czwartek, 06 październik 2016 09:36

Projekt zmian w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(20 głosów)

Wiemy już, jakie nowości przygotowało Ministerstwo Finansów w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas. Projekt z 21 września 2016 r. rewolucji nie wprowadza, a większość przepisów ma powielić dotychczasowe regulacje. Szykują się jednak bardzo istotne zmiany – będą one dotyczyły m.in. podatników korzystających ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej lub zwolnienia dla usług, za które zapłata następuje na rachunek bankowy sprzedawcy  oraz świadczących usługi wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas. Sprawdź, jakie zmiany w zwolnieniach z kas mają zostać wprowadzone w 2017 r.

 Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) traci swoją moc z końcem 2016 r. Od dłuższego czasu polscy przedsiębiorcy oczekiwali wieści w sprawie nowego rozporządzenia, a co za tym idzie przedłużenia obowiązywania zwolnień. Gdyby taki akt prawny nie został opublikowany, zgodnie z zasadą ogólną zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych bez wyjątku musiałby mieć kasę fiskalną.

 

Podatnicy mogą jednak odetchnąć z ulgą – Ministerstwo Finansów przedstawiło już projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wprowadzono sporo zmian, zwolnienia jednak zostały zachowane. To dobra wiadomość m.in. dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z kasy ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, który pozostaje  w dotychczasowej wysokości 20.000 zł.

 

Zwolnienia z kas tylko do końca 2017 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w związku z planowaną modernizacją całego systemu kasowego, nie ma podstaw do rozszerzania grupy podmiotów zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących. Zasadniczo więc projekt nowego rozporządzenia powiela dotychczasowe regulacje dotyczące zwolnień w tym zakresie. Nowe przepisy mają jednak obowiązywać tylko przez rok – do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie bowiem mają wejść w życie zupełnie nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, związane między innymi z wprowadzeniem e-paragonu.

W projekcie nie przewidziano zmian dotyczących limitu obrotu do zwolnienia podmiotowego z kas – w 2017 r. dalej będzie to 20.000 zł dla podatników kontynuujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub kwota mniejsza liczona w proporcji w przypadku podatników rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku. Wprowadzono jednak inne zmiany, bardzo istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców korzystających ze zwolnień, jak i tych, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży.

 

Zwolnienia z kas dla usług i sprzedaży wysyłkowej 2017 z zapłatą na rachunek – nowe wymagania

Podatnicy prowadzących sprzedaż wysyłkową i świadczący usługi w dalszym ciągu będą mogli korzystać ze zwolnień, o których mowa w poz. 37 i 38 obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Dotyczy to pozycji:

- Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

- Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Planowane jest jednak wprowadzenie dodatkowego, bardzo ważnego warunku – konieczne będzie upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzących rachunek, na który dokonywane są zapłaty za czynności podlegające zwolnieniu z kas, do przekazywania fiskusowi informacji o wszystkich operacjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie takie będzie należało sporządzić w dwóch egzemplarzach – dla banku lub SKOK oraz dla urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy na dzień 1 stycznia 2017 r. będą kontynuować lub rozpoczną wykonywanie czynności podlegających zwolnieniu dla sprzedaży wysyłkowej lub dla usług, będą musieli złożyć takie upoważnienie najpóźniej 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami, upoważnienie będzie musiało obowiązywać przynajmniej do końca 2017 r.

Spełnienie tego nowego wymogu będzie warunkiem korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r. Wprowadzenie tego rozwiązania ma uprościć proces sprawdzania wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków podatkowych.

 

Kasa od pierwszej czynności dla usługodawców

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym, po wejściu w życie nowego rozporządzenia ma obowiązywać katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych. Aktualnie znajdują się one w § 4 obowiązującego rozporządzenia, przy czym w przypadku usług wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c-j obowiązuje dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy, natomiast pozostałe czynności muszą być ewidencjonowane za pomocą tego urządzenia już od pierwszej sprzedaży.

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas od 1 stycznia 2017 r. ma nie ulec zmianom, projekt przewiduje jednak obowiązek ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży wszystkich czynności – także tych, w stosunku do których obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres dostosowawczy. Oznacza to, iż czynności takie jak m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego i usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów trzeba będzie rejestrować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

 

Nowa pozycja w zwolnieniach przedmiotowych z kas 2017

W załączniku do projektu rozporządzenia znalazła się nowa pozycja – zwolnieniu przedmiotowemu z kas fiskalnych będą podlegały usługi opieki medycznej oraz usługi masażu, wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. W przypadku tych osób nie będzie obowiązywało wyłączenie ze zwolnień dla usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W uzasadnieniu do projektu resort wyjaśnił, iż wprowadzenie tego tytułu zwolnieniowego zostało podyktowane brakiem na rynku technicznych rozwiązań umożliwiających osobom niewidomym samodzielne korzystanie z kas fiskalnych.

 

Szansa na zwolnienie z kas dla prawników, doradców podatkowych i lekarzy

Zaskakujące okazało się wprowadzenie zwolnienia z kas dla podatników świadczących usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki medycznej. Czynności te w dalszym ciągu mają być wyłączone ze zwolnień z kas, wprowadzono jednak wyjątek. Podatnik świadczący takie usługi nie będzie musiał wystawiać paragonu fiskalnego, jeśli zapłata za nie będzie następować w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Ze zwolnienia tego prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze będą mogli korzystać wyłącznie wtedy, gdy upoważnią bank lub SKOK do przekazywania organom skarbowym informacji o wszystkich operacjach dokonywanych na rachunku, na który wpływają zapłaty za wykonane usługi.

 

Jednostki samorządu terytorialnego

W projekcie nowego rozporządzenia znalazło się także zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454).

Zwolnienie to będzie dotyczyło jednostek, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Ten nowy przepis ma stanowić kontynuację zwolnienia przewidzianego w tejże ustawie.

 

Co się nie zmieni w 2017 r.

Pozostałe przepisy mają zasadniczo powielać dotychczasowe regulacje. Do obrotu liczonego na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego w dalszym ciągu nie będzie wliczać się obrotu z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Utrzymana ma również zostać ogólna zasada, zgodnie z którą utrata prawa do zwolnienia z kasy następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego, np. przekroczony został limit obrotu do zwolnienia podmiotowego. Nie dotyczy to oczywiście czynności wyłączonych ze zwolnień, wymienionych w § 4 rozporządzenia. W projekcie znalazła się również nowa regulacja wskazująca, iż podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, traci do niego prawa z chwilą wykonania czynności wymienionej w § 4 rozporządzenia.

Zachowane mają zostać także zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe przysługujące ze względu na udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu. Bez zmian pozostanie także I część załącznika do rozporządzenia, w której wymieniono czynności zwolnione z kas przedmiotowo – jedyna modyfikacja ma charakter porządkowy i jest związana z numeracją pozycji.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień, które ma obowiązywać w 2017 r., nie wprowadza rewolucji. Trzeba jednak przyznać, iż planowane zmiany będą dla podatników istotne – niedopełnienie np. nowego obowiązku związanego z prawem korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej, będzie skutkowało utratą prawa do niego. Nowe regulacje powinni znać także podatnicy, którzy świadczą lub zamierzają świadczyć usługi wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas. Należy również pamiętać, iż nowe rozporządzenie w swoim ostatecznym kształcie może się różnić od projektu z 21 września 2016 r. Warto więc na bieżąco śledzić postępy w pracach nad nowymi przepisami.

 

Aktualizacja! Dnia 28 grudnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177):

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych 2017 czytaj w naszym Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę 

Czytany 5897 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 grudzień 2016 14:11

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.