wtorek, 03 styczeń 2017 10:17

Kalendarium zmian w VAT 2017

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła istotne modyfikacje w przepisach dotyczących podatku VAT, m.in. w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o VAT. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca sięgnął w tym celu po sprawdzone rozwiązania, stosowane w latach poprzednich.

 

Zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. wynikają z ustawy z dnia 13.05.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846).

 

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT – ustawa nowelizacyjna podniosła limit wartości sprzedaży, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym uprawnia podatnika do korzystania ze zwolnienia z VAT. W 2017 r. wynosi on 200.000 zł. Przedsiębiorcy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r. mogą korzystać także podatnicy, którzy w 2016 r. przekroczyli „stary” limit 150.000 zł, a nie przekroczyli nowego limitu 200.000 zł. Więcej…

 

Deklaracje i informacje VAT – wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektroniczne dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, dostawców i nabywców towarów lub świadczących usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz podatników obowiązanych do składania PIT-4R, PIT-11 PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono też wymóg przesyłania drogą elektroniczną informacji podsumowujących (VAT-UE, VAT-27) - wyłącznie za okresy miesięczne. Więcej…

 

Odwrotne obciążenie – katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT należnego został przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę, rozszerzono m.in. o niektóre towary z kategorii złota, srebra i platyny, a także elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory. Dla tych ostatnich obowiązuje limit kwotowy dla jednolitej gospodarczo transakcji w wysokości 20.000 zł. Do ustawy o VAT dodano także całkiem nowy załącznik nr 14, w którym wymieniono 48 rodzajów usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, w tym aż 47 rodzajów usług budowlanych. Więcej…

 

Podatek naliczony dot. WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia – zmieniono przepisy dotyczące rozwiązań uzależniających powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od uwzględnienia podatku należnego w deklaracji VAT. W przypadku dokonania rozliczenia po upływie 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik zobligowany jest do wykazania podatku należnego w deklaracji składanej za miesiąc powstania tego obowiązku, a podatek naliczony może odliczyć dopiero w deklaracji składanej na bieżąco. Więcej…

 

Ewidencje VAT – zmieniono zakres informacji, które powinna zawierać prawidłowo prowadzona ewidencja VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, muszą się w niej znaleźć dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Jako obowiązkowy element ewidencji VAT wymieniono m.in.dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, np. numer NIP kontrahenta polskiego lub unijnego. Więcej...

 

Jednolity Plik Kontrolny z ewidencji VAT - dane z ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT przekazują mali i średni przedsiębiorcy, duzi przedsiębiorcy zostali objęci tym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r. Więcej… 

 

Zwroty VAT – w 2017 r. ograniczono możliwość korzystania ze zwrotu VAT w terminie przyśpieszonym, 25-dniowym. Aby w 2017 r. otrzymać taki zwrot, należy spełnić wszystkie warunki wymienione w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Podobnie jak to było w latach poprzednich, zwrot w terminie przyśpieszonym następuje na wniosek podatnika. Wprowadzono także regulacje dotyczące przedłużania podatnikowi terminu zwrotu VAT na czas weryfikacji zasadności dokonania takiego zwrotu. Z wnioskiem o przedłużenie mogą wystąpić organy takie jak m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej…

 

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT – ustawa nowelizacyjna ogranicza możliwość korzystania z rozliczania VAT za okresy kwartalne. Prawo takie od 1 stycznia 2017 r. mają wyłącznie mali podatnicy. Kwartalnie nie mogą się oni jednak rozliczać przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od miesiąca rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Prawo to nie przysługuje też podatnikom, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (chyba, że łączna wartość netto tych dostaw nie przekroczyła kwoty 50.000 zł - w żadnym miesiącu z tych okresów). Więcej…

 

Rejestracja i wykreślanie podmiotów z rejestru podatników VAT – wprowadzono bardziej rygorystyczne zasady weryfikacji podatników składających zgłoszenia rejestracyjne. Organ podatkowy może odmówić rejestracji m.in. w przypadku stwierdzenia, że podmiot nie istnieje, podał nieprawdziwe dane czy też nie ma możności skontaktowania się z nim. Określono też regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne w imieniu podatnika. Natomiast w art. 96 ust. 9-9i ustawy o VAT znalazły się szczegółowe wytyczne dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. Od 1 stycznia 2017 r. usunięty z rejestru może zostać m.in. podatnik, który zawiesi działalność gospodarczą na dłużej niż 6 miesięcy lub przez taki okres nie złoży deklaracji VAT. Więcej…

 

Sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT – w ustawie o VAT znalazł się nowy rozdział 5: „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Określa on zasady ustalania przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% zaniżenia lub zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Ustalane jest ono m.in. w przypadku stwierdzenia, iż podatnik nie złożył deklaracji podatkowej i nie wpłacił zobowiązania lub w złożonej deklaracji wykazał zaniżone zobowiązanie lub zawyżoną kwotę zwrotu. W niektórych sytuacjach organ podatkowy może odstąpić od nałożenia dodatkowego zobowiązania, może też ono zostać obniżone do 20% lub podwyższone do 100% w przypadku tzw. oszustw podatkowych. Więcej…

Czytany 975 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 10:45

Artykuły powiązane

 • Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów

  Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. zmieniła zakres danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji VAT. W związku z tym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych stwierdziły, iż każda faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym wystawionym na rzecz podmiotu gospodarczego musi być ujęta w ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach faktury do paragonów muszą znaleźć się w takiej ewidencji, a w jakich wystarczą dane zawarte w miesięcznym raporcie fiskalnym.

 • Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych” Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”

  Jako członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 6 lutego 2017 r. uczestniczyliśmy w konferencji z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej. Sprawdź, jak eksperci oceniają przygotowanie polskich przedsiębiorstw do JPK i zobacz relację z konferencji.

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

  Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany