niedziela, 06 marzec 2016 21:00

Ulga na zakup kasy fiskalnej. Jak otrzymać zwrot w 2016 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający pracę z kasą fiskalną może otrzymać lub odliczyć ulgę do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. To spore wsparcie szczególnie dla małych firm, ale uwaga! Aby otrzymać zwrot ulgi, trzeba spełnić warunki określone w przepisach. Sprawdź, jakie to warunki i czy możesz skorzystać z ulgi, jeśli rozpocząłeś pracę z kasą już jakiś czas temu.

 

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem fiskalnym wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia różnych formalności określonych w przepisach. O ile czynności takie jak np. zgłaszanie kasy do urzędu skarbowego nie wymagają od podatnika dodatkowych opłat, o tyle sam zakup urządzenia wiąże się z pewnymi kosztami - nieraz całkiem sporymi, jeśli podatnik zdecyduje się na zakup wysokiej jakości kasy lub drukarki fiskalnej. Z tego względu ustawodawca przewidział możliwość korzystania z ulgi, która wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. To spore ułatwienie szczególnie dla małych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Skorzystanie z takiego wsparcia wymaga od podatnika spełnienia dodatkowych wymogów - na szczęście nie są one ani bardzo skomplikowane, ani trudne do spełnienia.

 

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej w 2016 r. przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, natomiast szczegółowe wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Ile wynosi ulga na kasę w 2016 r.?

Zgodnie ze wspomnianym art. 111 ust. 4 ustawy, ulga na kasę fiskalną wynosi do 90% ceny zakupu netto urządzenia. Przepis ten określa jednak górną granicę takiego odliczenia lub zwrotu - może on wynieść maksymalnie 700 zł za jedno urządzenie. Jeśli podatnik przy rozpoczęciu ewidencjonowania zgłosi więcej niż jedną kasę (np. kasę podstawową i rezerwową) kwota ta ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu - za 2 kasy podatnik otrzyma do 1.400 zł zwrotu, za 3 kasy - do 2.100 zł itd. Warto więc pomyśleć od razu o zakupie kasy rezerwowej (jest ona niezbędna m.in. w przypadku awarii kasy podstawowej), ponieważ ulga przysługuje wyłącznie przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

Ulga na kasę 2016 - jakie warunki trzeba spełnić?

Przede wszystkim należy podkreślić, iż ulga na kasę fiskalną w 2016 r. przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy dopiero rozpoczynają pracę z tym urządzeniem. Oczywiście z odliczenia nie trzeba korzystać od razu, jednak bardzo ważne jest, aby przy rozpoczęciu ewidencjonowania spełnić warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Wzór zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, o którym mowa w pkt 1), znaleźć można w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Dokument ten należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

 

Bardzo istotnym kryterium, o którym mowa w pkt 2) rozporządzenia, jest terminowość rozpoczęcia ewidencjonowania. Przykładowo podatnik, który ze względu na przekroczenie limitu obrotów do zwolnienia z kas w marcu 2016 r. musi wprowadzić to urządzenie w działalności najpóźniej 1 czerwca 2016 r., nie może spóźnić się nawet jeden dzień z dopełnieniem tego obowiązku. W przeciwnym razie straci prawo do ulgi. Jeśli chodzi o kwestię posiadania przez kasę homologacji, o której mowa w dalszej części pkt 2), podatnik kupujący kasę w autoryzowanym serwisie fiskalnym nie musi martwić się o spełnienie tego wymogu - serwis bowiem nie może sprzedawać kas bez ważnej homologacji.

 

Z ulgi do 700 zł na każdą kasę można skorzystać dopiero po uregulowaniu całości zobowiązania wobec sprzedawcy. Najlepiej więc zapłacić za urządzenie od razu. Jeśli jednak podatnik otrzyma fakturę z odroczonym terminem płatności, musi najpierw uregulować należność.

 

Jak uzyskać zwrot ulgi na kasę w 2016 r.?

Sposób uzyskania ulgi na kasę zależy od statusu VAT przedsiębiorcy. W przypadku czynnych podatników VAT odliczenia dokonuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za miesiąc (lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następne.

Wytyczne dotyczące sposobu dokonania odliczenia przez czynnych podatników VAT znajdują się w § 3 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§3 (…)

2. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy.

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Przysługującą podatnikowi kwotę ulgi otrzyma on przelewem na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Urząd skarbowy ma 25 dni na dokonanie zwrotu - licząc od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Żadne przepisy nie określają wzoru takiego wniosku, jednak w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania znajdujemy informacje o danych, które powinien zawierać oraz wymaganych załącznikach:

§ 4 (…)

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

 

Ustawodawca nie przewidział końcowego terminu, w którym można rozliczyć ulgę do 700 zł na kasę lub otrzymać zwrot przysługującej kwoty. Oznacza to, że mogą z niej skorzystać także podatnicy, którzy nie zrobili tego do tej pory, a spełnili wymagania określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania.

 

Należy również pamiętać, że prawo do ulgi można stracić także już po jej odliczeniu lub uzyskaniu. Stanie się tak m.in. w przypadku spóźnienia z przeglądem technicznym w terminie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie zwrotu otrzymanej ulgi na rachunek urzędu skarbowego.

 

Więcej informacji o uldze do 700 zł na kasę fiskalną znajdziesz w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę!

Czytany 4605 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 marzec 2016 14:20

Artykuły powiązane

 • Urzędnicy sprawdzają czy nie musisz zwrócić ulgi na kasę fiskalną Urzędnicy sprawdzają czy nie musisz zwrócić ulgi na kasę fiskalną

  Warunki skorzystania z ulgi na kasę fiskalną nie są trudne do spełnienia. W niektórych przypadkach prawo do takiego odliczenia lub zwrotu można jednak stracić. Urzędy skarbowe coraz częściej kontrolują zasadność skorzystania z ulgi i sprawdzają, czy podatnik nie naruszył warunków określonych w przepisach. Sprawdź, jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną i co grozi za niedopełnienie obowiązków.

 • Podatnik zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną w 2016 roku Podatnik zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną w 2016 roku

  Ani ustawa o VAT, ani szczegółowe rozporządzenia związane z kasami fiskalnymi nie przewidują żadnych odrębnych zwolnień z obowiązku stosowania kas dla nievatowców. Podatnicy zwolnieni z VAT muszą mieć kasy fiskalne, podobnie jak podatnicy VAT czynni. Obie grupy przedsiębiorców mają te same obowiązki, ale też te same prawa – m.in. prawo do ulgi nawet 700 zł za każdą kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Sprawdź, jak podatnik zwolniony z VAT uzyska ulgę na kasę w 2016 r. i w jakich okolicznościach będzie musiał ją zwrócić do urzędu skarbowego.

 • Co robić, GDY KASA fiskalna NIE DZIAŁA? Co robić, GDY KASA fiskalna NIE DZIAŁA?

  Przepisy ustawy o VAT określają jasną procedurę postępowania w przypadku awarii kasy fiskalnej lub innych okoliczności, w których podatnik nie może z niej korzystać - np. chwilowego braku prądu. Sprawdź, czy prowadzenie innych ewidencji bądź wystawianie faktur usprawiedliwia sprzedaż bez kasy. Dowiedz się też, czy każdy musi mieć kasę rezerwową i jakie urządzenie wybrać.

 • Jak w 2015, 2016, 2017, 2018 i do 30.04.2019 r. otrzymać zwrot ulgi na kasę fiskalną? Jak w 2015, 2016, 2017, 2018 i do 30.04.2019 r. otrzymać zwrot ulgi na kasę fiskalną?

  Zakup kasy fiskalnej dla każdego przedsiębiorcy może okazać się sporym wydatkiem. W 2015 roku rozszerzono katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas, w związku z czym obowiązek instalacji tego urządzenie obejmie ogromną grupę podatników. Z naszego poradnika dowiesz się, kto może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, w jaki sposób ją otrzymać lub rozliczyć oraz jak nie stracić do niej prawa w kolejnych latach.