sobota, 01 marzec 2014 00:00

Roczne zeznania podatkowe PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Pierwsze miesiące każdego roku to czas, w którym podatnicy mają obowiązek rozliczenia osiągniętych w roku poprzednim przychodów. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia i złożenia zeznania rocznego. Prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza PIT i złożenie zeznania w terminie jest bardzo ważne

- niedopatrzenia lub nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować koniecznością sporządzenia korekty zeznania, zapłaty odsetek karnych a nawet sankcjami skarbowymi. Nasz poradnik ma na celu przybliżenie czytelnikom formalności związanych ze składaniem zeznań podatkowych PIT za rok 2013.

 

Kto składa zeznanie podatkowe PIT za 2013 r.?

 

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT spoczywa na każdym podatniku, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub poniósł straty. Nawet jeśli łączny dochód z całego 2013 roku nie przekroczył kwoty 3091 zł, a co za tym idzie nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego, podatnik musi złożyć zeznanie roczne PIT.

Zeznanie podatkowe PIT co do zasady składa się indywidualnie. Jednak są przypadki, w których podatnik ma możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast osoby składające zeznanie PIT, których małoletnie dzieci osiągnęły dochody w 2013 r., mają obowiązek uwzględnić te dochody w swoim rozliczeniu.

 

Kto nie składa zeznania podatkowego PIT za 2013 r.?

 

W niektórych przypadkach podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego PIT. Przede wszystkim rozliczenia rocznego nie muszą składać te osoby, które w 2013 r. nie osiągnęły żadnych przychodów ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą; niezależnie od tego czy w danym roku osiągnęły przychody z działalności czy tez nie, mają obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania rocznego. Obowiązek ten ciąży nawet w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach rocznego obliczenia podatku dokonuje płatnik - dotyczy to dochodów rozliczanych na formularzach PIT-40 oraz PIT-40A. W takiej sytuacji to płatnik  jest zobowiązany złożyć zeznanie PIT do właściwego urzędu skarbowego.

Zeznania rocznego PIT nie składają podatnicy, którzy w roku 2013 osiągnęli wyłącznie dochody:

- zwolnione z opodatkowania
- opodatkowane pobieranym przez płatnika zryczałtowanym podatkiem dochodowym
- objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego
- osiągnięte ze źródeł zagranicznych, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (dotyczy to tylko podatników, którzy w 2013 r. nie osiągnęli w Polsce żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu)

Oraz podatnicy, którzy w roku 2013 osiągali przychody opodatkowane:

- w formie karty podatkowej - w takim przypadku obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji rocznej PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych   miesiącach roku podatkowego
- zryczałtowanym podatkiem od osób duchownych - w tym przypadku konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego; deklarację składa się na formularzu PIT-19A

 

Deklaracje PIT-16A i PIT-19A za rok 2013 należało złożyć do 31 stycznia 2014 r.

 

Do jakiego urzędu złożyć zeznanie PIT za 2013 r.?

 

Zeznania podatkowe PIT składa się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Ważne jest miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2013 r. Podobnie w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie. Jeśli jednak małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, zeznanie roczne PIT składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania jednego z nich.

W przypadku podatników, którzy przed końcem roku zmienili miejsce zamieszkania na inny kraj niż Polska, liczy się ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Natomiast osoby w ogóle nie mające stałego zamieszkania w Polsce składają zeznanie PIT do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

W jaki sposób złożyć zeznanie PIT za 2013 r.?

 

Zeznanie podatkowe PIT można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Podatnik ma różne możliwości przekazania wypełnionego formularza PIT do urzędu skarbowego:

Wysłanie zeznania PIT pocztą to jeden ze sposobów bardzo często wybierany przez podatników. Jeśli zdecydujemy się na złożenie zeznania tą drogą pamiętajmy, że list musi być polecony, a placówka pocztowa musi należeć do operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej. Potwierdzenie nadania listu poleconego należy zachować jako dowód złożenia zeznania w terminie.

Złożenie zeznania PIT osobiście w kancelarii urzędu skarbowego to rozwiązanie wybierane głównie przez tych podatników, którzy mają blisko do urzędu lub lubią mieć pewność, że ich zeznanie roczne dotrze tam gdzie trzeba. Podatnik po złożeniu wypełnionego formularza otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.

Wrzucenie zeznania do „urzędomatu” to również jeden z wygodniejszych sposobów na szybkie złożenie formularza PIT. Urządzenia znajdujące się w urzędach skarbowych przyjmują składane dokumenty i wydają potwierdzenia ich odbioru.

Wysłanie zeznania przez system e-Deklaracje dostępny w Internecie to sposób, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Zeznanie roczne PIT za 2013 r. można wysłać bez wychodzenia z domu przez specjalnie do tego przygotowany system internetowy. Dokument w formie elektronicznej nie wymaga zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w systemie e-Deklaracje weryfikacja podatnika odbywa się poprzez podanie informacji o kwotach z rozliczenia rocznego złożonego za poprzedni rok podatkowy (2012). Co istotne, system e-Deklaracje weryfikuje poprawność danych - jeśli będą prawidłowe, podatnik otrzyma wygenerowane w formie elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru zeznania wraz z datą jego przyjęcia. Dokument ten należy zachować, gdyż jest on potwierdzeniem terminowego złożenia zeznania podatkowego PIT za 2013 rok.

 

W niektórych szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie zeznania podatkowego PIT inną drogą niż powyższe:

 

Osoby aresztowane mogą złożyć PIT w administracji urzędu śledczego

Osoby pozbawione wolności mogą złożyć PIT w administracji zakładu karnego

Osoby przebywające za granicą mogą złożyć zeznanie PIT w polskim urzędzie konsularnym

Osoby pełniące służbę wojskową mogą złożyć zeznanie PIT w dowództwie jednostki wojskowej

Osoby będące członkami załogi statku morskiego mogą przekazać zeznanie PIT kapitanowi statku

 

W jakim terminie złożyć zeznanie PIT za 2013 r.?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają konkretne terminy, w których podatnicy mają obowiązek składać deklaracje, informacje i zeznania PIT. Jeśli chodzi o zeznania podatkowe, deklaracje i roczne rozliczenia podatku za rok 2013, obowiązują następujące terminy:

PIT-28, PIT-16A i PIT-19A – do 31 stycznia 2014 r.

PIT-40 i PIT-40A - do 28 lutego 2014 r.

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 - do 30 kwietnia 2014 r.

 

W przypadku podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, obowiązuje ograniczony obowiązek podatkowy. Jeśli tacy podatnicy w roku 2013 osiągali dochody ze źródeł przychodów opodatkowanych na terytorium Polski:

Za pośrednictwem płatnika niezobowiązanego do dokonania rocznego obliczenia podatku

Bez pośrednictwa płatnika

Z kapitałów pieniężnych określone w art. 30b ustawy o PIT

powinni złożyć odpowiednie zeznanie PIT do 30 kwietnia 2014 r. Natomiast jeśli planują wyjazd z Polski przed tym terminem, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe przed wyjazdem.

 

Odroczenie terminu złożenia zeznania PIT za 2013 r.

 

Zgodnie z art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej, istnieje możliwość odroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego PIT. Odroczenie takie jest równoznaczne z przesunięciem terminu zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga jednak spełniania pewnych wymogów.

Przede wszystkim wniosek o odroczenie terminu zeznania musi być złożony przed upływem tego terminu. Na przykład podatnik, który chce przesunąć termin złożenia zeznania PIT-37 za 2013 r., musi dopełnić tej formalności przed 30 kwietnia 2014 r. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, należy go uzasadnić ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponadto konieczność odroczenia terminu musi być podyktowana niemożnością złożenia zeznania w terminie z przyczyn niezależnych od podatnika. Na drodze postępowania podatkowego urząd skarbowy może wydać decyzję pozytywną lub negatywną.

W przypadku negatywnej decyzji podatnik zapłaci odsetki karne za każdy dzień zwłoki w zapłacie podatku wynikającego ze złożonego zeznania. Odsetki takie nie będą naliczane, jeśli zostanie wydana decyzja pozytywna - aż do upływu ustalonego indywidualnie terminu.

 

Na podstawie jakich dokumentów rozliczyć dochody w PIT za 2013 r.?

 

Zeznanie podatkowe PIT sporządza się na podstawie dowodów dokumentujących przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody bądź straty itp. Dokumenty, na podstawie których rozlicza się PIT, różnią się w zależności od tego, czy podatnik osiągał dochody za pośrednictwem płatnika, czy nie.

Dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika rozliczane są na podstawie informacji sporządzonych i przekazanych podatnikowi. Płatnik czas przekazanie tych dokumentów ma do 28 lutego 2014 r. Podatnik może otrzymać od płatnika:

Informację  PIT-11 - dokument ten otrzymują podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody m.in. ze stosunku pracy. PIT-11 otrzymują osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, pobierające zasiłek dla bezrobotnych itp.

Informację PIT-11A - dokument ten wystawiają organy rentowe dokonujące wypłat   emerytur, rent, zasiłków chorobowych itp.  przypadku, gdy nie są one zobowiązane do sporządzenia rocznego obliczenia PIT-40A

Informację PIT-R - dokument ten otrzymują podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. Informacja ta może również stanowić załącznik do informacji PIT-11.

Informację PIT-8C - dokument ten otrzymują osoby, które uzyskały dochody z kapitałów pieniężnych lub też z innych źródeł. 

 

Ważne!

Należy przy tym podkreślić, że nieotrzymanie odpowiedniej informacji od płatnika nie zwalnia podatnika z rozliczenia podatku od tych dochodów w zeznaniu PIT.

 

Dochody z działalności gospodarczej rozliczane są na podstawie dowodów księgowych oraz ewidencji prowadzonych na ich podstawie. W zależności od formy opodatkowania ewidencja może mieć postać:

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych - w przypadku opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym

Ewidencji przychodów - w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dochody z umów najmu, które podatnik zawarł poza działalnością gospodarczą rozliczane są na podstawie posiadanych przez niego dokumentów.

 

Co wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT?

 

Podatnicy osiągający przychody za pośrednictwem płatnika w zeznaniu PIT wykazują wysokość:

Przychodów

Kosztów uzyskania przychodów

Dochodów bądź strat

Pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Pobranych przez płatnika zaliczek na podatek

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L wykazują wartość:

Przychodów

Kosztów uzyskania przychodówDochodu  bądź straty

Zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możliwych do odliczenia

Należnych oraz wpłaconych na konto urzędu zaliczek na podatek

 

Wyjątkiem są podatnicy składający zeznanie PIT-28, którzy wykazują jedynie wartość przychodów, zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należnego podatku za poszczególne miesiące i wartość uiszczonego podatku w ciągu roku.

 

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z umów najmu zawartych poza działalnością gospodarczą w zeznaniu PIT wykazują, w zależności od formy opodatkowania:

 

Opodatkowani według skali podatkowej w PIT-36 wykazują wartość:

Przychodów

Kosztów uzyskania przychodów

Dochodu lub  straty

Zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Należnych oraz wpłaconych na konto urzędu zaliczek na podatek

 

Opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym w PIT-28 wykazują wysokość:

Przychodów

Należnego podatku za poszczególne miesiące oraz sumę wpłaconego podatku w ciągu roku

 

Uwaga!

Jeśli jesteś podatnikiem uzyskującym różne rodzaje przychodów możesz być zobowiązany do złożenia różnych zeznań rocznych lub tez połączenia niektórych przychodów/dochodów w jednym formularzu.

 

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi i odliczeń w PIT za 2013 r.

 

Który formularz PIT wybrać?

Wybór odpowiedniego formularza, na którym podatnik dokona rozliczenia, nie może być kwestią przypadku. W zależności m.in. od źródeł przychodów oraz tego, czy były one w roku 2013 osiągnięte za pośrednictwem płatnika, czy nie, jak również formy ich opodatkowania ustala się, na jakim formularzu należy złożyć zeznanie roczne.

PIT-28 za 2013 r.

Ten formularz zeznania rocznego wypełniają podatnicy, którzy w roku 2013 osiągali przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umów najmu, które zostały zawarte poza działalnością gospodarczą. Zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu podatnik ma obowiązek złożyć do 31 stycznia roku podatkowego za rok poprzedni. Może być konieczność lub możliwość dołączenia do tego formularza odpowiednich załączników: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K. Więcej o PIT-28 za 2013 r.

PIT-36 za 2013 r.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-36 mają obowiązek sporządzić i przekazać do urzędu podatnicy, którzy w 2013 r. osiągali przychody opodatkowane według skali podatkowej. Dotyczy to pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Zasadniczo zeznanie PIT-36 znajduje zastosowanie w przypadku przychodów osiągniętych bez pośrednictwa płatnika. Jednak w niektórych przypadkach formularz PIT-36 wypełniają osoby, które osiągnęły przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika - dotyczy to np. sytuacji, gdy w 2013 r. podatnik uzyskał dochody za granicą lub ma obowiązek rozliczyć w PIT dochody małoletnich dzieci. W takich przypadkach nie zachodzą przesłanki do złożenia zeznania PIT-37 - podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36 za rok 2013 do 30 kwietnia 2014 r. Do formularza PIT-36 możliwe do dołączenia są załączniki: PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z, SSE-R w zależności od potrzeb każdego podatnika. Więcej o PIT-36 za 2013 r.

 

Ważne!

Jeżeli jesteś podatnikiem, który uzyskał jakikolwiek przychód do rozliczenia w PIT-36 nie składasz już zeznania PIT-37; wszystkie przychody, które z reguły rozlicza się w PIT-37 wykazujesz wtedy łącznie na formularzu PIT-36.

 

PIT-36L za 2013 r.

Formularz PIT-36L stosowany jest przez podatników osiągających dochody opodatkowane podatkiem liniowym. Dotyczy to pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Zeznanie PIT-36L za 2013 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r. Podatnicy do tego formularza mogą dołączyć załączniki: PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z. Więcej o PIT-36L za 2013 r.

PIT-37 za 2013 r.

Najczęściej stosowany formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane według skali podatkowej wyłącznie w Polsce i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Wśród podatników zobowiązanych do złożenia zeznania podatkowego PIT-37 należy wymienić między innymi osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów menedżerskich, działalności artystycznej, naukowej, z praw autorskich i innych praw majątkowych, jak również otrzymujące emerytury i renty krajowe, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe itp.  Zeznanie PIT-37 za 2013 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r. W zależności od dokonywanych odliczeń podatnicy mogą dołączyć do zeznania załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K. Więcej o PIT-37 za 2013 r.

 

Uwaga!

Podatniku, sprawdź czy Twoje przychody na pewno powinny być wykazane w zeznaniu PIT-37! Najczęściej używany formularz nie zawsze jest odpowiedni przy każdym rodzaju przychodu. Jeśli okaże się, że uzyskałeś jakiś przychód do wykazania w PIT-36 nie wypełniasz już zeznania PIT-37.

 

PIT-38 za 2013 r.

Formularz PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia przychodów osiągniętych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, pochodnych instrumentów finansowych oraz wynikających z nich praw, jak również przychodów z objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. Zeznanie PIT-38 składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto ten przychód. Osoby uzyskujące dochód z zagranicy do zeznania dołączają druk PIT/ZG. Więcej o PIT-38 za 2013 r.

PIT-39 za 2013 r.

Obowiązek złożenia zeznania PIT-39 spoczywa na podatnikach, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dotyczy to tych nieruchomości, które zostały nabyte po 2008 r. W przypadku osiągnięcia z tego tytułu dochodów z zagranicy konieczne jest dołączenie do zeznania wypełnionego druku PIT/ZG. Więcej o PIT-39 za 2013 r.

 

Uwaga! Nowe wzory formularzy PIT 2013

Zanim złożymy zeznanie podatkowe PIT na odpowiednim formularzu upewnijmy się, iż posiadany przez nas druk jest aktualny. W roku 2013 weszło w życie kilka nowych aktów prawnych, które zmieniły wzory większości zeznań podatkowych i innych formularzy.

Rozporządzenie ministra finansów z 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1358) zmieniło niektóre wzory formularzy składanych przez osoby fizyczne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy. Wśród zmienionych druków znalazło się zeznanie podatkowe PIT-28 i niektóre załączniki do niego.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszło w życie 23 listopada 2013 r. zmieniło następujące wzory zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, oraz PIT-39. Zmiano uległy również druki niektórych załączników.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1288) wprowadziło nowy wzór załącznika PIT-2K.

Uwaga!

Dla przychodów osiągniętych i odliczeń dokonanych w rozliczeniu za 2013 r. obowiązują nowe wzory następujących formularzy zeznań podatkowych:
PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L
oraz PIT-39
Zmieniły się także wzory załączników:
PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT-2K
oraz PIT/ZG

 

Zmianom uległy również między innymi wzory deklaracji PIT-16A i PIT-19A, oraz wzór rocznego obliczenia podatku PIT-40.

 

Tutaj znajdziesz AKTUALNE DRUKI PIT 2013 do pobrania

 

Pamiętaj!

Wybór właściwego formularza PIT jest jednym z warunków prawidłowego rozliczenia z fiskusem!

 

W jaki sposób rozliczyć podatek wynikający z zeznania PIT?

Terminy złożenia zeznań PIT są jednocześnie terminami zapłaty podatku wynikającego z tych rozliczeń. Bilans rzadko kiedy jest zerowy - jedni podatnicy muszą uregulować kwotę do zapłaty wynikającą z rozliczenia, a drudzy wykazują nadpłatę podatku, która podlega zwrotowi.

 

Podatek do zapłaty

Zgodnie z art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej kwotę podatku do zapłaty wynikającą z rozliczenia PIT można zapłacić zarówno gotówką, jak i przelewem. Podatek można zapłacić w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek korzystając z usług placówki pocztowej, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, biura usług płatniczych lub instytucji płatniczej. Inny sposób to dokonanie przelewu z naszego konta banku, instytucji płatniczej lub SKOK-u.

 

Uwaga!

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozliczają się z urzędem wyłącznie bezgotówkowo.

 

Należy pamiętać, iż za dzień uregulowania zobowiązania podatkowego urzędy skarbowe uznają dzień obciążenia rachunku podatnika. W przypadku ewentualnych wątpliwości dokumentem potwierdzającym zapłatę może być np. potwierdzenie przelewu.

 

Nadpłata podatku

W pewnych okolicznościach wartość pobranych lub zapłaconych zaliczek może być wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku zeznanie roczne wykazuje nadpłatę.

Jeżeli podatnik ma jakieś zaległości podatkowe, urząd skarbowy zalicza nadpłatę na poczet tych zaległości i ewentualnych odsetek z nimi związanych. Podobnie w przypadku bieżących zobowiązań podatkowych. Jeśli jednak takie zobowiązania nie występują, urząd zwraca podatnikowi nadpłatę gotówką lub przelewem w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zwrot powinien być dokonany przez urząd skarbowy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji (art. 77 ordynacji podatkowej).

 

Możesz sprawdzić on-line stan realizacji swojego zwrotu z podatku - KLIKNIJ

 

Podatnik może sam zdecydować, w jakiej formie otrzyma zwrot. Jeśli chce, aby pieniądze przelewane były na rachunek w banku, rachunek w SKOK itp., musi o swoim wyborze poinformować urząd skarbowy. Nadpłata w formie gotówkowej może zostać zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie. Jednak zgodnie z art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej, nadpłaty nieprzewyższające kwoty 11,60 zł zwracane są wyłącznie na wniosek podatnika i tylko w kasie urzędu.

W przypadku zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym kwotę pomniejsza się o opłatę za usługę - zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej.

Należy przy tym podkreślić, że podatnicy zobowiązani przepisami do posiadania rachunku bankowego nie mają możliwości wyboru formy dokonania zwrotu - nadpłata w każdym wypadku zwracana jest przelewem. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe.

 

Uwaga!

Podatniku, jeśli otrzymałeś jakiekolwiek przychody opodatkowane w Polsce masz obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT na odpowiednim druku. Przychody musisz uwzględnić w rozliczeniu nawet wtedy gdy nie otrzymałeś odpowiedniej informacji od płatnika. 

 

Czytany 9793 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 czerwiec 2014 10:40

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.