), z kwoty wykazanej na fakturze należy wyodrębnić wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet - tylko ta kwota podlega odliczeniu.

 

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Dokonanie takiego odliczenia wymaga także dołączenia do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę poniesionych wydatków.

 

 


 

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2014 r.

 

 

Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osoby niepełnosprawne mogą podlegać odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2014 r. może skorzystać osoba niepełnosprawna, która posiada przynajmniej jeden z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

Lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która jest dla niego:

 • współmałżonkiem
 • dzieckiem własnym bądź przysposobionym
 • dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie
 • pasierbem
 • rodzicem
 • rodzicem współmałżonka
 • rodzeństwem
 • ojczymem / macochą
 • zięciem / synową

 

Należy przy tym podkreślić, iż samo sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, wspieranie jej pod względem finansowym itd. jeszcze nie uprawnia podatnika do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Utrzymywanie osoby niepełnosprawnej to stan, w którym dany podatnik zapewnia takiej osobie wyżywienie, ponosi koszty mieszkaniowe i zapewnia środki do życia.

Prawa do ulgi rehabilitacyjnej nie mają podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną, której dochody w 2014 r. przekroczyły 9.120 zł.

 

W jaki sposób rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT za 2014 r.?

Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej. Przy czym odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki wymienione w art. 26 ust. 7 ustawy o PIT. Z ulgi rehabilitacyjnej można skorzystać w zeznaniu za składanym za rok podatkowy, w którym takie wydatki zostały faktycznie poniesione.

 

Należy przy tym podkreślić, iż z ulgi rehabilitacyjnej nie można skorzystać w odniesieniu do wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Odliczeniu nie podlegają również wydatki, które zostały podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócone.

Jeśli wydatki takie zostały sfinansowane bądź dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, ale jedynie w części, odliczeniu podlegają wydatki w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona.

 

Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej dzielą się na limitowane i nielimitowane. Wydatki nielimitowane podlegają odliczeniu w faktycznie poniesionej wysokości. Natomiast wydatki limitowane podlegają odliczeniu z uwzględnieniem limitu określonego w ustawie o PIT. Kwota odliczenia nie może również przekraczać wysokości osiągniętego w roku 2014 dochodu (przychodu), który podlega pomniejszeniu.

 

Katalog wydatków nielimitowanych:

Art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o PIT:

7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

(…)

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

(…)

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

(…)

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

 

Katalog wydatków limitowanych:

Art. 26 ust. 7a pkt 7, 8, 12 oraz 14 ustawy o PIT:

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

(…)

12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

(…)

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 

Poniesione wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. Dotyczy to w szczególności wydatków nielimitowanych oraz wydatków na leki. Takimi dowodami mogą być np. faktury lub rachunki. Dokument taki musi zawierać w szczególności:

 • Dane identyfikujące kupującego oraz sprzedającego
 • Nazwę towaru lub usługi
 • Kwotę zapłaty

 

Oznacza to, iż dokumentem stanowiącym dowód poniesienia wydatku uprawniającego do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie może być np. paragon fiskalny, ponieważ taki dokument nie zawiera danych identyfikujących kupującego.

 

Podatnik odliczający wydatki na leki musi posiadać zaświadczenie o konieczności stałego lub czasowego zażywania danych leków - wydane przez lekarza specjalistę.

 

Odpowiednia dokumentacja jest konieczna także w przypadku odliczania wydatków limitowanych związanych z opłaceniem przewodnika, utrzymaniem psa asystującego oraz z przejazdem samochodem osobowym na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie trzeba dokumentować wysokości poniesionych wydatków, jednak w przypadku kontroli skarbowej może być konieczne przedstawienie dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, czyli odpowiednio:

 • Imię i nazwisko osoby, którą opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • Certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • Dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych

 

Prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w niektórych przypadkach uzależnione jest od stopnia inwalidztwa osoby niepełnosprawnej.

Do I grupy inwalidztwa zaliczane są osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji bądź znaczny stopień niepełnosprawności.

Do II grupy inwalidztwa zaliczane są osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 


Ulga odsetkowa w PIT za 2014 r.

Podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt bądź pożyczka na własne potrzeby mieszkaniowe, mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Prawo do tego odliczenia od 2007 roku przysługuje na zasadzie praw nabytych.

Odliczenia w ramach ulgi odsetkowej można dokonać od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub od przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego,
 • od kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty na spłatę wspomnianych kredytów (pożyczek)

 

Należy przy tym podkreślić, że odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu, a nie same raty kredytowe. Prawo do ulgi odsetkowej przysługuje do upływu terminu spłaty kredytu, określonego w umowie kredytowej zawartej przed 1 stycznia 2007 r. - nie później jednak niż do 31 grudnia 2007 r.

 

Odliczenia ulgi odsetkowej dokonuje się w ramach ustalonych limitów. Wysokość limitu zależy od daty zakończenia inwestycji i dotyczy części kredytu, od którego odsetki zostały zapłacone.

Odsetki od części kredytu przewyższającego kwotę limitu nie podlegają odliczeniu.

 

Limity odliczeń w ramach ulgi odsetkowej

Rok zakończenia inwestycji i obowiązujący limit:

2002 - 2007: Limit 189.000 zł

2008: Limit 212.870 zł

2009: Limit 243.460 zł

2010: Limit 264.810 zł

2011 - 2014: Limit 325.990 zł

 

Limit ustalony na rok zakończenia inwestycji jest stały dla wszystkich lat, w których podatnik dokonuje odliczeń.

Dla małżonków limit ten jest wspólny. Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, odliczenia można dokonać od dochodu jednego z nich lub od dochodu każdego z małżonków - zgodnie z proporcją wskazaną we wnioskach zawartych w zeznaniach rocznych.

 

Wydatki odliczanie w ramach ulgi odsetkowej

Jak już wspomnieliśmy, odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe lub kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę takiego kredytu. Przepisy obowiązujące do końca 2006 roku ściśle określiły rodzaje inwestycji, które dają podatnikowi prawo do korzystania z ulgi odsetkowej.

 

Cele mieszkaniowe dające prawo do ulgi odsetkowej:

 • budowa budynku mieszkalnego
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku

 

Cel mieszkaniowy musi być jasno określony w zawartej przez podatnika umowie kredytowej. Ulga odsetkowa dotyczy wyłącznie inwestycji realizowanych w Polsce, na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe - wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku braku planu - na terenie określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki na zakup gruntu bądź prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę lub w związku z innymi wymienionymi wyżej inwestycjami. Jeśli podatnik zaciągnął kredyt lub pożyczkę łącznie np. na zakup gruntu i budowę domu, na potrzebę zastosowania ulgi odsetkowej należy wyodrębnić tę część kredytu, od którego odsetki spłacane są konkretnie na cele mieszkaniowe dające prawo do ulgi odsetkowej. Umowa kredytowa musi wskazywać szczegółowo na cel udzielenia kredytu - dotyczy to również kredytów refinansowych.

Odliczeniu nie podlegają także odsetki zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, (w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.) bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

 

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, kredyt na cele mieszkaniowe musi być udzielony przez podmiot uprawniony do takiego udzielenia na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Odsetki od poniższych kredytów nie mogą być odliczane w ramach ulgi odsetkowej:

 • udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego),
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa (zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych)
 • udzielane na usuwanie skutków powodzi (zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi),
 • zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 ze zm.)

 

 

Dokonywanie odliczeń w ramach ulgi odsetkowej

Podatnik, który po raz pierwszy korzysta z ulgi odsetkowej, do zeznania podatkowego dołącza oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. Z ulgi odsetkowej można skorzystać po raz pierwszy w zeznaniu za rok zakończenia inwestycji. W załączniku PIT-2K wykazuje się kwotę wydatków poniesionych w związku z inwestycją mieszkaniową. Samą wysokość dokonanych odliczeń wykazuje się w załączniku PIT/D.

Czytany 59389 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 marzec 2015 14:04

Artykuły powiązane

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników. 

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

  Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa

  Podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2015 r., którzy spełniają warunki określone w przepisach obowiązujących do końca 2006 r., mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Sprawdź, kto może dokonać tego odliczenia, jaki limit kredytu obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2015 r. oraz czy wynajęcie lokalu pozbawia prawa do ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna

  Podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2015 r. w pewnych przypadkach mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się, kto dokładnie ma prawo do dokonania odliczenia wydatków, o których mowa w ustawie, które wydatki można odliczać w faktycznie poniesionej kwocie, a które do wysokości limitu oraz poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtują wielu podatników. Pobierz też aktualne druki PIT i załączników za 2015 r.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

  Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.