piątek, 12 luty 2016 19:57

Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Pracodawca ma prawo do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wymaga to jednak złożenia przez pracownika oświadczenia na druku PIT-2 w terminie określonym w ustawie o PIT. Sprawdź, kiedy złożenie PIT-2 jest skuteczne i pobierz aktualny druk.

 

W oparciu o art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca ma obowiązek ustalić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% lub 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu przez pracownika. Za dochód uznaje się przychody w rozumieniu art. 12 ustawy oraz wypłacane przez pracodawcę zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia tejże zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

 

Warunkiem dokonania takiego pomniejszenia jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2. Jednak aby było ono skuteczne, musi zostać złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Nie ma konieczności, aby pracownik podpisywał je w dniu zatrudnienia - wystarczy, że dopełni tej formalności, zanim otrzyma pierwsze wynagrodzenie w danym roku.

 

Raz złożonego oświadczenia pracownik nie musi ponawiać co roku - zachowuje ono ważność do czasu zawiadomienia pracodawcy o zmianie stanu faktycznego, którego dotyczy to oświadczenie.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, w oświadczeniu PIT 2 podatnik stwierdza, że:

Art. 32.

(…)

3. (…)

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Złożenie powyższego oświadczenia nie jest uzależnione od wymiaru czasu pracy: może je złożyć zarówno pracownik zatrudniony na cały etat, jak i część etatu. Natomiast w przypadku pracowników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą, złożenie oświadczenia PIT-2 jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy z działalności tej nie osiąga on przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Jeśli taki pracownik z tytułu prowadzonej działalności płaci podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, może bez przeszkód złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2.

 

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w dwóch lub więcej zakładach pracy, oświadczenie PIT2 ma prawo złożyć tylko w jednym z nich. Pracodawca, który otrzymał PIT2, pomniejsza zaliczkę na podatek w pełnej kwocie stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - nie ma możliwości podzielenia jej np. na pół dla dwóch zakładów pracy.

 

W przypadku spóźnienia ze złożeniem oświadczenia PIT-2, pracodawca przez cały rok podatkowy nie będzie miał prawa do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Stanie się tak w sytuacji, gdy pracownik złoży PIT 2 po pierwszej wypłacie wynagrodzenia. Zakład pracy będzie mógł dokonać pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy dopiero od początku następnego roku, o ile pracownik w terminie złoży oświadczenie.

 

Należy przy tym podkreślić, iż odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w oświadczeniu ponosi wyłącznie pracownik. Zakład pracy ma obowiązek postąpić zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia i nie musi go weryfikować. Złożenie pracodawcy PIT 2 jest dobrowolne - pracownik nie musi tego robić, nawet jeśli spełnia warunki do podpisania oświadczenia. Niezłożenie przez pracownika druku PIT-2 uniemożliwia dokonanie przez zakład pracy pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

Pracownik może zrezygnować ze stosowania wobec jego dochodów kwoty zmniejszającej podatek w dowolnym momencie roku podatkowego. Wystarczy, że powiadomi o tym zakład pracy. Żadne przepisy nie przewidują także obowiązku informowania pracodawcy o okolicznościach mających wpływ na rezygnację ze stosowania tej kwoty.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk oświadczenia PIT2 bez żadnych opłat

Czytany 14612 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 11:35

Artykuły powiązane

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r. Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

  Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

  Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

  Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.