piątek, 21 sierpień 2015 19:28

Ulga na złe długi po zmianach od 01.07.2015 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2015 r. dotyczą nie tylko kwestii stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Znowelizowana ustawa wprowadza też m.in. nowe zasady korzystania z tzw. ulgi na złe długi. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać i jakie nieścisłości w przepisach zostały zlikwidowane przez ustawodawcę.

O nowych przepisach ustawy o VAT mówi się już od jakiegoś czasu - zmiany od 1 lipca 2015 r. dotyczą w głównej mierze kwestii stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jednak nie tylko podatnicy sprzedający i kupujący towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, w odniesieniu do których obowiązek rozliczenia VAT należnego został przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę, odczują wprowadzone modyfikacje. Od 1 lipca 2015 r. zmianie uległy też m.in. zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi.

 

Choć ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem „ulga na złe długi”, podatnicy przyzwyczaili się do używania go w odniesieniu do regulacji zawartych w art. 89a i 89b tego aktu prawnego. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania w ustawowym terminie, wierzyciel ma prawo do skorygowania VAT należnego oraz podstawy opodatkowania. Obowiązek dokonania korekty ciąży również na dłużniku - musi on skorygować VAT naliczony. Wierzyciel ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, jeśli dana wierzytelność nie została uregulowana bądź zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ponadto muszą być spełnione warunki określone w art. 89a ust. 2 pkt 1-5:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) (uchylony)

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

4) (uchylony)

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

 

Do 30 czerwca 2015 roku w ustawie obowiązywał art. 89a ust. 7, zgodnie z którym prawo do ulgi na złe długi nie przysługiwało, jeśli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istniały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym bądź wynikające ze stosunku pracy. Z dniem 1 lipca 2015 r. przepis ten został uchylony. Oznacza to, iż z ulgi na złe długi można skorzystać nawet wtedy, gdy takie powiązania istnieją.

 

Zobacz w poradniku: Ulga na złe długi 2015 - przepisy przejściowe

 

To nie jedyna zmiana w zakresie stosowania ulgi na złe długi - do ustawy dodano także art. 89b ust. 1b. Wskazano w nim, iż na dłużniku nie ciąży obowiązek korygowania VAT naliczonego w związku z nieuregulowaniem zobowiązania, jeśli jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji - taki stan rzeczy musi istnieć w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 150. dzień od upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub umowy. Do 30 czerwca 2015 r. nie było jasnych regulacji w tej kwestii, w związku z czym organy podatkowe często uznawały, że - choć wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi - dłużnik ma obowiązek dokonać korekty VAT naliczonego. Od 1 lipca 2015 r. zasady postępowania w takich przypadkach są jasne i nie budzą już wątpliwości. 

Ustawodawca zdecydował się również na zlikwidowanie nieścisłości w kwestii składania deklaracji VAT przez dłużnika, który na dzień dokonania zakupu był czynnym podatnikiem VAT, jednak w 150. dniu od upływu terminu płatności korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Przepisy obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. nie nakładały na podatnika wprost obowiązku składania deklaracji VAT w takiej sytuacji - musiał on jedynie dokonać zapłaty odpowiedniej kwoty podatku. Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy w brzmieniu od 1 lipca 2015 r., dłużnik zwolniony z VAT, który dokonuje korekty VAT naliczonego w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem, ma obowiązek złożyć deklarację VAT.

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r. czytaj w naszym poradniku

Czytany 3760 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 11:51

Artykuły powiązane

 • Obowiązek korekty podatku VAT w 90 dni od terminu płatności w 2019 r. Obowiązek korekty podatku VAT w 90 dni od terminu płatności w 2019 r.

  Zmiany wprowadzone w ustawie o VAT mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Od nowego roku z ulgi na złe długi można skorzystać już po 90 dniach od upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub z umowy. Skrócony termin dotyczy nie tylko wierzyciela, ale też dłużnika. Poznaj nowe zasady korygowania podatku VAT przy braku zapłaty w 2019 r.

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Obowiązek korekty podatku VAT w 150 dni od terminu płatności Obowiązek korekty podatku VAT w 150 dni od terminu płatności

  Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi to przywilej wierzyciela. Dłużnik natomiast ma bezwzględny obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury. Sprawdź, kiedy i w jakim zakresie należy skorygować podatek naliczony i co grozi za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Czy w terminie złożyłeś krajową informację podsumowującą VAT-27? Czy w terminie złożyłeś krajową informację podsumowującą VAT-27?

  Sprzedawcy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27. Podatnicy rozliczający VAT za okresy miesięczne mieli na to czas do 25 sierpnia 2015 r. Kara grzywny za nieterminowe złożenie VAT-27 może wynieść nawet 35 tys. zł! Sprawdź, czy i Ty miałeś obowiązek złożyć VAT-27 i w jakich okolicznościach można uniknąć nałożenia grzywny.