niedziela, 12 luty 2017 22:27

Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie?

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne. Niektórzy jednak mogą rozliczać się co kwartał. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale uległo istotnym ograniczeniom. Sprawdź, kto w 2017 r. wciąż może skorzystać z tej preferencji.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług przyniosła polskim przedsiębiorcom sporo zmian. Rozszerzono katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zwiększono limit do zwolnienia podmiotowego z VAT, zmieniono zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT, zmieniono zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie przyśpieszonym, wprowadzono bardziej rygorystyczne zasady rejestrowania podatników VAT, wprowadzono obowiązek wysyłki deklaracji VAT elektronicznie i wiele innych.

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy prawa podatników do rozliczania VAT za okresy kwartalne. Do końca 2016 r. deklaracje VAT za okresy kwartalne mogli składać mali podatnicy (niezależnie od tego, czy wybrali kasową metodę rozliczeń, czy nie) oraz podatnicy inni niż mali, którzy wybrali kwartalny cykl rozliczeń wiążący się z zaliczkami uiszczanymi za  pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT i dokonywania rozliczeń za okresy kwartalne zostało istotnie ograniczone.

 

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT w 2017 r.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, deklaracje podatkowe składa się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ustawa przewiduje jednak możliwość składania deklaracji, a co za tym idzie rozliczania VAT, także za okresy kwartalne.

 

Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale zostało ograniczone wyłącznie do małych podatników. Warunki do zachowania statusu małego podatnika VAT zostały określone w art. 2 pkt 25 ustawy:

Art. 2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(…)

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

 

W 2017 r. małym podatnikiem jest podmiot, którego wartość sprzedaży w roku 2016 nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W przypadku małych podatników – pośredników limit ten wynosi 193.000 zł .

 

W znowelizowanej ustawie o VAT znalazł się nowy art. 99 ust. 3a, który określa wyłączenia z prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Zgodnie z tym przepisem, kwartalnych deklaracji VAT nie mogą składać mali podatnicy, którzy:

 • zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja
 • w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

 

Ustawa nowelizacyjna wprowadziła również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w 2017 r. przez podatników nowo rejestrowanych ma zastosowanie, jeśli rejestracja nastąpiła w IV kwartale 2016 r., czyli po 30 września 2016 r. Podatnicy ci, nawet jak w 2016 r. wybrali rozliczenie kwartalne, to miesięczne deklaracje VAT składają począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 r.

 

Podatnicy dokonujący dostaw towarów o znacznym ryzyku wyłudzeń, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy (czyli m.in. złota, wyrobów stalowych, paliwa, oleju rzepakowego, folii stretch, dysków) również nie mogą składać deklaracji VAT kwartalnie. Wyłączenie z tego prawa nie dotyczy jednak dostawy paliwa, o której mowa w art. 99 ust. 3b ustawy:

Art. 99

(…)

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli:

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów;

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

 

Wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania VAT nie obowiązuje, jeśli łączna wartość dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, w żadnym miesiącu kwartału nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

 

Nowe zasady w zakresie kwartalnego rozliczania VAT obowiązują począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

 

Rozliczanie VAT za okresy kwartalne w 2017 r.

Mali podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń, składają deklaracje VAT za okresy kwartalne. Natomiast mali podatnicy, którzy tej metody nie wybrali, mogą wybrać kwartalne rozliczanie VAT – w tym celu muszą złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie składają deklaracje VAT-7K.

 

Ważne!

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, ale chcą rozliczać VAT kwartalnie od 1 stycznia 2017 r., zawiadomienie do urzędu skarbowego muszą złożyć najpóźniej w poniedziałek 27 lutego 2017 r.

 

Rezygnacja z kwartalnego składania deklaracji VAT na rzecz deklaracji miesięcznych jest możliwa najwcześniej po upływie czterech kwartałów i wymaga złożenia pisemnego zawiadomienia do urzędu skarbowego.

 

W przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne zapłata podatku musi nastąpić w terminie do 25. dnia miesiąca przypadającego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Utrata prawa do kwartalnego rozliczania VAT w 2017 r.

Podmioty nieposiadające statusu małego podatnika, które w 2016 r. składały deklaracje VAT-7K lub VAT-7D za okresy kwartalne, straciły do tego prawo z dniem wejścia w życie nowych przepisów r. W związku z tym od 1 stycznia 2017 muszą rozliczać się za okresy miesięczne – pierwszą miesięczną deklarację VAT-7 muszą złożyć do 27 lutego 2017 r.

 

W przypadku podatników, którzy w 2017 r. w wyniku przekroczenia limitu wartości sprzedaży utracą status małego podatnika, miesięczne deklaracje VAT będą składane począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczono limit – jeśli przekroczenie to nastąpi w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału. W przypadku przekroczenia limitu w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy miesiąc kwartału należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
 • następującego po kwartale, w którym przekroczono limit - jeżeli przekroczenie to nastąpi w trzecim miesiącu kwartału

 

Identyczne zasady obowiązują w przypadku przekroczenia limitu 50.000 zł dla wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Utrata prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne nastąpi, jeśli w którymkolwiek miesiącu kwartału wartość dostaw tychże towarów przekroczy kwotę 50.000 zł netto.

 

Więcej o zmianach w VAT 2017 czytaj w Poradniku

 

Obowiązek przekazywania plików JPK-VAT

Podatników, oprócz zmian wprowadzonych w przepisach ustawy o VAT, dotyczy też nowy comiesięczny obowiązek przesyłania plików JPK obejmujących dane z ewidencji VAT. Od 1 stycznia 2017 r. muszą to robić małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Sprawdź czy musisz wysłać plik JPK_VAT za styczeń 2017 r.

Czytany 4627 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 luty 2017 19:21

Artykuły powiązane

 • Co oznacza status deklaracji wysłanej elektronicznie do urzędu Co oznacza status deklaracji wysłanej elektronicznie do urzędu

   

  Prawidłowo sporządzona i przesłana drogą elektroniczną deklaracja otrzymuje z systemu status wskazujący na poprawnie zakończone przetwarzanie dokumentu. Podatnik może wtedy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku błędów i braków system wyświetla inne numery komunikatów – sprawdź, co one oznaczają.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Kalendarium zmian w VAT 2017 Kalendarium zmian w VAT 2017

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła istotne modyfikacje w przepisach dotyczących podatku VAT, m.in. w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o VAT. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca sięgnął w tym celu po sprawdzone rozwiązania, stosowane w latach poprzednich.

 • VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik

  Rok 2017 przynosi polskim podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego. Aby ten cel osiągnąć, sięgnięto po rozwiązania, które sprawdziły się w latach poprzednich – między innymi wykorzystano mechanizm odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość korzystania z kwartalnego rozliczania VAT dla niektórych grup podmiotów, zaostrzono sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku oraz wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną.

 • Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r. Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  Uszczelnienie systemu podatkowego – taki jest główny cel podpisanej przez prezydenta i opublikowanej 15 grudnia 2016 r. ustawy nowelizacyjnej. Zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. będzie sporo – dotyczą one m.in. katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wysokości limitu do zwolnienia z VAT, składania deklaracji drogą elektroniczną, warunków kwartalnego rozliczania VAT oraz sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku. Sprawdź, co zmieni się w VAT w 2017 r.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany