poniedziałek, 16 styczeń 2017 11:40

Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

Oceń ten artykuł
(29 głosów)

Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

Pracodawca, który otrzyma od podatnika oświadczenie PIT-2, ma prawo do pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) warunkiem dokonania takiego pomniejszenia jest złożenie oświadczenia PIT-2 jeszcze przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rządzące kwotą zmniejszającą podatek. Nowe przepisy dotyczące ustalania tej kwoty odnoszą się jednak tylko do rocznego obliczenia podatku.

 

W ustawie o PIT dodano art. 27 ust. 1b – wskazuje on na stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł rocznie. W praktyce oznacza to, iż przy poborze zaliczek od należności pracowniczych kwota ta wynosi 46,33 zł miesięcznie. Przepisy te zasadniczo powielają regulacje obowiązujące w poprzednim stanie prawnym. Wprowadzono jednak istotną zmianę – 1/12 kwoty zmniejszającej uwzględniana jest wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających kwoty 85,528 zł, czyli górnej granicy pierwszego progu podatkowego.

W przepisie tym czytamy:

Art. 27

(…)

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

 

Żadne przepisy nie wymagają składania PIT2 co roku – oświadczenie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku obowiązuje na ten rok i na lata kolejne. Pracownik ma jednak obowiązek każdorazowo poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego wskazanego w oświadczeniu.

Jeśli z jakichś przyczyn pracownik nie złożył PIT 2, jednak chce to zrobić np. ze względu na zmianę stanu faktycznego, czas na przekazanie pracodawcy oświadczenia ma do dnia poprzedzającego wypłatę pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 

W art. 32 ust. 3 ustawy określono zakres informacji, jakie znajdują się w oświadczeniu PIT-2:

Art. 32

(…)

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

W związku ze zmianą przepisów o kwocie wolnej od podatku zmieniono również wzór oświadczenia PIT-2. Nowy formularz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 58).  Rozporządzenie to określa również wzory formularzy PIT-2A i PIT-3.

 

Ważne!

W 2017 r. obowiązują następujące wzory druków:

PIT-2(5) – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(5) – Oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(5) – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Kliknij po bezpłatny aktualny wzór PIT-2 i innych formularzy

 

Czytaj też: PIT 2017: Zmiana kwoty wolnej od podatku

Czytany 30782 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 styczeń 2017 11:31

Artykuły powiązane

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r. Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

  Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

  Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

 • Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić? Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić?

  Pracodawca ma prawo do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wymaga to jednak złożenia przez pracownika oświadczenia na druku PIT-2 w terminie określonym w ustawie o PIT. Sprawdź, kiedy złożenie PIT-2 jest skuteczne i pobierz aktualny druk.