niedziela, 08 styczeń 2017 20:53

Mały i średni przedsiębiorca muszą wysyłać pliki JPK_VAT od 1 stycznia 2017

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Zbliża się termin, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przesłać pierwsze pliki JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie dopiero w 2018 roku. Sprawdź, jak ustalić status przedsiębiorcy dla celów JPK. Dowiedz się też, do kiedy dokładnie trzeba przesłać pierwsze rejestry VAT w formie plików JPK, jakie struktury obowiązują i gdzie je znaleźć.

Od 1 stycznia 2017 r. na podatników spełniających wymogi dla zachowania statusu małego i średniego przedsiębiorcy został nałożony obowiązek przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Stosowne przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 lipca 2016 r. – od tej daty wymóg przesyłania plików JPK_VAT dotyczy największych podmiotów, tzw. dużych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, obowiązek przesyłania drogą elektroniczną ewidencji VAT w formie plików JPK dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Pliki JPK_VAT należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy.

 

Dłuższy termin na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy muszą przesyłać ewidencje VAT w formie plików JPK od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy – od 1 stycznia 2018 r. W celu określenia momentu objęcia danego podmiotu wymogiem przesyłania plików JPK_VAT należy ustalić, czy spełnia on wymogi określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) dla zachowania któregoś z tych statusów.

 

Dokonanie takiego ustalenia jest bardzo ważne, ponieważ małe i średnie firmy pierwsze pliki JPK_VAT muszą przesłać już za styczeń 2017 r. – w terminie do 27 lutego 2017 r. (25.02.2017 wypada w sobotę).

 

Mała i średnia i firma – definicje dla celów JPK

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego posługują się definicjami małego i średniego przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nie należy ich mylić z definicjami małego podatnika VAT, PIT czy CIT.

 

Zgodnie z art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za średniego przedsiębiorcę uznawany jest podatnik, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Należy przy tym podkreślić, iż zachowanie statusu średniego przedsiębiorcy jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu obu tych warunków.

 

Zgodnie z art. 105 tejże ustawy małym przedsiębiorcą jest podatnik, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. W tym wypadku również konieczne jest spełnienie obu wymienionych warunków.

 

Więcej o definicjach małego, średniego i mikroprzedsiębiorcy czytaj w Poradniku

 

Struktury plików JPK zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W sumie jest ich siedem: dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Z wyjątkiem ewidencji VAT, wszystkie pozostałe struktury należy przekazywać do e-kontroli na wezwanie organu podatkowego. W tym wypadku jednak małych, średnich i mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie dopiero od 1 lipca 2018 r. – do tego terminu mogą przekazywać dane do e-kontroli w formie plików JPK dobrowolnie.

 

Mali i średni przedsiębiorcy muszą pamiętać, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe struktury plików JPK_VAT oraz JPK_PKPiR. Rejestry VAT za styczeń 2017 r. należy przesyłać w postaci nowych struktur.

 

Ważne!

Struktury JPK obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

JPK_VAT(2) – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

JPK_PKPiR(2) – podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Na swojej oficjalnej stronie internetowej Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak ustalić status przedsiębiorcy w celu sprostania obowiązkom związanym z Jednolitym Plikiem Kontrolnym:

 

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
 • Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Stosownie do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

 1. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (USDG),
 2. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu USDG.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
 • przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu).

W przypadku przesłanek wskazanych w USDG, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w USDG przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

 

Więcej o JPK czytaj w poradniku

Czytany 1160 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 08 styczeń 2017 21:43

Artykuły powiązane

 • Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów

  Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. zmieniła zakres danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji VAT. W związku z tym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych stwierdziły, iż każda faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym wystawionym na rzecz podmiotu gospodarczego musi być ujęta w ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach faktury do paragonów muszą znaleźć się w takiej ewidencji, a w jakich wystarczą dane zawarte w miesięcznym raporcie fiskalnym.

 • Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych” Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”

  Jako członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 6 lutego 2017 r. uczestniczyliśmy w konferencji z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej. Sprawdź, jak eksperci oceniają przygotowanie polskich przedsiębiorstw do JPK i zobacz relację z konferencji.

 • Ostateczny termin na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń 2017 Ostateczny termin na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń 2017

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają już bardzo niewiele czasu na przesłanie pierwszego pliku JPK z danymi z ewidencji VAT – obowiązku tego muszą dopełnić do 27 lutego 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo określić status przedsiębiorcy dla celów JPK, co grozi za spóźnienie z przesłaniem tej informacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach możliwe jest odroczenie terminu przesłania pliku JPK_VAT.

 • Jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej w 2017 r. Jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej w 2017 r.

  Zbliża się termin przesłania pierwszych plików JPK_VAT przez małych i średnich przedsiębiorców. Choć wiele osób fizycznych prowadzących działalność to mikroprzedsiębiorcy, którzy mają więcej czasu na wdrożenie JPK, należy pamiętać, iż nie wszystkie firmy spełniają warunki dla zachowania takiego statusu. Sprawdź, jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej, co wpisać w polu „pełna nazwa” i kiedy przesłać pierwszy plik JPK_VAT.

 • Kalendarium zmian w VAT 2017 Kalendarium zmian w VAT 2017

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła istotne modyfikacje w przepisach dotyczących podatku VAT, m.in. w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o VAT. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca sięgnął w tym celu po sprawdzone rozwiązania, stosowane w latach poprzednich.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany