sobota, 08 marzec 2014 19:31

Zeznanie PIT-36 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Wśród zeznań podatkowych składanych na początku każdego roku przez liczną grupę podatników, znajduje się zeznanie PIT-36. O tym, kto ma obowiązek je złożyć, w jaki sposób i do kiedy należy to zrobić, dowiedzą się Państwo z naszego poradnika.

Powstał on z myślą zarówno o osobach, które wypełniają formularz PIT-36 samodzielnie, jak i o tych, którzy sporządzenie swojego zeznania podatkowego powierzają specjaliście - księgowemu

 

Kto składa PIT-36 za 2013 r.?

 

W zeznaniu PIT-36 wykazuje się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32%. Zobowiązanymi do wypełnienia i złożenia tego formularza są podatnicy, których dochody i odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Zeznanie PIT-36 za 2013 r. składają przede wszystkim podatnicy:

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

Zobowiązani do doliczenia do dochodów własnych dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko

Obniżający dochody o straty z lat ubiegłych

Osiągający dochody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. opodatkowane na zasadach ogólnych

Którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych poza granicami Polski

 

Podatnik, który uzyskuje dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy) zasadniczo składa zeznanie podatkowe PIT-37. Jeśli jednak w roku podatkowym osiągnie jakikolwiek przychód bez pośrednictwa płatnika, przestaje spełniać warunki do złożenia tego zeznania. Właśnie m.in. w takich sytuacjach stosuje się formularz PIT-36. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy sprzedaży samochodu, jeśli dochód z tej sprzedaży musi być rozliczony w zeznaniu PIT, przez podatnika otrzymującego wynagrodzenie od pracodawcy.

 

Pamiętaj!

W przypadku, gdy podatnik rozlicza zarówno dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika, jak i inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, formularz PIT-36 służy do rozliczenia obu rodzajów dochodów.

 

Podobnie w sytuacji, gdy podatnik rozpocznie działalności gospodarczą w trakcie roku podatkowego. Nawet jeśli wcześniej osiągał dochody za pośrednictwem płatnika, nie składa dwóch zeznań. Składa zeznanie PIT-36, w którym rozlicza wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej.

 

Do kiedy składa się PIT-36 za 2013 r.?

Terminem obowiązującym dla złożenia zeznania podatkowego PIT-36 jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składa się rozliczenie. Jeśli data ta przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznania przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

Ważne!

Zeznanie podatkowe PIT-36 za rok 2013 należy złożyć do środy 30 kwietnia 2014 r.

 

 

Czy PIT-36 za 2013 r. można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Podatnik składający zeznanie roczne PIT-36 może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Warunkiem jest pozostawanie przez cały rok 2013 w związku małżeńskim oraz istnienie wspólności majątkowej. W takim przypadku wysokość podatku dochodowego ustala się od połowy łącznych dochodów małżonków - w podwójnej wysokości podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Ważne!

Na wspólnym rozliczeniu podatku za 2013 rok, o ile tylko jest możliwe, skorzystają szczególnie te małżeństwa, gdzie jedno z małżonków osiągnęło wysokie dochody, które przekroczyły próg skali podatkowej, natomiast drugie z nich ma niskie dochody albo też nie osiąga ich w ogóle.

 

Jeżeli jedno z małżonków jest zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego PIT-36, natomiast drugie zasadniczo powinno złożyć PIT-37, wspólnego rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36. Nie można natomiast dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem na formularzu PIT-36 jeśli do nawet jednej z osób ma zastosowanie rozliczenia na drukach PIT-36L lub PIT-28 ( z wyjątkiem przychodów z najmu lub dzierżawy). W takim przypadku małżonkowie muszą złożyć osobne zeznania podatkowe na odpowiednich formularzach.

 

Pamiętaj!

Nie masz możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli któreś z Was uzyskuje przychody  opodatkowane ryczałtem (poza ryczałtem z najmu), karta podatkową, podatkiem tonażowym lub podatkiem liniowym.

 

 

Czy PIT-36 za 2013 r. można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Podatnik będący rodzicem lub opiekunem samotnie wychowującym dziecko, po spełnieniu określonych warunków może korzystać z preferencyjnego sposobu obliczenia podatku w zeznaniu PIT-36 za 2013 r. Sposób ten polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Dotyczy to również podatników, którzy do własnych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci.

 

Status osoby samotnie wychowującej dziecko przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który łącznie spełnia dwa warunki:

Ma określony stan cywilny: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik lub osoba, wobec której orzeczono separację lub pozostaje w związku małżeńskim, ale jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

W roku podatkowym samotnie zajmował się wychowywaniem dziecka

 

Oznacza to, iż status osoby samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje podatnikowi, z którym dziecko na co dzień nie mieszka i który nie zaspokaja jego codziennych potrzeb, oraz rodzicom lub opiekunom w stanie wolnym, jeśli mieszkają razem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

 

Podatnik może skorzystać z rozliczania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w PIT-36 za 2013 r., jeśli w roku tym miał na utrzymaniu dziecko:

Małoletnie

Otrzymujące rentę socjalną bądź zasiłek pielęgnacyjny - bez względu na wiek

Uczące się - do 25 roku życia

Przy czym w przypadku dzieci pełnoletnich podatnik traci prawo do preferencyjnego sposobu rozliczania w PIT-36, jeśli dochody dziecka w 2013 r. przekroczyły 3.089 zł. Do dochodów ograniczających prawo do wspólnego rozliczenia nie wlicza się renty rodzinnej.

 

Pamiętaj!

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko osiągacie dochody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym bądź ryczałtem(nie dotyczy najmu) to nie masz prawa do rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

Dodatkowo wniosek o takie rozliczenie musi byc złożony w terminie na zlozenie zeznania; do 30 kwietnia.

 

Jak doliczyć do dochodów własnych dochody małoletnich dzieci w PIT-36 za 2013 r.

Złożenie zeznania podatkowego PIT to obowiązek podatników pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci małoletnich do dokonania takiego rozliczenia zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązek ten realizowany jest albo poprzez złożenie zeznania PIT w imieniu dziecka, albo poprzez doliczenie dochodów dziecka do własnych dochodów.

 

Prawo do doliczenia dochodów małoletniego dziecka przysługuje podatnikom, którzy łącznie spełniają dwa warunki:

Są rodzicami dziecka - biologicznymi lub adopcyjnymi

Mają prawo do pobierania pożytków ze źródeł dochodów dzieci

 

Brak prawa do pobierania pożytków ze źródeł dochodów dzieci może dotyczyć np. rodziców o ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Rodzice doliczający do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. W przypadku małżonków podlegających odrębnemu opodatkowaniu dochody dziecka dolicza się po połowie.

Do zeznania PIT-36 za 2013 r. należy dołączyć wypełniony druk PIT/M, w którym wykazuje się wysokość dochodów dziecka.

 

Do własnych dochodów nie dolicza się dochodów dziecka pochodzących z:

Pracy dzieci

Stypendiów

Rzeczy oddanych im do swobodnego użytku

Dochody takie zawsze należy rozliczać w oddzielnym zeznaniu podatkowym.

 

Uwaga! Zmiany w sposobie wyliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT-36

Twórcy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, czyli m.in. z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności wynalazku, topografii układu scalonego, znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego itp. mogą stosować 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy przychody zostały osiągnięte z umowy o pracę, umów o dzieło, umów przeniesienia praw własności wynalazku itp. czy z innych umów.

Od 1 stycznia 2013 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje przepis art. 22 ust. 9a, który określa limit stosowania 50% kosztów dla twórców. Zapis ten wskazuje, iż łączne koszty uzyskania przychodów twórców nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof. Na rok 2013 granica ta wynosiła 85.528 zł - w związku z tym limit 50% kosztów uzyskania przychodów na ten rok wynosi 42.764 zł.

 

Ważne!

W roku 2013 limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców wynosi 42.764 zł.

 

Po przekroczeniu tego limitu podatnikowi przestaje przysługiwać prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów już na etapie ustalenia zaliczki na podatek dochodowy.

 

Pamiętaj!

Podatnik rozliczający swoje dochody w zeznaniu PIT-36 na podstawie otrzymanych informacji PIT-11, ma obowiązek ograniczenia kwoty kosztów dot. powyższych przychodów do limitu 42.764 zł.

 

Należy jednak pamiętać, iż twórca może stosować koszty faktycznie poniesione, o ile udowodni, że były one wyższe niż wyliczone procentowo. W kosztach tych można uwzględnić wyłącznie koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1 updof - poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w art. 23 tejże ustawy. Co istotne, koszty faktycznie poniesione mogą być stosowane nawet po przekroczeniu limitu 42.764 zł.

Twórca stosujący koszty faktycznie poniesione, oprócz tych z 2013 r. może uwzględnić również koszty z lat ubiegłych oraz poniesione po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania PIT-36 za 2013 r. - koszty te muszą być jednak bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi w roku podatkowym (2013).

Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do przychodów z  praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, do takich bowiem przychodów nie mają zastosowania zryczałtowane koszty uzyskania.

 

Składając PIT-36 za rok 2013 podatnik może skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

Odliczenia od dochodu:

Składki na ubezpieczenie społeczne

Ulga internetowa

Ulga rehabilitacyjna

Ulga na nabycie nowych technologii

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Darowizny

Ulga odsetkowa

 

Odliczenia od podatku:

Ulga na dzieci (ulga prorodzinna)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ulga abolicyjna

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Pamiętaj!

Skorzystanie z większości ulg i odliczeń w PIT-36 za rok 2013 jest obwarowane dodatkowymi wymogami, które muszą być spełnione, aby rozliczenie zostało dokonane prawidłowo.

 

Załączniki do zeznania PIT-36 za 2013 r.

W zależności od tego, jakie dochody podatnik rozlicza w PIT-36 oraz z jakich ulg i odliczeń korzysta, do zeznania podatkowego może być zobowiązany dołączyć następujące druki:

PIT-2K - załącznik ten składają podatnicy, którzy korzystają z ulgi odsetkowej - wykazują w nim wysokość wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych

PIT/M - załącznik ten składają podatnicy, którzy do własnych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci

PIT/D - załącznik ten składają podatnicy, którzy dokonali odliczenia wydatków mieszkaniowych ( w tym ulgi odsetkowej)

PIT/O - załącznik ten składają podatnicy korzystający z różnych ulg i odliczeń od dochodu i podatku

PIT/ZG - załącznik ten składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy

PIT/Z - załącznik ten składają podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 44 ust. 7a updof, którzy uzyskali dochody (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

SSE-R - załącznik ten składają podatnicy, którzy osiągali dochody z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zwolnienia

 

Jak rozliczyć PIT-36 - samemu czy przez biuro rachunkowe?

Spora liczba osób składających zeznanie PIT-36 również w 2013 r. wypełni ten formularz samodzielnie. Takie osoby mają pewną wiedzę na temat sporządzania rozliczeń i są pewne, iż wypełnią druk prawidłowo. Wielu podatników przyznaje jednak, że nie zawsze łatwo jest w jednoznaczny sposób ocenić, czy należy wypełnić zeznanie PIT-36, czy na przykład PIT-37 lub PIT-36L, a może dwa z wymienionych. Czasem niezbędna jest pomoc specjalisty - księgowego z doświadczeniem w rozliczaniu PIT. Zaletą takiego rozwiązania jest pewność, iż zeznanie podatkowe zostanie sporządzone prawidłowo, a podatek bezbłędnie wyliczony. Błędy w zeznaniu podatkowym mogą spowodować na przykład konieczność zapłaty odsetek czy sporządzenia korekty. Jeśli więc mają Państwo wątpliwości w tym względzie, radzimy skorzystać z pomocy doświadczonego księgowego. Najważniejsze to by rozsądnie podjąć decyzję - tak aby w przyszłości nie obawiać się ewentualnych niechcianych konsekwencji.

 

Rozlicz PIT-36 już teraz w biurze rachunkowym w Warszawie - BUCHCOM przy stacji metra Stokłosy.

Gwarantujemy terminowość, rzetelność i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami

 

Kliknij po aktualny formularz PIT-36

 
Czytany 6707 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 12:01

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników.