sobota, 08 luty 2014 21:36

Sposób opłacania zaliczek na PIT w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Na początku każdego roku podatnicy PIT mogą wybrać, w jaki sposób będą opłacali zaliczki na podatek dochodowy. Decyzję tę warto dobrze przemyśleć, wziąć pod uwagę plusy i minusy każdego sposobu ich opłacania, ponieważ może to mieć bardzo duży wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Przekazujemy w Państwa ręce darmowy poradnik, który ma ułatwić podjęcie tej decyzji.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają do wyboru trzy sposoby opłacania zaliczek na podatek dochodowy:

-  Miesięczne

-  Kwartalne

-  W formie uproszczonej

Przy czym należy podkreślić, że nie każdy z tych sposobów jest dostępny dla każdego podatnika. Jedynie opłacanie zaliczek miesięcznie jest możliwe przez wszystkich podatników PIT, ponieważ nie wymaga spełnienia dodatkowych wymogów.

 

Zaliczki miesięczne

 

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy miesięczne jest podstawowym sposobem - może go wybrać każdy podatnik. Zaliczki miesięczne od rzeczywiście uzyskanego dochodu opłacają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym albo według skali podatkowej.

Wysokość zaliczki to zasadniczo różnica między podatkiem należnym od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Natomiast w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej podstawę obliczenia zaliczki stanowi dochód pomniejszony o odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek wpłaty pierwszej zaliczki w ich przypadku powstanie za miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę 3.091 zł. Podatnik oblicza zaliczkę przy zastosowaniu stawki - odpowiednio - 18 lub 32% oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Z kolei podatnicy opłacający podatek liniowy 19% opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Podatnik ma obowiązek obliczać i opłacać zaliczki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zasada ta dotyczy także grudnia - zaliczkę za ten miesiąc opłaca się do 20 stycznia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik przed 20 stycznia złoży zeznanie roczne i opłaci wynikający z niego podatek - wtedy nie musi opłacać zaliczki za grudzień. Zasada ta została zapisana w art. 44 ust. 6 updof.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wpłacają podatek za każdy miesiąc w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast na zapłatę podatku za grudzień mają czas do terminu na złożenie zeznania PIT-28, czyli do 31 stycznia.

W przypadku, gdy 20 dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, zaliczkę na podatek dochodowy opłaca się w terminie do dnia następującego po dniu lub dniach wolnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ulega zmniejszeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 

Zaliczki kwartalne

 

Do opłacania zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne mają prawo podatnicy:

Zgodnie z art. 44 ust. 3g w związku z art. 22k ust. 11 updof podatnicy rozpoczynający działalnośćnie mają prawa do opłacania zaliczek kwartalnie, jeśli:

  • w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną (lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa)

Wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników PIT wymaga złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego. W przypadku podatników PIT rozpoczynających działalność oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności - nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Ważne!

Podatnicy, którzy w 2014 r. chcą zmienić formę opłacania zaliczek na kwartalną, oświadczenie do urzędu skarbowego muszą złożyć do 20 lutego 2014 r.

 

Złożone oświadczenie dotyczy danego roku podatkowego oraz lat następnych. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku podatników rozpoczynających działalność możliwość kwartalnego opłacania zaliczek dotyczy tylko pierwszego roku prowadzenia działalności. W kolejnych latach zachowają oni to prawo tylko jeśli będą mieli status małego podatnika.

Termin 20 lutego nie dotyczy podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli podatnicy ci chcieli opłacać w 2014 roku ryczałt kwartalnie, oświadczenie musieli złożyć do 20 stycznia 2014 r.

Zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Natomiast zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się do 20 stycznia następnego roku.

Podobnie jak w przypadku zaliczek miesięcznych, złożenie zeznania podatkowego przed terminem do wpłaty zaliczki za ostatni kwartał i uregulowanie wynikającej z niego kwoty podatku zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty zaliczki za ten kwartał.

Podatnik opodatkowany według skali podatkowej wpłaca pierwszą zaliczkę poczynając od kwartału, w którym dochód liczony od początku roku przekroczył kwotę 3.091 zł. Zaliczkę za ten pierwszy kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu ustalonego według zasad określonych w art. 26 updof, z zastosowaniem - odpowiednio - stawki 18 lub 32% oraz kwoty zmniejszającej podatek (tj. 556,02 zł). W ten sposób obliczony podatek ulega zmniejszeniu o kwotę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne (kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Wysokość zaliczek na kolejne kwartały stanowi różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Podatnik opłacający podatek liniowy 19% podatek od dochodu oblicza zgodnie z art. 30c updof. Tak obliczony podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy wymiaru składki. Zaliczkę za pierwszy kwartał stanowi wyliczony podatek. Zaliczki za następne kwartały oblicza w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.

Zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne nie mogą opłacać podatnicy opodatkowani kartą podatkową oraz podatnicy, którzy wybrali opłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

 

Zaliczki w formie uproszczonej

 

Podatnicy PIT w 2014 r. mogą również opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Nie dotyczy to jednak podatników, którzy:

rozpoczęli działalność gospodarczą w 2013 lub 2014 r.
nie uzyskali dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w latach 2011-2012, opodatkowanej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, lub dochód ten był niższy od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku (tj. od kwoty 3.091 zł).
w 2011 i 2012 r. opłacali zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo opłacają taki podatek w 2014 r.

Podatnik, który chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej, ma obowiązek złożyć  oświadczenie do urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego danego roku podatkowego.

 

Ważne!

Podatnicy, którzy w roku 2014 zamierzają opłacać zaliczki w formie uproszczonej, czas na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego mają do 20 lutego 2014 r.

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych form opłacania zaliczek, złożone oświadczenie dotyczy danego roku podatkowego oraz lat następnych.

Podstawę obliczania zaliczek w formie uproszczonej stanowi dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeśli w roku poprzedzającym nie wykazano dochodu lub jeśli nie przekroczył on 3.091 zł.

W zależności od stosowanej w 2014 r. formy opodatkowania (podatek liniowy 19% lub skala podatkowa) od tego dochodu wylicza się kwotę podatku, której 1/12 część stanowi zaliczkę w formie uproszczonej.

Zaliczki w formie uproszczonej opłaca się za okresy miesięczne. Nie ma możliwości kwartalnego opłacania tego typu zaliczek. Terminy dokonywania wpłat są takie same jak w przypadku zaliczek miesięcznych - podlegają one wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to także grudnia - zaliczkę uproszczoną za ten miesiąc należy wpłacić do 20 stycznia. Zaliczek za ostatni miesiąc roku nie muszą wpłacać podatnicy, którzy w terminie wpłaty tej zaliczki złożą zeznanie i opłacą wynikającą z niego kwotę podatku do zapłaty.

Termin 20 lutego dotyczy także rezygnacji z danej formy opłacania zaliczek. Podatnicy, którzy nie złożą w terminie oświadczenia o wyborze sposobu opłacania zaliczek, kontynuują formę stosowaną w poprzednim roku podatkowym.

Sprawdź, jaką wybrać formę opodatkowania w 2014r.

 

Aktualny wzór formularzy PIT znajdziesz TUTAJ

 

Czytany 9066 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 12:07

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie? Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie?

  Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne. Niektórzy jednak mogą rozliczać się co kwartał. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale uległo istotnym ograniczeniom. Sprawdź, kto w 2017 r. wciąż może skorzystać z tej preferencji.