środa, 28 grudzień 2016 19:36

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 r. - poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

W stosunku do regulacji obowiązujących w latach 2015-2016 r. w zakresie zwolnień z kas fiskalnych niewiele się zmieniło. Rozporządzenie obowiązujące w 2017 r. nie zawęża grona podatników mogących korzystać z tych preferencji. Wprowadza natomiast zupełnie nowe zwolnienia i nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zasadniczo dotyczy on wszystkich podatników, jednak Minister Finansów może w drodze rozporządzenia wprowadzać czasowe zwolnienia z tego obowiązku. Przysługują one niektórym grupom podatników oraz niektórym czynnościom.

W latach 2015-2016 obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie stało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2177) – będzie ono obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.

 

Nowe rozporządzenie zasadniczo powiela regulacje, które obowiązywały w latach 2015-2016. W przeciwieństwie do poprzednich aktów prawnych w tym zakresie, będzie obowiązywać tylko przez rok – ma to związek z planowanymi przez rząd dużymi zmianami, związanymi z modernizacją istniejącego systemu kas rejestrujących, na którą składa się m.in. wprowadzenie e-paragonów będących uzupełnieniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiany 2017

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązujące w 2017 r. wprowadza kilka modyfikacji, istotnych z punktu widzenia dość wąskiego grona podatników. W przeciwieństwie do poprzednich rozporządzeń, obecne nie zawęża w żaden sposób zakresu zwolnień z kas – przeciwnie, wprowadza dwa nowe tytuły do zwolnienia.

 

Nowe zwolnienia z kas 2017 

W poz. 51 załącznika do rozporządzenia znalazło się nowe zwolnienie przedmiotowe dla usług wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, wprowadzenie tego nowego tytułu zwolnieniowego wynika z braku na polskim rynku technicznych rozwiązań, które umożliwiałby osobom niewidomym korzystanie z kas fiskalnych.

 

Natomiast w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia pojawiło się nowe zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 i 1948), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego aktu prawnego, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Ten nowy przepis stanowi kontynuację zwolnienia przewidzianego w tej ustawie.

 

 

Czynności wyłączone ze zwolnień – nowe wyjątki

Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w katalogu czynności, które ze względu na swój charakter nie podlegają pod zwolnienia z kas. Pojawiły się jednak dwa nowe wyjątki dla usług świadczonych w szczególnych okolicznościach:

 

Usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, jeśli są wykonywane przez osoby niewidome, o których mowa w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

 

Usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze oraz usługi doradztwa podatkowego nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej, jeśli wykonywane są lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy spełnieniu warunków określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Pozycja ta wskazuje na zwolnienie dla usług, za które zapłata dokonywania jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK), jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Regulacje te znajdują się w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 nowego rozporządzenia.

 

 

Moment rozpoczęcia ewidencjonowania usług wyłączonych ze zwolnień

Rozporządzenie 2015-2016 wprowadzało dwumiesięczny okres dostosowawczy dla usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego czy usług związanych z wyżywieniem. Zasadniczo jednak czynności wymienione w § 4 rozporządzenia powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas usuwa tę czasową preferencję – od 1 stycznia 2017 r. każdy podatnik, który rozpocznie wykonywanie czynności podlegającej wyłączeniu ze zwolnień z kas, będzie musiał stosować urządzenie fiskalne już od pierwszej sprzedaży.

 

 

Upoważnienie banku lub SKOK – czy wymagane w 2017 r.?

 W pierwotnym projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas planowano również wprowadzić nowy wymóg dla podatników korzystających ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej oraz zwolnienia dla usług, za które zapłata następuje w całości na rachunek podatnika. Warunkiem korzystania z tych zwolnień miało być upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzących rachunek, na który dokonywane są zapłaty za czynności podlegające zwolnieniu z kas, do przekazywania urzędowi skarbowemu informacji o wszystkich operacjach dokonywanych na tym rachunku. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego zapisu.

 

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r.

 

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas fiskalnych 2017, podobnie jak przepisach obowiązujących w latach poprzednich, znalazł się katalog czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas. Niezależnie od wysokości obrotu podatnika, sposobu zapłaty czy systemu dostawy, czynności te muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Dla podatnika oznacza to konieczności zakupu, zgłoszenia do urzędu skarbowego i zafiskalizowania urządzenia jeszcze przed wykonaniem pierwszej takiej czynności.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas zostały wymienione w § 4 rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 

Powyższy katalog wyłączeń ze zwolnień z kas zasadniczo nie różni się od tego, który obowiązywał w latach 2015-2016. Rozszerzono jednak listę wyjątków od tych wyłączeń. Zostały one wymienione w § 4 ust. 2 i 3:

§ 4

(...)

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:
1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy;
2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f−h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;
3) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 51 załącznika do rozporządzenia;
4) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

 

We wskazanej w § 4 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 poz. 36 załącznika do rozporządzenia znajdujemy poniższe zwolnienie:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

 

Natomiast zgodnie z poz. 39, poz. 51 i poz. 46 zwolnieniu z kas podlegają:

 

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Należy przy tym podkreślić, iż wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas dotyczą pojedynczych czynności. Przykładowo prawnik, który wykona na odległość usługę spełniającą wymagania z poz. 39 załącznika, nie musi dokumentować tej czynności paragonem fiskalnym. Dalej jednak ma bezwzględny obowiązek ewidencjonować na kasie fiskalnej każdą usługę prawniczą, która nie spełnia tych kryteriów.

Jeżeli oprócz czynności wyłączonych ze zwolnień podatnik wykonuje też inne czynności – spoza katalogu z § 4 – ma obowiązek wystawiać paragony fiskalne do każdej transakcji na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Nie dotyczy to jedynie czynności zwolnionych z kas przedmiotowo, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia.

 

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

 

W 2017 r. podatnicy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych.

Zgodnie z § 3 ust. 1  pkt 1 i 2 rozporządzenia 2017, prawo do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych przysługuje podatnikom, których obrót netto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w trakcie roku, limit ten liczy się w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży.

 

Zobacz, jak wyliczyć limit proporcjonalny

 

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku 2017 r. mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli przewidywany przez nich obrót nie przekroczy limitu wyliczonego w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Przepis ten zasadniczo oznacza, iż w przypadku, gdy podatnik spodziewa się wysokich obrotów (przekraczających limit), powinien mieć kasę fiskalną od samego początku.

Obrót, o którym mowa w tych przepisach, dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby stosowania tego zwolnienia nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z czynności wymienionych poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia. W pozycjach tych wymieniono dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego

W przypadku przekroczenia limitu do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r., podatnik ma dwa miesiące na wprowadzenie tego urządzenia w działalności. Termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit. Zasada ta została określona w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Przykład 1

Pan Krzysztof przysługujący mu limit 20.000 zł przekroczył w dniu 12 kwietnia 2017 r. Kasę fiskalną w działalności będzie musiał wprowadzić najpóźniej 1 lipca 2017 r.

 

Przykład 2

Spółka ABC przysługujący jej limit proporcjonalny 16.657,53 zł przekroczy 30 czerwca 2017 r. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 września 2017 r.

 

Zwolnienie z kas dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, podmiotowemu zwolnieniu z kas fiskalnych w 2017 r. podlegają również:

§ 3.1

(...)

5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):
a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo
b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

 

Zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

Na mocy § 2 rozporządzenia, w 2017 r. zwolnieniu z kas fiskalnych podlegają czynności wymienione w załączniku do tego aktu prawnego. Nie wymagają one ewidencjonowania za pomocą kasy nawet u podatnika, który już takie urządzenie posiada.

----

----

Czynności zwolnione z kas przedmiotowo (cz. I załącznika do rozporządzenia):

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2   35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3   36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4   37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5   38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6   38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7   38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8   38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9   38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
10   38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11   38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: 
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
13   39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
16 ex 49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany

- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17   49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

22   bez względu na symbol PKWiU Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy
23   bez względu na symbol PKWiU Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
24   bez względu na symbol PKWiU Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
25   64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
27 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
28   bez względu na symbol PKWiU Czynności notarialne
29   bez względu na symbol PKWiU Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów
30 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
31   84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
32 ex 85

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

33 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
34   94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
35   99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

Podatnicy, którzy oprócz czynności zwolnionych przedmiotowo, wymienionych w cz. I załącznika do rozporządzenia, wykonują także inne czynności, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. Przysługuje ono na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.

Zgodnie z tym przepisem, prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej przysługuje podatnikowi, którego udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym wyniósł więcej niż 80%.

 

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2017 r. zwolnienie to przysługuje, jeżeli przewidywany przez nich udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu w ciągu pierwszych 6 miesięcy będzie wyższy niż 80%. Jeżeli podatnik rozpoczyna sprzedaż w drugiej połowie roku, uwzględnia udział procentowy obrotu przewidywany na okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Korzystanie z tego zwolnienia wymaga od przedsiębiorców kontrolowania udziału procentowego obrotu po zakończeniu każdego półrocza podatkowego. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 3 rozporządzenia, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza, w którym udział procentowy obrotu był równy lub niższy niż 80%.

 

Zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia, w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w trakcie roku, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął okres, za który wyliczana była proporcja, lub po zakończeniu roku podatkowego.

Przykład 1

Pani Mariola wyliczyła, iż w pierwszym półroczu 2017 r. udział procentowy obrotu jej firmy wyniósł 77%. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić w działalności najpóźniej 1 września 2017 r.

 

Przykład 2

Pan Bogdan rozpoczął wykonywanie czynności 1 lutego 2017 r. Po zakończeniu lipca 2017 r. wyliczył, iż udział procentowy obrotu jego firmy wyniósł 59%. Kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić w działalności najpóźniej 1 października 2017 r.

 

Przykład 3

Spółka XYZ rozpoczęła sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych 7 października 2017 r. Po 31 grudnia 2017 r. wyliczono, iż udział procentowy obrotu wyniósł 80%. Kasę fiskalną spółka będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 marca 2018 r., o ile nie ulegną zmianie przepisy w zakresie zwolnień z kas.

 

 

Zwolnienia z kas fiskalnych dla szczególnych czynności w 2017 r.

W II części załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas w 2017 r. wymieniono szczególne czynności, które – po spełnieniu określonych warunków – nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Należy jednak pamiętać, iż zachowanie prawa do tych zwolnień wymaga dokładnego przestrzegania wszystkich wytycznych określonych dla każdej pozycji.

 

 

Szczególne czynności zwolnione z kas (II cz. załącznika do rozporządzenia):

 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
37 Dostawa nieruchomości
38 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
40 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
41 Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
42

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

43 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)
44 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
45 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
47 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
48 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
49 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
50 Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą
51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Ulga na kasę fiskalną w 2017 r.

Każdy podatnik, który w 2017 r. rozpocznie pracę z kasą fiskalną, ma prawo do uzyskania ulgi do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Ulga ta przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Szczegółowe wytyczne na temat warunków skorzystania z takiego odliczenia lub zwrotu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2017 r. czytaj w Poradniku

 

Czytany 26953 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 22:57

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.