poniedziałek, 26 listopad 2012 00:00

Ulga - jak ją odebrać ? Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(35 głosów)

Kiedy i jak odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT każdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i dopełnił wszystkich formalności, ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości 90% wartości tej kasy. W przypadku droższych urządzeń ulga ta może wynosić maksymalnie 700 zł. Wielu podatników zastanawia się, kiedy w praktyce można odliczyć kwotę ulgi. Kwestia ta nie została określona we wspomnianej ustawie. Zasady odliczania kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej zostały określone na mocy delegacji ustawowej  w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 30 grudnia 2010 r., nr 257, poz. 1733).

Bez ograniczeń czasowych

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia odliczenie ulgi, która przysługuje podatnikowi z tytułu zakupu kasy fiskalnej lub kilku kas, może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym kasa fiskalna została zainstalowana, a tym samym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w kolejnych okresach. W praktyce można odliczyć ulgę za zakup kasy fiskalnej w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym podatnik traci prawo do zwrotu. Nawet jeśli przykładowo zakupiliśmy kasę fiskalną w czerwcu 2010 roku, a jeszcze nie rozliczyliśmy ulgi, możemy to zrobić pod koniec roku 2013, a nawet w 2014.

Sposób odliczenia ulgi

Kolejne pytanie, jakie może się nasunąć właścicielowi kasy fiskalnej, to sposób odliczenia ulgi. Zależy on od tego, jak w danym okresie rozliczeniowym kształtują się proporcje podatku należnego i podatku naliczonego. Jeśli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czyli występuje podatek do zapłaty, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia kwota odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej nie może być wyższa niż kwota nadwyżki podatku należnego. Z kolei w przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej – gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż kwota podatku należnego, podatnik zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia może odliczyć część ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej. W zależności od tego, czy właściciel kasy rejestrującej rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie, kwota odliczenia nie może przekraczać odpowiednio 25% i 50% całościowej kwoty zwrotu. Maksymalna kwota zwrotu w przypadku rozliczania miesięcznego wynosi 175 zł, czyli 25% z 700 zł, a kwartalnego 350 zł, czyli 50% z 700 zł. Przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia określa sposób odliczania ulgi dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy o VAT. W takim przypadku kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty, która zasadniczo powinna zostać wpłacona do urzędu skarbowego. Dotyczy to na przykład podatników świadczących usługi przewozu osób i bagażu taksówkami, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu.

Zwrot na rachunek bankowy

Inaczej odliczają ulgę właściciele kas, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT - podatnicy zwolnieni z VAT. Takie osoby składają w urzędzie skarbowym „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej”. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń wniosek taki powinien zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 • Adres
 • Numer NIP
 • W przypadku taksówkarzy: Numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numer boczny i numer rejestracyjny taksówki, w której zainstalowano kasę

Do prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dane serwisu, który dokonywał fiskalizacji urządzenia rejestrującego
 • Oryginał faktury za zakup kasy oraz dowód wpłaty całości należności
 • Informację o numerze rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot
 • W przypadku taksówkarzy: Fotokopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą fiskalną

Urząd skarbowy ma 25 dni na wykonanie przelewu zwroty za kasę fiskalną. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku.

Dopełnienie formalności

Należy również pamiętać, że zgodnie z § 2 rozporządzenia otrzymanie ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej jest możliwe tylko po dopełnieniu przez podatnika odpowiednich formalności. Najważniejszym dokumentem jest „Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania”, które należy złożyć w urzędzie skarbowym jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania. W przypadku wprowadzenia tylko jednej kasy może to być „Zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej”. Właściciel kasy musi też posiadać dowód uiszczenia całej zapłaty za kasę fiskalną. Równie ważne jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania przy pomocy kasy, która odpowiada wymogom z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz wskazanym przez ustawodawcę kryteriom i warunkom technicznym.

Rozliczanie z ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT w 2013 r.

Każdy właściciel nowej kasy fiskalnej, który dopełnił wszystkich formalności, ma prawo do otrzymania ulgi na zakup kasy w wysokości 90% jej wartości lub 700 zł. Wynika to wprost z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT i dotyczy także tych podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT. Jak w praktyce się to odbywa i w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić stosowny wniosek?

Przelew na konto

Na sposób odliczania ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej przez podatnika zwolnionego z VAT wskazuje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT oraz § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W myśl tych przepisów właściciele kas rejestrujących, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT lub korzystają z prawa do zwolnienia podmiotowego, otrzymują omawiany zwrot na rachunek bankowy. Wcześniej muszą oni wypełnić „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej”. Bank wskazany przez wnioskodawcę musi mieć siedzibę na terytorium kraju. Jeśli podatnik jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwrot może być wysłany właśnie na to konto. Urząd skarbowy ma 25 dni na przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek podatnika, termin ten liczymy od dnia przyjęcia wniosku.

Dane zawarte we wniosku

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń wniosek o wypłatę należnej ulgi za zakup kasy fiskalnej musi zawierać określone dane:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 •  Adres podatnika lub firmy
 • Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
 • W przypadku taksówkarzy wniosek dodatkowo powinien zawierać numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numer rejestracyjny i numer boczny taksówki, w której użytkowana jest kasa fiskalna.

Załączniki do wniosku

W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia do wniosku o przyznanie ulgi na zakup kasy fiskalnej należy dołączyć stosowne dokumenty:

 • Dokument potwierdzający całościową zapłatę za kasę fiskalną i oryginał faktury
 •  Imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która jako serwis kas fiskalnych dokonała fiskalizacji
 • Numer rachunku bankowego lub rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie dokonywany zwrot.
 • W przypadku taksówkarzy konieczne jest również dołączenie fotokopii legalizacji taksometru współpracującego z kasą fiskalną zainstalowaną w taksówce. Z ulgi mogą skorzystać także właściciele kas fabrycznie zintegrowanych z taksometrem. Kasy fiskalne tego typu w przeszłości były objęte potwierdzeniem Ministra Finansów.

Warunki do otrzymania ulgi

Przypomnijmy, jakie warunki musi spełnić podatnik, aby wnioskować o otrzymanie ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Zostały one wymienione w § 2 rozporządzenia. Przede wszystkim jeszcze przed fiskalizacją musi złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu i użytkowania. Ponadto rozpoczęcie ewidencjonowania musi odbyć się w wyznaczonych terminach – dokonanie tego po terminie skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi. W terminie 7 dni od fiskalizacji podatnik musi w urzędzie skarbowym złożyć zawiadomienie o miejscu instalacji kasy. Niezbędne jest też posiadanie oryginału faktury i dowodu zapłaty całości należności za kasę fiskalną.

Jakie są skutki nie dokonania przeglądu technicznego  w terminie?

Przegląd techniczny kasy fiskalnej to czynność, o którą podatnik powinien bardzo dbać. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363) to na użytkowniku kasy fiskalnej, nie na serwisancie, spoczywa obowiązek pilnowania tych terminów. Obecnie obowiązkiem podatnika jest zgłaszanie kas do przeglądów nie rzadziej niż co 2 lata, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia. Termin ten nie dotyczy taksówkarzy, którzy podlegają pod odrębne przepisy. Dlaczego należy pilnować tych terminów? Chociażby dlatego, aby nie narazić się na kary za nieterminowość określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Pożegnanie ze zwrotem

W myśl wspomnianego przepisu ustawy o VAT podatnik, który w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ulgi na zakup urządzenia. W praktyce spóźniony podatnik musi oddać pobrany zwrot do 25. dnia miesiąca lub kwartału następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powinien być dokonany przegląd.

Przykład:
Pan Janusz miał wyznaczony w książce serwisowej przegląd kasy fiskalnej na 16 października 2013 roku. Z powodu niedopilnowania terminu przez pana Janusza przegląd techniczny odbył się dopiero 3 grudnia 2013 roku. W związku z tym podatnik musi oddać pobrany zwrot urzędowi skarbowemu do 25 grudnia 2013 roku.

W zależności od tego, ile kosztowała kasa fiskalna i jak wysoką kwotę zwrotu otrzymał podatnik, będzie on musiał zwrócić do urzędu nawet 700 zł. Jeśli w tym samym czasie skorzystał z ulgi na zakup większej liczby kas, kwota ta ulegnie powiększeniu.

Spóźnienie z winy serwisanta

W praktyce zdarza się także, że przegląd techniczny nie został wykonany terminowo nie z winy podatnika, lecz serwisanta. Sytuacja taka wystąpi, gdy właściciel kasy rejestrującej odda urządzenie do przeglądu w terminie, jednak sama czynność zostanie wykonana później. W takim przypadku podatnik nie ponosi winy za nieterminowy przegląd, a co za tym idzie nie musi oddawać pobranego zwrotu. Wina serwisanta musi być jednak dobrze udokumentowana. Warto zapobiegawczo dokonać na piśmie zgłoszenia kasy do przeglądu, z datą otrzymania przez uprawnionego serwisanta. Zgodnie z § 33 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas serwisant ma 5 dni na wykonanie przeglądu technicznego, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od podatnika. Jeśli właściciel kasy zgłosi ją do przeglądu przynajmniej na 5 dni przed obowiązującym terminem, nie musi obawiać się konsekwencji spóźnienia. Jeśli jednak zawiadomi serwis później (np. 4 dni przed terminem), a serwisant wykona przegląd w ciągu 5 dni, ale po obowiązującym podatnika terminie, osobą ponoszącą winę za spóźnienie będzie właściciel kasy fiskalnej. Warto zawiadamiać serwis odpowiednio wcześniej, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających ze spóźnienia z przeglądem technicznym.

Nie oszczędzaj na przeglądzie

Spóźnienie z przeglądem kasy fiskalnej nie skutkuje karą grzywny czy mandatem. Jednak utrata prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej i konieczność zwrotu tych pieniędzy to dotkliwa konsekwencja finansowa. Warto dbać o przestrzeganie obowiązujących terminów oraz o właściwe użytkowanie kasy. Przegląd techniczny dokonywany przez uprawnionego przedstawiciel serwisu gwarantuje poprawne działalnie urządzenia fiskalnego. Choć w praktyce musimy wydać na tę usługę 100 – 200 zł za każdą kasę, jest to zdecydowanie mniejsza kwota niż gdyby przyszło nam zwrócić 700 zł pobranej ulgi. Niektóre nowoczesne kasy i drukarki fiskalne posiadają funkcję przypomnienia o terminie przeglądu technicznego. Nawet jeśli nasze urządzenie nie ma takiej możliwości, warto zaznaczyć tę datę w widocznym miejscu.

Czytany 57227 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 lipiec 2014 20:56

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

  Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach? 

Więcej w tej kategorii: Jak rozliczyć ulgę »