środa, 24 październik 2018 06:20

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe przepisy!

Oceń ten artykuł
(20 głosów)

Wiadomo już, kto nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej w 2019 r. W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas nie znalazło się kilka zwolnień przedmiotowych, przysługujących określonym czynnościom. Na zmiany muszą przygotować się również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową. Sprawdź, co zmienia się w zwolnieniach z kas fiskalnych od 1 stycznia 2019 r.

Tym razem Ministerstwo Finansów nie kazało podatnikom długo czekać na informacje o zmianach w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych. Znamy już projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wejdzie ono w życie 1 stycznia 2019 r. i ma obowiązywać przez 3 lata -  aż do końca 2021 r.

W zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. zmieni się sporo. Nie będą to jednak zmiany, które zobligują bardzo dużą grupę podatników do wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności. Wiążą się one głównie z nowymi wymogami dla przedsiębiorców, którzy już korzystają ze zwolnień. Zniknąć też mają cztery pozycje z załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono czynności zwolnione z kas przedmiotowo.

 

Kasa fiskalna dla dorożkarza, sprzątaczki, rewizora i flisaka pienińskiego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej nie będą już polegać czynności, które zostały wymienione w poz. 17, 30, 43 i 48 obecnie obowiązującego rozporządzenia.

W nowym rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas fiskalnych nie znalazły się:

Poz. 17: Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

Poz. 30: Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

Poz. 43: Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

Poz. 48: Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Usunięcie tych czynności z katalogu usług i towarów zwolnionych z kas przedmiotowo nie oznacza jednak, iż wykonujący je podatnik będzie musiał obowiązkowo wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Wciąż bowiem będzie mógł korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – przysługuje ono podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (nieprzekraczające limitu 20.000 zł netto rocznie).

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej – zmiany

W 2019 r. i latach kolejnych podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej wciąż będą mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 obecnego i poz. 36 nowego rozporządzenia. Skorzystanie ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej w 2019 r. wciąż będzie wymagało dokonywania dostawy towaru wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, otrzymania zapłaty w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, a także prowadzenia ewidencji i posiadania dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wskazujących, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

W nowym rozporządzeniu pojawił się zapis, zgodnie z którym ze zwolnienia tego będzie można korzystać również wtedy, gdy dostawa towaru zostanie w całości udokumentowana fakturą - bez konieczności spełnienia wymogu związanego ze sposobem otrzymania zapłaty oraz prowadzoną ewidencją. 

.

 

Zwolnienia przedmiotowe z kasy wyłącznie po wystawieniu faktury

Sprzedaż wysyłkowa to nie jedyna czynność, która w 2019 r. ma być zwolniona z kas wyłącznie pod warunkiem udokumentowania fakturą. W nowym rozporządzeniu taki wymóg pojawił się m.in. przy sprzedaży:

 • energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych
 • wody w postaci naturalnej; usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
 • usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych
 • usług związanych ze zbieraniem, przemieszczaniem, obróbką i przetwarzaniem odpadów
 • usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

 

Podatnicy wykonujący powyższe czynności dalej będą mogli korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Konieczne będzie jednak dokumentowanie wykonywanych czynności fakturami – od tego bowiem zależeć będzie możliwość korzystania ze zwolnienia.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

Ustawodawca zdecydował się pozostawić w niezmienionym kształcie zwolnienie, z którego korzysta najszersza grupa podatników – zwolnienie podmiotowe przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. W 2019 r. ten roczny limit dalej będzie wynosił 20.000 zł netto. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, tak jak dotychczas, limit wyliczać się będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Po przekroczeniu przysługującego podatnikowi limitu kasę fiskalną będzie trzeba wprowadzić w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. W 2019 r. roku przepisy te nie ulegną zmianie w porównaniu ze stanem obecnym.

 

W nowym rozporządzeniu znalazło się także m.in. zwolnienie z kas dla usług z zapłatą na rachunek.

 

Nie zmieniono też katalogu czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. Podobnie jak obecnie, w 2019 r. obowiązkowemu rejestrowaniu na kasie już od pierwszej sprzedaży podlegać będą m.in. dostawa gazu płynnego, dostawa części do silników, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, a także sprzętu fotograficznego, dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, dostawa napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, jak również dostawa perfum i wód toaletowych.

 

Natomiast wśród usług obowiązkowo rejestrowanych na kasie już od pierwszej czynności, znalazły się m.in. usługi przewozu osób taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego,  usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

W 2019 r. dalej obowiązywały będą wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas, m.in. dla sprzedaży towaru lub usług na rzecz pracownika.

Do katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas nie wprowadzono usług wymiany walut. Wyłączenie takie miało obowiązywać już w 2018 r., jednak ostatecznie z niego zrezygnowano.

 

Sprzątaczka, dorożkarz, rewizor i flisak z kasą fiskalną od 1 czerwca 2019 r.

Nowością jest bardzo długi termin na wprowadzenie urządzenia fiskalnego przez podatników, którzy w związku z wejściem w życie nowych przepisów utracą prawo do zwolnienia z kas. Zgodnie z § 8 ust. 2 projektu rozporządzenia, muszą oni rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie od 1 czerwca 2019 r.

Warto przypomnieć, iż w 2018 r. w takim samym wypadku wprowadzenie kasy było konieczne od 1 kwietnia, natomiast w latach poprzednich – od 1 marca danego roku.

Przedsiębiorcy rozpoczynający pracę z kasą wciąż będą mogli korzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – do 700 zł na każdą zgłoszoną kasę. W związku z wprowadzeniem kas fiskalnych online zmienią się jednak zasady przysługiwania takiej ulgi – obecnie jednak czekamy na opublikowanie w Dzienniku Ustaw odpowiednich aktów prawnych.

 

Aktualizacja!

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Jego ostateczne brzmienie różni się w pewnych aspektach od pierwotnego projektu. Zmiany, które wprowadzono w stosunku do planów opisanych powyżej:

Zachowano zwolnienie przedmiotowe dla przyjmowania należności przez rewizorów. W nowym rozporządzeniu znajduje się ono pod poz. 41 załącznika.

Wprowadzono zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowe dla dostawy towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich. Znajduje się ono pod poz. 49 załącznika do rozporządzenia.

Zrezygnowano ze zmian w brzmieniu przepisu dot. zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej. W 2019 r. przysługuje ono na takich samych zasadach, jak w poprzednim stanie prawnym.

Zrezygnowano z dodania warunku udokumentowania czynności fakturą dla zwolnień przedmiotowych wymienionych w poz. 2-13 oraz 21-23 załącznika.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

 

Czytany 13851 razy Ostatnio zmieniany piątek, 04 styczeń 2019 12:25

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć! Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

  W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r. Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

  Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.