piątek, 14 luty 2014 00:00

Kto, gdzie i do kiedy składa PIT-11, PIT-8C, IFT-1, IFT-2 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(20 głosów)

Na początku każdego roku podatkowego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do sporządzania i składania informacji podatkowych podatnikom i właściwym urzędom skarbowym. Niezależnie czy podatnik jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą, wykonawcą dzieła, uczniem, studentem, uzyskuje przychody ze zbycia papierów wartościowych, stypendia, osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce czy też taką,

która  nie ma w naszym kraju miejsca zamieszkania, osoba prawną, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ale nie posiana siedziby lub zarządu na terytorium Polski, a płatnik dokonuje na jej rzecz wypłat z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 updop, czy został pobrany podatek czy też nie, każdy występujący w roli płatnika ma obowiązek sporządzenia i przekazania odpowiednich informacji dot. przychodów za rok ubiegły.

  

 

 

Informacja PIT-11

 

Jedną z takich informacji, składaną m.in. przez pracodawców, jest informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11. Zobaczmy, kto ma obowiązek wypełnić PIT-11, jakie przychody ujmuje w poszczególnych przypadkach i do kiedy należy przekazać tę informację.

Regulacje dotyczące informacji PIT znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

 

Kto składa PIT-11?

Do sporządzenia i przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego informacji PIT-11 zobowiązane są następujące podmioty:

Zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - w informacji ujmują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (w spółdzielniach pracy) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;

Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne - w informacji ujmują przychody z emerytur i rent z zagranicy;

Organy zatrudnienia - w informacji ujmują świadczenia z Funduszu Pracy;

Wojewódzkie urzędy pracy - w informacji ujmują świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Spółdzielnie - w informacji ujmują kwoty z tytułu zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni;

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną - w informacji ujmują wypłaty na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników z tytułu udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, dniówek obrachunkowych, jak również zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

Areszty śledcze i zakłady karne - w informacji ujmują należności za pracę tymczasowo aresztowanych oraz skazanych;

Osoby prowadzące gospodarstwo domowe - w informacji ujmują należności wynikające z zawartej umowy aktywizacyjnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne- w informacji ujmują stypendia inne niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof;

Podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką - w informacji ujmują świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052);

Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w informacji ujmują wypłacane żołnierzom świadczenia pieniężne, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367 ze zm.);

Centrum integracji społecznej - w informacji ujmuje motywacyjne premie integracyjne oraz świadczenia integracyjne  przyznane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.);

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w informacji ujmują świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof oraz świadczenia objęte zakresem art. 18 updof (m.in. z praw autorskich)

Instytucje finansowe, o których mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr 116, poz. 1205 ze zm.) - w informacji ujmują kwoty wypłacone zgodnie z art. 34a ust. 3 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

Komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcami prawnymi zakładu pracy, którzy przejęli od tego zakładu zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracyoraz pracy nakładczej - w informacji ujmują świadczenia, o których mowa w art. 12 updof.

 

Informacji PIT-11 nie sporządza się, jeśli podatnik w trakcie roku podatkowego nie otrzymał od płatnika żadnych świadczeń podlegających opodatkowaniu. Może to dotyczyć przypadków, gdy np. pracownik przebywał przez cały rok na urlopie wychowawczym lub zwolnieniu i nie otrzymał od pracodawcy  żadnych przychodów podlegających opodatkowaniu. Nie należy składać „zerowej” informacji PIT-11 nawet jeśli pracownik jest zatrudniony.

 

Sposób przekazania informacji PIT-11

Płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać informację PIT-11 podatnikowi (np. pracownikowi) oraz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Informację PIT-11 można przekazać na dwa sposoby: w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną. Należy jednak podkreślić, że przekazanie informacji PIT-11 elektronicznie wymaga zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymóg zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego dotyczy zarówno przekazania informacji PIT-11 do urzędu, jak też przekazania jej podatnikowi.

 

Termin przekazania informacji PIT-11

Płatnik zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 czas na dopełnienie tej formalności ma do końca lutego roku podatkowego za rok poprzedni. Czyli, w zależności od tego, czy dany rok jest przestępny, czy nie, termin złożenia PIT-11 upływa 28 lutego lub 29 lutego.

 

Ważne!

Informację PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2013 należy przekazać podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do piątku 28 lutego 2014 r.

 

Termin ten nie dotyczy płatników, o których mowa w art. 31, 33 i 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u których obowiązek poboru zaliczki na podatek ustał w trakcie roku 2013. Termin 28 lutego 2014 r. nie występuje także w przypadku, jeśli płatnik wystawił informację PIT-11 w terminie 14 dni od złożenia przez podatnika wniosku o jej wydanie i przekazał ją podatnikowi oraz do urzędu skarbowego.

Termin ten nie dotyczy również płatników wymienionych w art. 41 ust. 1 updof, którzy zaprzestali lub zaprzestaną prowadzenia działalności do końca lutego 2014 r. - tacy płatnicy mają obowiązek przekazać informację PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Obowiązek sporządzania PIT-11 w innym terminie dotyczy zakładów pracy, które obliczają i pobierają zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku od osób, uzyskujących od nich m.in. przychody ze stosunku pracy (art. 39 ust. 2 updof). Płatnicy tacy, na wniosek podatnika, są obowiązani wystawić PIT-11 w ciągu roku.

Ustawa o PIT nie przewiduje możliwości wystawienia informacji PIT-11 na wniosek np. zleceniobiorcy w trakcie roku podatkowego. Nie oznacza to jednak, że płatnik nie może w pewnych okolicznościach przychylić się do takiej prośby. Przepisy nie zabraniają bowiem sporządzania i przekazywania informacji PIT-11 w trakcie roku podatkowego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku zleceniobiorcy, który do końca roku podatkowego nie będzie już osiągał przychodów w danej firmie.

 

Jakie dane wykazuje się w PIT-11?

Płatnik sporządzający PIT-11 w informacji tej wykazuje przychody podlegające opodatkowaniu, koszty uzyskania przychodów uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek, dochód oraz kwotę pobranych zaliczek na podatek. Ponadto w PIT-11 wykazuje się również dane o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku, pobranych ze środków podatnika.

Podczas wyliczania kwoty przychodów nie należy uwzględniać przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku oraz przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT. Należy jednak wykazać przychody wolne od podatku na postawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych tego typu umów międzynarodowych.

 

Identyfikator podatnika w PIT-11

Płatnik sporządzając informację PIT-11 ma obowiązek podać identyfikator podatkowy podatnika (np. pracownika). W Polsce obowiązującymi identyfikatorami są numer PESEL i numer NIP. Zasady identyfikacji podatników znajdujemy w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.):

Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Sporządzając PIT-11 dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej płatnik posługuje się numerem PESEL. Natomiast w przypadku, gdy zatrudniania na etacie osoba, zleceniobiorca lub wykonawca dzieła jednocześnie prowadzi też działalność gospodarczą, właściwym numerem w takim przypadku będzie numer NIP. Przy czym należy podkreślić, że płatnik nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych przekazanych mu przez podatnika. Jeśli ppodatnik podał niewłaściwy identyfikator, płatnikowi nie grożą z tego tytułu żadne sankcje skarbowe.

 

Załącznik PIT-R: kiedy należy dołączyć go do PIT-11?

Do informacji PIT-11 należy dołączyć informację PIT-R w przypadku, gdy płatnik w trakcie roku 2013 wypłacał podatnikowi kwoty z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,

o których mowa w art. 13 pkt 5 i 6 updof:

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-R jako załącznika do PIT-11 występuje w przypadku, gdy wartość wypłaconych należności przekracza kwoty objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 17 updof.

W niektórych przypadkach płatnik sporządza i przekazuje wyłącznie PIT-R, bez informacji PIT-11. Sytuacja taka występuje, jeśli w poprzednim roku podatkowym płatnik wypłacał podatnikowi jedynie należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, przy czym wysokość tych należności nie przekroczyła kwot wolnych od podatku. W takim przypadku informację PIT-R należy przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego w terminie składania PIT-11, czyli do 28 lutego następnego roku.

 

PIT-11 dla pracownika przebywającego za granicą

Osoba uzyskująca dochody poza terytorium Polski może być objęta ograniczonym lub nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w naszym kraju.

Niegraniczony obowiązek podatkowy powstaje wtedy, gdy podatnik w trakcie wykonywania pracy za granicą pozostawał polskim rezydentem podatkowym. Pracodawca sporządzający informację PIT-11 dla takiego pracownika ma obowiązek wykazać również jego dochody z pracy wykonywanej za granicą. Dotyczy to także dochodów zwolnionych od opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwolnione z podatku w Polsce są dochody uzyskane za granicą, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody wyłączenia z progresją. W takim przypadku dochody są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Dochody uzyskane przez podatnika za granicą uwzględnia się do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

Niezależnie od tego, czy dochody uzyskane przez podatnika z pracy za granicą są wolne od podatku, czy nie, płatnik ma obowiązek wykazać je w informacji PIT-11.

 

Aktualne wzory formularzy PIT znajdziesz TUTAJ

 

Informacja PIT-8C

 

Sporządzenie informacji PIT-8C jest obowiązkiem płatników, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz ich jednostkami organizacyjnymi a także jednostkami organizacyjnymi, które  nie mają osobowości prawnej, wypłacali w poprzednim roku  stypendia (art. 21 ust. 1 pkt 40b updof).

Takie podmioty sporządzają PIT-8C dla podatników:

1) którym wypłacali świadczenia wymienione w art. 20 ust. 1 updof, tj. te które ustawa zalicza do przychodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu a płatnik nie jest zobowiązany do pobierania od nich zaliczki na podatek lub też podatku ryczałtowego,

2) którym dokonali wypłaty stypendium z art. 21 ust. 1 pkt 40b updof,

3) którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof, tj. dochody z:

- odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających,
- odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
- odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Informację PIT-8C przekazuje się podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika - w przypadku podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium RP lub urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w przypadku osób niemających na terytorium RP miejsca zamieszkania.

 

Termin złożenia informacji PIT-8C upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym. Termin złożenia PIT-8C za 2013 r. upływa z 28 lutego 2014 r. (piątek).

 

 

Informacja IFT-1/IFT-2

 

Polskie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty zatrudniają wielu obcokrajowców, m.in. wykładowców, specjalistów oraz innych pracowników. Jeśli osoby takie nie są w Polsce rezydentami, obowiązuje ich ograniczony obowiązek podatkowy. Płatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego pobierają zryczałtowany podatek od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym, mają obowiązek sporządzać i przekazywać informacje IFT-1R lub IFT-2R.

 

Informacja IFT-1/IFT-1R za 2013 r.

Informację IFT-1/IFT-1R sporządzają płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dochodów) uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce. Przy czym IFT-1 sporządza się na żądanie podatnika, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o przekazanie tej informacji, natomiast IFT-1R należy obowiązkowo sporządzić i przekazać w terminie do końca lutego roku podatkowego za rok poprzedni. Płatnik wypełniając formularz zaznacza, jaką informację sporządza, skreślając odpowiednio słowa „IFT-1” lub „IFT-1R”.

 

W informacji IFT-1/IFT-1R wykazuje się m.in.:

1. Poszczególne rodzaje przychodów, m.in.:

- wynagrodzenie dyrektorów,
- dywidendy,
- należności licencyjne,
- dochód z wykonywania wolnych zawodów,
- dochód z działalności artystycznej lub sportowej,
- odsetki,
- dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń,

 

2. Wysokość zryczałtowanego podatku.

Płatnik ma obowiązek przekazać informację IFT-1/IFT-1R podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Właściwy urząd ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.). Jeżeli pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika, zastosowanie znajduje § 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia - przepis ten ustala właściwych dla każdego województwa naczelników urzędów skarbowych.

Sporządzenie i przekazanie na wniosek podatnika informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika od obowiązku przekazania informacji IFT-1R do 28 lutego lub 29 lutego danego roku za rok poprzedni.

 

Ważne!

Informację IFT-1R za rok 2013 należy sporządzić i przekazać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 28 lutego 2014 r.

 

Termin ten nie dotyczy płatników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku, za który składa się IFT-1R. Tacy płatnicy mają obowiązek sporządzić i przekazać tę informację podatnikowi i do urzędu przed zakończeniem działalności.

IFT-1R należy przekazać również w przypadku, gdy płatnik nie był zobowiązany do poboru podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Informacja IFT-2/IFT-2R za 2013 rok

W informacji IFT-2/IFT-2R wykazuje się wysokość przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Obowiązek sporządzenia i przekazania tej informacji mają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują wypłat należności na rzecz ww. podmiotów z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W informacji IFT-2/IFT-2R wykazuje się m.in.:

1. Poszczególne rodzaje przychodów:

- przychody uzyskane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej na terytorium Polski,
- dywidendy i inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
- opłaty licencyjne,
- odsetki, działalność widowiskową, sportową, lub rozrywkową,
- przychody z tytułu świadczeń: księgowych, doradczych, przetwarzania danych, usług prawnych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń     oraz świadczeń o podobnym charakterze (z wyłączeniem świadczeń wcześniej wymienionych),

2. Wysokość pobranego zryczałtowanego podatku.

Informację IFT-2 sporządza się na wniosek podatnika. Natomiast informację IFT-2R należy obowiązkowo sporządzić i przekazać do końca trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Płatnik wypełniając formularz IFT-2/IFT-2R zaznacza, jaką informację składa, poprzez skreślenie odpowiednio określenia „IFT-2” lub „IFT-2R”.

Sporządzone informacje otrzymują od płatnika podmiot zagraniczny i urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych  (Dz. U. z 2005 nr 165 poz. 1371) płatnik przekazuje informację IFT-2/IFT-2R do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych ustalonego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika:

§ 6. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

1) w województwie dolnośląskim -- Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu;
2) w województwie kujawsko-pomorskim -- Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;
3) w województwie lubelskim -- Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie;
4) w województwie lubuskim -- Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;
5) w województwie łódzkim -- Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi;
6) w województwie małopolskim -- Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie;
7) w województwie mazowieckim -- Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie;
8) w województwie opolskim -- Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu;
9) w województwie podkarpackim -- Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;
10) w województwie podlaskim -- Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;
11) w województwie pomorskim -- Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;
12) w województwie śląskim -- Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu;
13) w województwie świętokrzyskim -- Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;
14) w województwie warmińsko-mazurskim -- Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie;
15) w województwie wielkopolskim -- Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu;
16) w województwie zachodniopomorskim -- Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwania przez podatników, o których mowa w ust. 1, dochodów (przychodów):

1) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich -- właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni w ust. 1, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego;

2) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 -- właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce uzyskania przychodu albo, jeżeli pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika, ze względu na jego miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

 

Ważne!

Informację IFT-2R należy sporządzić i przekazać w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacone były przychody. Jeśli rok podatkowy osoby prawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym,  IFT-2R za 2013 r. należy złożyć do 31 marca 2014 r.

 

Termin ten nie obowiązuje w przypadku zaprzestania działalności przed końcem trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym - w takiej sytuacji płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać informację IFT-2R przed zakończeniem działalności.

Brak obowiązku poboru podatku w danym roku podatkowym ze względu umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalniają płatnika od sporządzenia informacji IFT-2R w obowiązujących terminach.

Z obowiązku przekazania IFT-2R nie zwalnia również sporządzenie i przekazanie IFT-2 na wniosek podatnika. Informacja IFT-2R jest obowiązkowa niezależnie od sporządzenia IFT-2 na wniosek podatnika.

 

Informacja IFT-3/IFT-3R za 2013 r.

 

Informację IFT-3 lub IFT-3R sporządzają płatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego wypłacali osobom fizycznym odsetki z oszczędności, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o PIT. Przychodów tych nie ujmuje się w informacji IFT-1R. Informację przekazuje się do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym.

 

Sprawdź co się zmieniło w terminach w 2015 r.

 

Aktualny wzór formularzy PIT znajdziesz TUTAJ

Aktualny wzór formularzy CIT znajdziesz TUTAJ

 

Czytany 33153 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 styczeń 2015 08:37

Artykuły powiązane

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy.