środa, 23 styczeń 2019 11:45

Obowiązek korekty podatku VAT w 90 dni od terminu płatności w 2019 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Zmiany wprowadzone w ustawie o VAT mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Od nowego roku z ulgi na złe długi można skorzystać już po 90 dniach od upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub z umowy. Skrócony termin dotyczy nie tylko wierzyciela, ale też dłużnika. Poznaj nowe zasady korygowania podatku VAT przy braku zapłaty w 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244). Ten nowy akt prawny stanowi kontynuację działań ustawodawcy, zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zakres tych działań wchodzi m.in. zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych, usprawnienie procedur oraz wprowadzenie innych rozwiązań korzystnych dla polskich firm.

 

Ulga na złe długi – zmiany w 2019 r.

Zmiany wprowadzono m.in. w art. 89a ust. 1a ustawy o VAT. Znajdują się tam regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Zgodnie z tymi przepisami, podatnik ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Korekta w ramach ulgi na złe długi dotyczy też podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na tę część wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Dotyczy to sytuacji, w której dłużnik uregulował tylko część należności wynikającej z faktury.

 

Od 1 stycznia 2019 r. mocą ustawy nowelizacyjnej przepis ten zyskał następujące brzmienie:

Art. 89a

(…)

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Przepisy obowiązujące do końca 2018 r. wskazywały, iż z ulgi na złe długi można skorzystać po upływie 150 dni. Termin ten został więc znacząco skrócony – z 150 do 90 dni. Po jego upływie wierzyciel ma prawo do skorygowania podatku należnego. Przy czym okres ten liczymy nie od daty wystawienia faktury czy dokonania transakcji, ale od wyznaczonego na fakturze (lub określonego w umowie) terminu płatności.

 

Ulga na złe długi na nowych zasadach – od kiedy obowiązuje w 2019 r.

Nowy termin dokonania korekty VAT należnego dotyczy wszystkich wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, iż podatek VAT należny można skorygować po 90 dniach od upływu terminu płatności także w przypadku faktur wystawionych w poprzednim stanie prawnym - w tym tych, których termin płatności minął jeszcze w 2018 r.

W praktyce graniczną datą terminu płatności w omawianym wypadku jest 2 października 2018 r. Jeśli termin płatności minął dnia 3 października 2018 r. i później, termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wynosi 90 dni. Dla takich należności bowiem termin ten minął 1 stycznia 2019 r.

 

Korekta VAT naliczonego przez dłużnika w 2019 r.

Termin 90 dni dotyczy nie tylko wierzyciela korzystającego z ulgi na złe długi, ale też dłużnika, który musi skorygować VAT naliczony wynikający z faktury. Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w art. 89b ust. 1-2 ustawy o VAT.  

 

W przepisach tych w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. czytamy:

Art. 89b. 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

 

Dłużnik ma obowiązek skorygować odliczoną kwotę podatku wynikającą z faktury. Korekty takiej dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. W przypadku uregulowania części należności obowiązek korekty dotyczy tej części, która nie została uregulowana.

Powyższy obowiązek nie zachodzi, jeśli dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności. Podobnie w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu tego miesiąca jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacji.

 

Więcej o zmianach w VAT w 2019 r. czytaj  w Poradniku

Czytany 7288 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 styczeń 2019 11:51

Artykuły powiązane

 • Nowe stawki VAT jeszcze w 2019 r. Nowe stawki VAT jeszcze w 2019 r.

  Niższe stawki VAT na pieczywo i ciastka, prasę, książki oraz niektóre warzywa i owoce. Wyższe – na napoje, owoce morza, lód i czasopisma specjalistyczne. Rząd wprowadza zmiany w obecnie stosowanych stawkach VAT – ma być łatwej i przejrzyściej. Sprawdź, jakie jeszcze nowości rząd zaplanował dla polskich przedsiębiorców – część z nich wejdzie w życie już w pierwszej połowie 2019 r.

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Czy będą niższe stawki VAT od 2019 r. Czy będą niższe stawki VAT od 2019 r.

  Obiecywane od kilku lat obniżenie stawek VAT do dawnych 22% i 7% prawdopodobnie stanie się faktem – jednak niestety jeszcze nie teraz. Resort finansów nie przewiduje takich zmian w 2019 r. Zmienić ma się natomiast system klasyfikacji towarów i usług. Obecny system PKWiU może zostać zastąpiony Nomenklaturą Scaloną (CN) – nowa klasyfikacja ma być o wiele prostsza, bez nieścisłości i nieracjonalnych rozwiązań znanych z PKWiU.

 • Obowiązek korekty podatku VAT w 150 dni od terminu płatności Obowiązek korekty podatku VAT w 150 dni od terminu płatności

  Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi to przywilej wierzyciela. Dłużnik natomiast ma bezwzględny obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury. Sprawdź, kiedy i w jakim zakresie należy skorygować podatek naliczony i co grozi za niedopełnienie tego obowiązku.