niedziela, 08 styczeń 2017 20:53

Mały i średni przedsiębiorca muszą wysyłać pliki JPK_VAT od 1 stycznia 2017

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Zbliża się termin, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przesłać pierwsze pliki JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie dopiero w 2018 roku. Sprawdź, jak ustalić status przedsiębiorcy dla celów JPK. Dowiedz się też, do kiedy dokładnie trzeba przesłać pierwsze rejestry VAT w formie plików JPK, jakie struktury obowiązują i gdzie je znaleźć.

Od 1 stycznia 2017 r. na podatników spełniających wymogi dla zachowania statusu małego i średniego przedsiębiorcy został nałożony obowiązek przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Stosowne przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 lipca 2016 r. – od tej daty wymóg przesyłania plików JPK_VAT dotyczy największych podmiotów, tzw. dużych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, obowiązek przesyłania drogą elektroniczną ewidencji VAT w formie plików JPK dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Pliki JPK_VAT należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy.

 

Dłuższy termin na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy muszą przesyłać ewidencje VAT w formie plików JPK od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy – od 1 stycznia 2018 r. W celu określenia momentu objęcia danego podmiotu wymogiem przesyłania plików JPK_VAT należy ustalić, czy spełnia on wymogi określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) dla zachowania któregoś z tych statusów.

 

Dokonanie takiego ustalenia jest bardzo ważne, ponieważ małe i średnie firmy pierwsze pliki JPK_VAT muszą przesłać już za styczeń 2017 r. – w terminie do 27 lutego 2017 r. (25.02.2017 wypada w sobotę).

 

Mała i średnia i firma – definicje dla celów JPK

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego posługują się definicjami małego i średniego przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nie należy ich mylić z definicjami małego podatnika VAT, PIT czy CIT.

 

Zgodnie z art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za średniego przedsiębiorcę uznawany jest podatnik, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Należy przy tym podkreślić, iż zachowanie statusu średniego przedsiębiorcy jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu obu tych warunków.

 

Zgodnie z art. 105 tejże ustawy małym przedsiębiorcą jest podatnik, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. W tym wypadku również konieczne jest spełnienie obu wymienionych warunków.

 

Więcej o definicjach małego, średniego i mikroprzedsiębiorcy czytaj w Poradniku

 

Struktury plików JPK zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W sumie jest ich siedem: dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Z wyjątkiem ewidencji VAT, wszystkie pozostałe struktury należy przekazywać do e-kontroli na wezwanie organu podatkowego. W tym wypadku jednak małych, średnich i mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie dopiero od 1 lipca 2018 r. – do tego terminu mogą przekazywać dane do e-kontroli w formie plików JPK dobrowolnie.

 

Mali i średni przedsiębiorcy muszą pamiętać, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe struktury plików JPK_VAT oraz JPK_PKPiR. Rejestry VAT za styczeń 2017 r. należy przesyłać w postaci nowych struktur.

 

Ważne!

Struktury JPK obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

JPK_VAT(2) – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

JPK_PKPiR(2) – podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Na swojej oficjalnej stronie internetowej Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak ustalić status przedsiębiorcy w celu sprostania obowiązkom związanym z Jednolitym Plikiem Kontrolnym:

 

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
 • Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Stosownie do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

 1. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (USDG),
 2. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu USDG.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
 • przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu).

W przypadku przesłanek wskazanych w USDG, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w USDG przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

 

Więcej o JPK czytaj w poradniku

Czytany 2378 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 08 styczeń 2017 21:43

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • JPK dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi ministerstwa na pytania podatników JPK dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi ministerstwa na pytania podatników

  Kto składa JPK_VAT, w jaki sposób i w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku, co grozi za nieterminowe złożenie pliku – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się na stronie Portalu Podatkowego. Sprawdź, jak oficjalnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwe kwestie dotyczące JPK_VAT.

 • Nowa struktura JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Nowa struktura JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Wprowadzenie nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencje VAT ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Mniej będzie obowiązkowych pól do wypełnienia, za to pojawią się nowe, które ułatwią kontakt podatnika z urzędem skarbowym. Uporządkowane też zostanie oznaczenie plików składanych za ten sam okres. Sprawdź, gdzie znaleźć nową strukturę JPK_VAT i od kiedy należy z niej korzystać. 

 • JPK w InsERT nexo JPK w InsERT nexo

  Od 1 lipca 2016 r. zaczął obowiązywać przepis art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie, co oznacza, że organy te mają prawo żądania Jednolitego Pliku Kontrolnego od podatników prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy od 1 lipca 2016 r. dużych przedsiębiorców, a od dnia 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany