piątek, 10 luty 2017 12:14

Ostateczny termin na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń 2017

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają już bardzo niewiele czasu na przesłanie pierwszego pliku JPK z danymi z ewidencji VAT – obowiązku tego muszą dopełnić do 27 lutego 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo określić status przedsiębiorcy dla celów JPK, co grozi za spóźnienie z przesłaniem tej informacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach możliwe jest odroczenie terminu przesłania pliku JPK_VAT.

Przepisy dotyczące przekazywania do Ministerstwa Finansów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek przesyłać drogą elektroniczną rejestry VAT w formie plików JPK – bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

 

Dostosowanie działalności do nowych wymogów to dla wielu firm spore wyzwanie. Z tego względu ustawodawca zdecydował się wprowadzić okresy przejściowe dla podatników spełniających wymogi określone dla zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy oraz małego i średniego przedsiębiorcy. Z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT objął największe podmioty – tzw. dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy przesyłają pliki JPK_VAT począwszy od danych za styczeń 2017 r. Najwięcej czasu na dostosowanie działalności do nowych wymogów mają mikroprzedsiębiorcy – obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie plików JPK obejmie ich dopiero od 1 stycznia 2018 r.

 

Dla małych i średnich przedsiębiorców termin wysłania pierwszego pliku JPK_VAT mija 27 lutego 2017 r. (25.02 przypada w sobotę) – muszą się w nim znaleźć dane z rejestrów VAT ze stycznia 2017 r.

 

Ważne!

Mali i średni przedsiębiorcy pierwszy plik JPK_VAT muszą przesłać do poniedziałku 27 lutego 2017 r.!

 

Mimo iż podatnicy ci mają już niewiele czasu na przygotowanie i wysłanie pierwszego pliku JPK_VAT, wielu z nich wciąż ma wątpliwości co do ustalenia statusu przedsiębiorcy. Znajomość definicji mikroprzedsiębiorcy oraz małego i średniego przedsiębiorcy jest kluczowa, ponieważ pozwala prawidłowo określić moment wejścia w obowiązek przesyłania plików JPK z danymi z ewidencji VAT.

 

Mały, średni i mikroprzedsiębiorca – definicje dla celów JPK

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 7 lutego 2017 r. przypomniało podatnikom o zbliżającym się terminie przesłania JPK_VAT z danymi ze stycznia 2017 r. Wspomniano, iż w 2017 r. obowiązku tego nie mają podatnicy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie dwa wymogi:

 1. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nie wyjaśniono jednak, jak rozstrzygać wątpliwości w tym zakresie. Resort zaleca w takim przypadku zwrócenie się o pomoc do właściwego urzędu skarbowego.

 

W praktyce jednak ustalenie momentu objęcia danego podatnika obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT nie jest skomplikowane – wymaga odwołania się do odpowiednich definicji. Zostały one zapisane w art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672).Definicji małego i średniego oraz mikroprzedsiębiorcy nie należy mylić z definicjami małego podatnika z ustaw podatkowych czy tzw. jednostek małych lub mikro, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Obowiązują w tym względzie wyłącznie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Mały, średni i mikroprzedsiębiorca – sprawdź definicje w Poradniku

 

Błędy w numerach faktur

Na swojej oficjalnej stronie internetowej resort finansów zwrócił też uwagę na błędy, które pojawiają się w przesyłanych plikach JPK_VAT. Mają one związek z numerami faktur zakupu. W części ZakupWiersz w polu o nazwie NrFaktury (od 1.01.2017 pole to nosi nazwę DowodZakupu) dokumenty bywają ewidencjonowane według numeracji z systemu księgowego podatnika – to błąd, ponieważ w polu tym powinien być zawarty numer oryginału dokumentu nadany przez wystawcę.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zaapelowało o przekazywanie poprawnie wypełnionych plików JPK_VAT – zawierających numery oryginałów dokumentów widniejących na dowodach zakupu.

 

Czy można odroczyć termin przekazania JPK_VAT

We wspomnianym komunikacie resort finansów przestrzegł przed niedostosowaniem się do nowego wymogu. Podkreślono, iż niezłożenie pliku JPK_VAT w terminie może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych. W takim przypadku urząd skarbowy ma prawo podjąć czynności wyjaśniające i zainicjować procedury przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Warto przy tym przypomnieć, iż na mocy art. 48 Ordynacji podatkowej możliwe jest odroczenie wykonania obowiązku podatkowego. Zgodnie z tym przepisem, musi być ono podyktowane ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

Dnia 7 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875). Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego, organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu przesłania JPK_VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku VAT.

 

Należy przy tym pamiętać, iż wniosek o odroczenie terminu wykonania obowiązku podatkowego musi zostać złożony przed terminem złożenia informacji podatkowej. Po upływie tego terminu przedsiębiorca bezpowrotnie traci szansę na takie odroczenie.

Podatnik wnioskujący o odroczenie terminu musi pamiętać, iż decyzja w tej sprawie będzie leżała w gestii urzędnika. Nawet jeśli przedsiębiorstwo jest zupełnie nieprzygotowane na JPK, może uzyskać odpowiedź odmowną. Podatnik poniesie więc mniejsze ryzyko, jeśli dołoży starań, aby czas pozostały do upływu terminu na wysłanie pierwszego pliku JPK_VAT wykorzystać celem dostosowania działalności do nowego wymogu. Najszybszym rozwiązaniem będzie zakupienie odpowiedniego oprogramowania i skorzystanie ze wsparcia specjalisty w zakresie jego wdrożenia.

 

Jakie kary grożą na nieterminowe przekazanie plików JPK_VAT

Organ podatkowy może nałożyć na podatnika karę porządkową do 2 800 zł. Mowa o niej w art. 262 § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa:

Art. 262. § 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

(…)

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

(…)

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

 Warto więc dołożyć wszelkich starań i wysłać pliki JPK w terminie.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

Czytany 4124 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 luty 2017 10:43

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

  Resort finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił kolejne wyjaśnienia dotyczące prawidłowego tworzenia plików JPK_VAT. Informacje te skierowane są m.in. do podatników biorących udział w transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podano także wskazówki, z których skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy – mają one związek z prawidłowym wprowadzeniem do JPK_VAT danych z faktur.