poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

VAT od 1 stycznia 2015 roku - Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(21 głosów)

Spis treści

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nowy rok przynosi ze sobą zmiany przepisów. Tak jest i tym razem. Co do zmian w VAT od 1 stycznia 2015 r. nie mamy już wątpliwości. Niestety nie będą to jedyne w tym roku; już wiadomo, że ustawodawca szykuje następne: prawdopodobnie od 1 kwietnia 2015 r.

Nowością w przepisach od 1 stycznia 2015 r. jest zmiana miejsca świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie obowiązkowych kas fiskalnych m.in. dla fryzjerów, lekarzy, prawników, kosmetyczek, doradców podatkowych, księgowych, warsztatów samochodowych, wulkanizatorów, restauracji, punktów gastronomicznych i cateringowych. Zmianie uległy też przepisy dot. dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego do VAT, potwierdzania rejestracji VAT, importu towarów i zakupu samochodu z krajów Unii Europejskiej.

 

Zmiany są wynikiem wejścia w życie następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) opublikowane 7 listopada 2014 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1624) opublikowane 20 listopada 2014 r.

- Ustawa z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662)

- Ustawa z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312).

 


 Rozliczanie VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych

 

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się sposób ustalania miejsca opodatkowania usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów). Jest to wynik wprowadzenia zmian w ustawie o VAT przez ustawę z dnia 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1171).

Do 31 grudnia 2014 roku miejscem świadczenia takich usług był kraj siedziby usługodawcy. W przypadku, gdy usługi były świadczone na rzecz konsumentów spoza terytorium Unii Europejskiej lub gdy podatnikiem był podmiot spoza UE, ale świadczył je na rzecz konsumentów z UE, miejscem świadczenia usług był kraj konsumenta.

 

Od 1 stycznia 2015 roku w art. 28k znowelizowanej ustawy o VAT określono nowy sposób ustalania miejsca świadczenia tych usług:

Art. 28k. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Wejście w życie tego przepisu oznacza, iż od 1 stycznia 2015 roku usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów są opodatkowane w kraju danego konsumenta (odbiorcy usługi), a nie w kraju usługodawcy.

W przypadku, gdy usługodawca lub nabywca mają siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w kraju spoza UE, miejscem świadczenia tych usług jest zawsze kraj spoza UE. Zasada ta nie uległa zmianie w porównaniu ze stanem prawnym sprzed 1 stycznia 2015 r.

Przepisy obligujące podatników do rozliczania VAT ze świadczenia usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych na rzecz konsumentów na nowych zasadach wymagają od usługodawców każdorazowego ustalania, gdzie dany nabywca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania bądź miejsce pobytu.

 

Zgodnie z art. 28b znowelizowanej ustawy o VAT świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podatników jest opodatkowane w kraju siedziby nabywcy. Zasada ta nie zmieniła się po wejściu w życie nowych przepisów. 

 

Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS)

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ustalania miejsca opodatkowania usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, weszły w życie przepisy dotyczące korzystania z małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS).

 

MOSS to system elektroniczny umożliwiający podatnikom rozliczanie VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Za pośrednictwem tego systemu usługodawca rozlicza podatek należny w państwie członkowskim UE, które nadało mu numer identyfikacyjny, czyli w którym jest zarejestrowany na potrzeby podatku VAT. Dzięki temu systemowi usługodawcy nie muszą rejestrować się dla celów VAT w każdym kraju UE, w którym mają nabywców/konsumentów.

 

Krajem konsumpcji nazywamy państwo UE, w którym podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów).

 

Aby korzystać z systemu MOSS, niezbędne jest dokonanie rejestracji. Służą do tego następujące druki:

VIU-R - Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT

VIN-R  - Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT

 

Państwo członkowskie, w którym podatnik złoży zgłoszenie rejestracyjne, nazywamy państwem członkowskim identyfikacji. Jeśli jest nim Polska, zgłoszenie należy złożyć drogą elektroniczną do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Rejestracji w systemie MOSS można dokonywać już od 1 października 2014 roku. Rejestracja staje się skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym złożono zgłoszenie na formularzu VIU-R lub VIN-R.

Podatnicy, którzy złożyli zgłoszenie informujące do 31 grudnia 2014 r., korzystają z systemu MOSS już od 1 stycznia 2015 r. Podatnicy, którzy złożą je do 31 marca 2015 roku, będą mogli korzystać z systemu od 1 kwietnia 2015 roku itd.

 

Korzystanie z systemu MOSS nie jest obowiązkowe - stanowi jednak spore ułatwienie dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla unijnych konsumentów. Usługodawca korzystający z tego systemu nie musi rozliczać VAT w każdym z krajów konsumpcji, ponieważ robi to za niego państwo identyfikacji - rozdziela ono dane z deklaracji VAT dla systemów MOSS w poszczególnych państwach członkowskich konsumpcji.

 

Należy przy tym pamiętać, że dla świadczenia tych usług zawsze obowiązują stawki VAT oraz zasady fakturowania obowiązujące w danym państwie konsumpcji.

 

Kliknij i pobierz druki VIU-R i VIN-R

 

Kto może rozliczać VAT w systemie MOSS - procedura unijna i nieunijna

W systemie MOSS można rozliczać VAT w ramach dwóch procedur: unijnej i nieunijnej.

 

Z procedury unijnej korzystają podatnicy, którzy:

 • w kraju UE posiadają siedzibę działalności gospodarczej

lub

 • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w kraju UE, ale posiadają tu stałe miejsce prowadzenia tej działalności.

Natomiast z procedury nieunijnej korzystają podatnicy, którzy:

 • nie posiadają w UE ani siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności

oraz

 • nie są zarejestrowani ani w inny sposób objęci obowiązkiem identyfikacyjnym dla celów VAT w UE.

 

W ramach procedury nieunijnej państwo identyfikacji nadaje podatnikowi indywidualny numer identyfikacji VAT. Natomiast w ramach procedury unijnej podatnik posługuje się numerem nadanym na potrzeby usług krajowych przez państwo identyfikacji.

 

Zarejestrowanie w systemie MOSS jednego państwa identyfikacji wyklucza możliwość zarejestrowania się w tym systemie w innym państwie UE.

Prawa do rejestracji w systemie MOSS nie mają podmioty, które:

 • nie są podatnikami unijnymi
 • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium unii europejskiej
 • podlegają rejestracji do celów VAT lub są objęci obowiązkiem rejestracji do celów VAT w UE

Podmioty te muszą dokonywać rejestracji i rozliczać VAT w każdym państwie unijnym, w którym świadczą usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne na rzecz konsumentów.

 

Zasady rozliczania VAT w systemie MOSS

Deklaracje podatkowe w systemie MOSS składa się za okresy kwartalne - w terminie do 20. miesiąca następującego po każdym kwartale. W tym terminie należy również zapłacić podatek należny wynikający ze złożonej deklaracji.

Uwaga! Termin złożenia deklaracji w systemie MOSS nie przesuwa się w przypadku, gdy 20. dzień miesiąca wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Dotyczy to jednak wyłącznie terminu złożenia deklaracji. Termin zapłaty podatku przesunie się na najbliższy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.

 

Deklaracji nie można składać przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego zapisania jej w systemie, w razie potrzeby uzupełnienia, a po zakończeniu danego kwartału - wysłania.

 

Ważne! Deklarację podatkową w systemie MOSS należy złożyć nawet wówczas, gdy podatnik przez cały okres rozliczeniowy nie świadczył usług telekomunikacyjnych, nadawczych ani elektronicznych. W takim przypadku konieczne jest złożenie „zerowej” deklaracji.

 

Terminowe składanie deklaracji w systemie MOSS jest bardzo ważne. Dziesięciodniowe spóźnienie skutkuje wysłaniem ponaglenia przez państwo członkowskie identyfikacji. Kolejne ponaglenia wysyłane są już przez państwo członkowskie konsumpcji, które też nakłada kary i dodatkowe opłaty zgodnie z obowiązującymi w tym kraju procedurami i przepisami. Nagminne zaleganie z zapłatą VAT należnego może skutkować nawet wykluczeniem z procedury MOSS - stanie się tak, jeśli podatnik otrzyma ponaglenia dotyczące trzech kolejnych kwartałów i nie złoży deklaracji w terminie 10 dni od wystosowania każdego z nich.

 

Do rozliczania VAT w systemie MOSS służą deklaracje:

VIU-D - Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej

VIN-D - Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej

 

Zawierają one informacje na temat usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w deklaracjach VIU-D i VIN-D został określony załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE L nr 249/3).

Złożony przez usługodawcę formularz dostaje unikalny numer referencyjny. Numer ten jest niezbędny podczas dokonywania płatności podatku VAT.

 

Deklaracje na formularzach VIU-D oraz VIN-D będzie można składać od 1 kwietnia 2015 r. - będzie to rozliczenie za pierwszy kwartał roku 2015.

Jak wspomnieliśmy, deklaracje VIU-D i VIN-D w ramach procedury MOSS składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Taka wysyłka może być dokonana przez osobę upoważnioną do tego. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy druk pełnomocnictwa ds. deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1(4) oraz nowy druk zawiadomienia o odwołaniu tegoż pełnomocnictwa OPL-1(3). Zmiany w formularzach zostały dokonane głównie w celu umożliwienia podatnikom składania deklaracji VIU-D i VIN-D w procedurze MOSS. Ustanowiony przez podatnika pełnomocnik przesyła deklaracje drogą elektroniczną do tegoż systemu.

 

Dowiedz się więcej o nowych drukach UPL- 1 i OPL-1

 

Korygowanie deklaracji VIU-D i VIN-D

W razie potrzeby deklarację złożoną w ramach procedury MOSS można skorygować w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin na jej złożenie. Korektę do pierwotnej deklaracji należy złożyć drogą elektroniczną. Państwo członkowskie identyfikacji przesyła korektę do odpowiedniego państwa członkowskiego konsumpcji. Płatności wynikające ze złożonej korekty reguluje się w państwie członkowskim identyfikacji. Natomiast w przypadku zwrotów należnych podatnikowi państwo członkowskie konsumpcji wypłaca je bezpośrednio podatnikowi.

 


  

Obowiązkowe kasy fiskalne dla nowych podmiotów

 

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Wprowadza ono nowe zasady korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych.

Zachowany został dotychczasowy limit obrotów w wysokości 20.000 zł, którego nieprzekroczenie uprawnia podatnika do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kasy. Rozszerzony został natomiast katalog czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień w tym zakresie. Wśród czynności, które od 2015 r. obowiązkowo muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, znalazły się m.in. usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, jak również usługi związane z wyżywieniem.

 

Czynności nowododane do katalogi wyłączeń ze zwolnień znajdujemy w § 4 pkt 1 lit. o oraz pkt. 2 lit. c-j rozporządzenia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów


2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Podatnik wykonujący którąkolwiek z tych czynności ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu, sposobu zapłaty i innych czynników.

 

Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku wprowadziło także inne zmiany. Między innymi zlikwidowane zostało zwolnienie dla niewielkiej liczby usług. Zmienił się też sposób liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego. Dodano także nowe pozycje do katalogu czynności zwolnionych przedmiotowo z kas fiskalnych.

 

Dowiedz się więcej o zwolnieniach z kasy fiskalnej w 2015 r. - przejdź do poradnika

 


 Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

 

Niektóre podmioty nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. lista tych podmiotów znajduje się w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1624). W przepisie tym czytamy:

§ 1. Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy:

1) nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:

a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,

b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,

i) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

j) usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

k) dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

l) pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

m) usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy;

2) zidentyfikowani jako podatnicy VAT – przewozy okazjonalne na podstawie art. 134a ust. 4 ustawy.

 

Powyższa lista nie różni wiele się od tej, która obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego o podmioty spełniające warunek określony w § 1 pkt 1, które świadczą usługi wymienione w § 1 pkt 1 lit. m:

m) usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy;

 

  

Potwierdzenie rejestracji VAT tylko na wniosek podatnika

 

Podatnik rejestrujący się jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony ma obowiązek złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R.

Od 1 stycznia 2015 roku złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie wymaga potwierdzenia uzyskanego od naczelnika urzędu skarbowego. Wynika to z art. 96 ust. 4 znowelizowanej ustawy o VAT, zmienionej ustawą z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662):

4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

 

Z przepisu tego wynika, iż naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie zarejestrowania wyłącznie na wniosek podatnika. Oznacza to również zniesienie opłaty w wysokości 170 zł za uzyskanie potwierdzenia. Opłatę tę będą ponosić wyłącznie podatnicy, którzy zażyczą sobie wydania takiego potwierdzenia. 

 


 Zakup samochodu z UE bez VAT-24

 

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady informowania urzędu skarbowego o zakupie środka transportu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz postępowania w przypadku zakupu środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży.

Na podstawie ustawy o VAT zmienionej ustawą z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) podatnik dokonujący nabycia w ramach WNT środka transportu, który ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub nie podlega takiej rejestracji, ale ma być na terytorium kraju użytkowany, ma 14 dni na zapłatę podatku - licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy obie strony - sprzedawca i nabywca - są czynnymi podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej, a sprzedaż nie podlega opodatkowaniu na zasadzie marży - wtedy występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

 

Do końca 2014 roku nabycie w ramach WNT takiego środka transportu wymagało złożenia do urzędu skarbowego informacji na druku VAT-23. Konieczne było dołączenie do niej kopii faktury potwierdzającej zakup. Na podstawie tej informacji urząd wydawał zaświadczenie VAT-25, które potwierdzało zapłatę podatku od tego zakupu.

Natomiast nabycie przez osobę prywatną lub przedsiębiorcę środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, wymagało od podatnika złożenia do urzędu skarbowego wniosku na druku VAT-24. Przy takim zakupie bowiem nie występuje WNT, a kupujący nie płaci podatku. Do wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu na druku VAT-24 należało dołączyć fakturę lub umowę kupna-sprzedaży oraz inne dokumenty, z których można było stwierdzić, iż zakup nie nastąpił w ramach WNT. Stanowiło to podstawę do wydania zaświadczenia VAT-25. Zaświadczenie potwierdzało brak obowiązku zapłaty podatku od tego nabycia.

Wydanie zaświadczenia na druku VAT-25 w obu przypadkach wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 160 zł.

Posiadania zaświadczenia VAT-25 było niezbędne w momencie rejestrowania danego pojazdu.

 

Od 1 stycznia 2015 roku nabywca nie ma obowiązku składania wniosku na druku VAT-24, a co za tym idzie urząd skarbowy nie wydaje już zaświadczenia VAT-25 dla potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku od nabycia środka transportu. Nie ma też obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 160 zł.

 

W dalszym ciągu jednak konieczne jest złożenie informacji na druku VAT-23 w przypadku nabycia środka transportu w ramach WNT. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej zakup. Nie zmienił się także termin zapłaty podatku – nadal jest to 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Urząd skarbowynie będzie jednak wystawiał zaświadczenia VAT-25.

 

Należy również podkreślić, iż nabycie nowego środka transportu zawsze odbywa się w ramach WNT, wymaga zapłaty podatku i złożenia do urzędu skarbowego informacji na druku VAT-23.

Kliknij i pobierz aktualny druk VAT-23

 


 Zmiany w zakresie importu towarów

 

Od 1 stycznia 2015 roku w ustawie o VAT funkcjonuje nowy przepis art. 33a ust. 12, dzięki któremu podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO), który działa we własnym imieniu i na własną rzecz bądź w imieniu i na rzecz którego zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych, ma prawo rozliczać kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

W art. 33a ust. 12 ustawy:

12. Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny:

1) działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub

2) w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych

- może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio.

 

Wymienione w powyższym fragmencie art. 33a ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 ustawy dotyczą podatników, którzy korzystają z procedury uproszczonej.

Powyżej opisane zmiany w ustawie o VAT zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).

Czytany 73551 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 wrzesień 2017 18:40

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży? Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży?

  Od marca do maja zamknięte były salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, prywatne przychodnie i wiele innych punktów. Podatnicy nie mieli sprzedaży, nie wystawiali paragonów, a więc nie sporządzali też raportów dobowych i miesięcznych. Czy słusznie? Sprawdź, czy musisz wystawiać raporty z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży.

 • Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

  Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

 • Kasa fiskalna Fawag Lite – nowość w naszej ofercie Kasa fiskalna Fawag Lite – nowość w naszej ofercie

  Ergonomiczna, solidna, niezawodna, niezwykle prosta w obsłudze, a przy tym funkcjonalna – dokładnie taka jest kasa fiskalna Fawag Lite, którą właśnie wprowadziliśmy do swojej oferty. Polecamy ją każdemu, kto poszukuje nowoczesnego rozwiązania fiskalnego w atrakcyjnej cenie. Sprawdzi się w małych sklepach i wszelkiego rodzaju punktach usługowych. Sprawdź, dlaczego warto ją wybrać!

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.