piątek, 07 październik 2016 15:26

Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT korzystają z licznych preferencji – nie muszą składać deklaracji VAT, dokonywać rejestracji na potrzeby tego podatku czy prowadzić szczegółowych ewidencji. W związku z projektem ustawy nowelizacyjnej pojawiła się szansa, iż limit do zwolnienia z VAT ulegnie zwiększeniu od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, kogo obejmie podwyższony limit i jaka jest szansa na faktyczne wejście w życie nowych przepisów.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawo do zwolnienia z VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Tak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Do wyliczenia tej kwoty przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto – bez podatku VAT.

 

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku, zwolnienie z VAT przysługuje, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

 

Aby wyliczyć limit proporcjonalny, należy wziąć pod uwagę okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do końca roku. Uzyskaną liczbę dni należy pomnożyć przez kwotę 150.000 zł, a następnie podzielić przez liczbę dni w roku (365 lub 366).

Przykład 1

Przedsiębiorstwo XYZ rozpoczęło działalność dnia 8 lutego 2016 r. Liczba dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności do końca roku wynosi 328. Limit do zwolnienia z VAT wynosi 134.426,23 zł (328 x 150.000 / 366).

 

Przykład 2

Przedsiębiorstwo ABC rozpoczęło działalność dnia 26 września 2016 r. Liczba dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności do końca roku wynosi 97. Limit do zwolnienia z VAT wynosi 39.754,10 zł (97 x 150.000 / 366).

 

Zarówno w przypadku podatników kontynuujących działalność, jak i tych, którzy rozpoczynają ją w trakcie roku, prawo do zwolnienia z VAT przestaje przysługiwać począwszy od czynności, którą przekroczono kwotę limitu. W tym momencie podatnik staje się czynnym podatnikiem VAT i ma obowiązek dokonać rejestracji dla podatku od towarów i usług.

Do wartości sprzedaży wyliczanej na potrzeby zwolnienia z VAT nie uwzględnia się obrotu z czynności, które zostały wymienione w art. 113 ust. 2 ustawy:

Art. 113

(…)

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Wszystko wskazuje na to, iż limit do zwolnienia podmiotowego z VAT ulegnie zmianie w 2017 r. Ministerstwo Finansów w projekcie z 22 września 2016 r. nowelizacji ustawy o podatku VAT zawarło m.in. podwyższenie limitu obrotów do zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Celem zmian jest zapewnienie większej grupie podmiotów uproszczeń związanych ze zwolnieniem z VAT. Podatnicy osiągający niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie muszą bowiem dokonywać rejestracji dla potrzeb VAT ani prowadzić szczegółowej ewidencji czynności podlegających temu podatkowi. Podatnicy tacy zwolnieni są też z obowiązku wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, z podwyższenia limitu będzie mogło skorzystać około 24 tys. polskich podatników.

Przewidziano także wprowadzenie przepisów przejściowych. Podatnicy, których łączna wartość sprzedaży w roku 2016 r. będzie wyższa niż 150.000 zł, ale nie przekroczy 200.000 zł, będą mogli korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 r. Analogicznie prawo do zwolnienia obejmie podatników rozpoczynających działalność w 2016 r. – przy czym kwoty te wyliczać się będzie w proporcji do okresu prowadzenia działalności.

 

Projekt ustawy nowelizacyjnej zakłada wprowadzenie zmian wyłącznie w wysokości limitu – pozostałe zasady korzystania ze zwolnienia z VAT pozostaną takie, jak obecnie. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku w dalszym ciągu będą wyliczać kwotę limitu w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Do całości obrotu nie będzie się też wliczać obrotu z czynności, o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy w obecnym brzmieniu.

 

Należy również podkreślić, iż prawo do zwolnienia z VAT nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy:

Art. 113

(…)

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

O tym, czy projekt rozporządzenia wejdzie w życie w obecnym kształcie i czy rzeczywiście limit do zwolnienia z VAT zostanie podwyższony, zadecyduje Komisja Europejska. Obecny limit obowiązuje na podstawie decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2015/1173 z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE. L.189 z 17.7.2015, str. 36) - do dnia 31 grudnia 2018 r. Polska wystąpiła jednak do Komisji Europejskiej z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 niniejszej dyrektywy, w celu przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR, czyli – po przeliczeniu na złote zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT - 200 000 zł. Nowy limit miałby obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Aktualizacja!

Dnia 15 grudnia 2016 r. ustawa nowelizacyjna została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2024. Oznacza to, iż nowy limit do zwolnienia z VAT w wysokości 200.000 zł zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Czytany 4863 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 grudzień 2016 12:05

Artykuły powiązane

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

 • Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

  Internetowa lub telefoniczna sprzedaż kosmetyków, komputerów, urządzeń elektrycznych; hurtowa i detaliczna dostawa części do samochodów i motocykli, usługi ściągania długów – te i inne czynności od 1 września 2019 r. muszą być obowiązkowo opodatkowane VAT. Sprawdź, czy wraz z wejściem w życie nowych przepisów straciłeś prawo do zwolnienia z tego podatku.