piątek, 14 listopad 2014 00:00

Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi - poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(79 głosów)

Spis treści

Czynności wyłączone ze zwolnień od 01.01.2015

 

Wymienione powyżej czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kasy fiskalnej, nie wyczerpują całego katalogu wyłączeń, o którym mowa w § 4 rozporządzenia 2015-2016. Zacytujmy cały ten przepis:

 

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Czynności wymienione w § 4 ust. 1 lit. od a do n oraz ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2015-2016 zasadniczo znajdowały się także w katalogu wyłączeń ze zwolnień rozporządzenia 2013-2014. W porównaniu do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 roku modyfikacji uległ zapis o wyłączeniu ze zwolnień dostawy nośników danych (ust. 1 lit. L). Wyłączenie ze zwolnienia z kas fiskalnych od 1 stycznia 2015 r. dotyczyć będzie zarówno zapisanych, jak i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych (w rozporządzeniu 2013-2014 były to jedynie zapisane nośniki).

Podatnik, który wykonuje choćby jedną z czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia 2015-2016, ma obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Nie może korzystać z żadnych zwolnień, nawet jeśli jego roczny obrót nie przekracza limitu do zwolnienia podmiotowego. Nie obowiązują go także inne zwolnienia, np. dla sprzedaży wysyłkowej (poz. 37 załącznika do rozporządzenia 2015-2016), dla świadczenia usług, za które zapłaty dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku itp. (poz. 38) i innych.

 

Ale uwaga!   Od opisanej powyżej zasady są wyjątki. Zostały one wymienione w § 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia 2015-2016:

1. § 4 pkt 1:

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2. § 4 pkt 2:

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Ad. 1 

Podatnik dokonujący na rzecz swoich pracowników, członków spółdzielni itp. czynności wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b-l rozporządzenia, czyli dostaw:

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 35 załącznika.

 

 

We wspomnianej poz. 35 załącznika znajdujemy informację, iż zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej podlega:

35. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

Ad. 2 

Podobne zwolnienie ma zastosowanie także do wszystkich usług wymienionych w § 4 pkt 2 rozporządzenia. Ograniczone jest ono jednak do usług nabytych przez podatnika i odsprzedanych pracownikom, czy członkom spółdzielni.

Wynika to z Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT:

Art. 8. 
(…)
2a. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Mowa tu o tzw. refakturowaniu, czyli nabyciu usług przez podatnika i ich odsprzedaży pracownikowi, czy też odsprzedaży usług zakupionych przez spółdzielnię członkowi tej spółdzielni. Przykładem takiej usługi mogą być np. tzw. abonamenty medyczne, które podatnik-pracodawca, nabywa i refakturuje na swoich pracowników.

Usługi świadczone w wyżej opisany sposób przez pracodawcę na rzecz pracownika nie będą podlegały bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej.

 

Kolejny wyjątek dotyczy usług związanych z wyżywieniem, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia. Wyłączenie ze zwolnień nie obowiązuje, jeśli usługi te są:

- Świadczone na pokładach samolotów

- Świadczone w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia

 

W poz. 45 załącznika wskazano, iż zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej są:

45. Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Wg art. 43 ust. 9 ustawy o VAT:

Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Wyłącznie w przypadkach opisanych powyżej podatnik, który wykona czynność wymienioną w § 4 rozporządzenia, nie będzie musiał rejestrować jej za pomocą kasy fiskalnej. W każdej innej sytuacji czynności te bezwzględnie podlegają ewidencjonowaniu za pomocą urządzenia fiskalnego.

 

Kiedy kasa fiskalna dla czynności wyłączonych ze zwolnień od 01.01.2015 r.

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w latach 2015-2016 podzielić można na dwie grupy: takie, które należy bezwzględnie ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży oraz takie, wobec których obowiązek ewidencjonowania powstaje po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano pierwszą czynność. Skupmy się najpierw na tej pierwszej grupie.

 

Czynności, które należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, znajdują się w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b rozporządzenia 2015-2016. Są to:

1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

W praktyce podatnik zamierzający rozpocząć sprzedaż choćby jednego z wyżej wymienionych towarów lub świadczenie którejkolwiek z tych usług musi zakupić kasę fiskalną. Zakup kasy to nie jedyny obowiązek  podatnika. Kasa musi zostać zgłoszona w urzędzie skarbowym oraz  zafiskalizowana przez upoważnionego serwisanta jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności z katalogu wyłączeń z kas. Już pierwsza taka czynność musi być zarejestrowana za pomocą urządzenia fiskalnego.

Jak już wspomnieliśmy, wyłączenia ze zwolnień są nadrzędne w stosunku do zwolnień. Jeśli podatnik wprowadzi w swojej działalności kasę fiskalną ze względu na wykonywanie czynności wyłączonej ze zwolnień, ma obowiązek ewidencjonować za jej pomocą wszystkie czynności - w tym także te, które nie podlegają takiemu wyłączeniu.

Przykład

Pan Jan ma zamiar otworzyć sklep ze sprzętem fotograficznym. W sklepie tym będzie oferował również usługi wywoływania zdjęć. Ze względu na fakt, iż dostawa sprzętu fotograficznego widnieje w § 4 pkt 1 lit. j rozporządzenia 2015-2016 jako wyłączona ze zwolnień z kas, pan Jan będzie musiał ewidencjonować całą swoją sprzedaż na kasie fiskalnej - już od pierwszej czynności. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno dostawy sprzętu fotograficznego, jak i usług wywoływania zdjęć. 

 

Jedynie w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności z § 4 rozporządzenia 2015-2016 oraz czynności zwolnione z kas przedmiotowo, nie musi ewidencjonować na kasie czynności zwolnionych. Lista tych czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia, a zwolnienie przysługuje na mocy § 2 ust. 1 tego aktu prawnego. Oczywiście nie oznacza to, że w takim przypadku podatnik nie ma prawa stosowania kasy fiskalnej do ewidencji sprzedaży zwolnionej. Może to robić i w wielu przypadkach takie rozwiązanie okazuje się po prostu wygodne.

 

Czynności, dla których przesunięto w czasie obowiązek instalacji kasy fiskalnej wymienione zostały w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia i są to usługi:

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Kiedy kasa fiskalna dla usług wyłączonych ze zwolnień od 01.01.2015 r. z przesuniętym w czasie obowiązkiem instalacji kasy

Podatnicy, którzy świadczą lub zamierzają świadczyć po 1 stycznia 2015 r. usługi wymienione w § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia 2015-2016, mają nieco inny termin instalacji kasy fiskalnej niż podatnicy wykonujący pozostałe czynności z katalogu wyłączeń z kas. Jak wspomnieliśmy, większość takich czynności należy ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży. Natomiast obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej świadczenia usług z § 4 pkt 1 lit. c-j następuje dopiero po pewnym czasie.

W zależności od momentu rozpoczęcia sprzedaży w/w usług przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, inny będzie termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Mówi o tym § 9 rozporządzenia 2015-2016.

 

W § 9 ust. 1 i 2 czytamy:

§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

 

W roku 2015 sytuacja określona w tym przepisie będzie dotyczyć bardzo dużej grupy usługodawców. Chodzi o tych podatników wykonujących czynności wyłączone ze zwolnień z kas na mocy § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia 2015-2016, którzy do 31 grudnia 2014 r. zachowają prawo do zwolnienia podmiotowego: przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu.

Na instalację kasy fiskalnej podatnik kontynuujący wykonywanie w/w czynności ma czas do końca lutego 2015 r. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Oznacza to,iż dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne. Podatnik, który spóźni się z wprowadzeniem kasy w działalności, utraci prawo do ulgi do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie i naraża się na dotkliwe sankcje skarbowe.

Przykład

Pani Monika świadczy usługi fryzjerskie.  Sprzedaż swoich usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych rozpoczęła w roku 2013. W latach 2013-2014 korzystała ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł rocznie. Na instalację kasy fiskalnej ma czas do końca lutego 2015 r. Od 1 marca każdą wykonaną usługę jest zobowiązana ewidencjonować na kasie fiskalnej.

 

Termin 1 marca 2015 roku nie dotyczy podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej z innego powodu, np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów.

Przykład

Spółka cywilna od 2012 roku świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych. Dnia 3 listopada 2014 r. przekroczyła przysługujący jej limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego powstanie w spółce z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

 

W § 9 ust. 3 czytamy:

§ 9. 3. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

 

Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. zaprzestanie świadczenia usług z § 4 pkt 2 lit. c–j rozporządzenia 2015-2016, nie straci prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej (jeśli takowe mu przysługuje). Jeśli jednak zacznie znów świadczyć przynajmniej jedną z tych usług, będzie musiał wprowadzić kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykona pierwszą czynność wyłączoną ze zwolnień na mocy § 4 pkt 2 lit. c–j.

Przykład

Pan Mariusz będący doradcą podatkowym zaprzestał wykonywania usług w grudniu 2014 r. i zaczął świadczyć je znowu w lutym 2015 r. Ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej jest zobowiązany prowadzić od 1 maja 2015 r.

 

Jeśli jednak podatnik wcześniej straci prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotu, powyżej opisane zasady nie mają zastosowania. Liczy się termin instalacji kasy wynikający z faktu przekroczenia limitu.

Przykład

Pani Mariola świadcząca usługi prawnicze zaprzestała wykonywania tych usług w listopadzie 2014 r. Jednak w grudniu 2014 r. przekroczyła przysługujący jej limit obrotu w wysokości 20.000 zł. Ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej musi prowadzić od 1 marca 2015 r., mimo iż ponowne świadczenie usług prawnicze rozpocznie dopiero w styczniu 2015

 

W § 9 ust. 4 czytamy:

§ 9.4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

 

Oznacza to, iż podatnik, który rozpoczyna wykonywanie w/w usług po 31 grudnia 2014 r. ma dwa miesiące na instalację kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym wykonał usługę z powyższego katalogu. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Przykład

Sp. z o.o. ABC, korzystająca ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, rozpoczyna świadczenie usług kosmetycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w czerwcu 2015 roku. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca sierpnia 2015 r. Od 1 września każda wykonana przez spółkę usługa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

 

Również w tym przypadku powyżej opisana zasada ustalania terminu wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności nie ma zastosowania, jeśli podatnik wcześniej straci prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotu.

Przykład

Pan Robert korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. W lipcu 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług kateringowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak ze względu na przekroczenie limitu obrotu maju 2015 r., obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej powstanie w jego przypadku już 1 sierpnia 2015 r.

 

 

W § 9 ust. 5 czytamy:

5. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepisy ust. 1 oraz 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

Pozycja 38 załącznika mówi, że:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Natomiast § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia 2015-2016 brzmi:

§ 3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:
(…)
3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
- będzie wyższy niż 80%.

 

Podatnik, który korzysta z w/w zwolnień, a świadczy usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c–j ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną w swojej działalności zgodnie z § 9 ust. 1 oraz 3 i 4 rozporządzenia 2015-2016. Dla niektórych będzie to 1 marca 2015 r., dla innych okres 2 miesięcy, po miesiącu, w którym wykonają pierwszą usługę z z § 4 pkt 2 lit. c–j, pod warunkiem, że wcześniej nie powstanie obowiązek instalacji kasy z powodu przekroczenia limitu obrotów. Poszczególne przypadki dot. § 9 ust. 1 oraz 3 i 4 opisano powyżej.

 

§ 9 ust. 6 czytamy:

§ 9. 6. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

W takim przypadku podatnik, który rozpoczyna wykonywanie w/w czynności po 31 grudnia 2014 r. i nigdy wcześniej nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma 2 miesiące na instalację kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą taką usługę. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Przykład

Pan Grzegorz jest lekarzem, który rozpoczyna świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w marcu 2015 r. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca maja 2015 r. Od 1 czerwca sprzedaż każdej wykonanej przez niego usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji na kasie fiskalnej.


Czytany 182321 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 lipiec 2015 20:03

Artykuły powiązane

 • Mobilna kasa online dla mobilnej kosmetyczki Mobilna kasa online dla mobilnej kosmetyczki

  Od 1 lipca 2021 r. każda kosmetyczka będzie musiała rejestrować sprzedaż z wykorzystaniem kasy fiskalnej online. Wykonujesz czynności kosmetyczne lub kosmetologiczne w ramach dużego salonu urody? Podnajmujesz stanowisko w zakładzie fryzjerskim? A może masz niezależny mały punkt usługowy? Zgodnie z przepisami musisz wyposażyć się w sprzęt nowej generacji. A co jeśli świadczysz usługi z dojazdem do klientek? Ciebie również dotyczy ten obowiązek!

 • Dziś Dzień Stylisty Paznokci! Jaka kasa online sprawdzi się w tej branży? Dziś Dzień Stylisty Paznokci! Jaka kasa online sprawdzi się w tej branży?

  Dnia 12 czerwca stylistki paznokci obchodziły swoje święto! Choć minione miesiące nie sprzyjały branży Beauty, obecnie przeżywa ona prawdziwy rozkwit – coraz cieplejsze dni sprzyjają dbaniu o swoje ciało. Przełom czerwca i lipca to też nowy wymóg, nałożony na branżę przez ustawodawcę. Kasa online dla stylistki paznokci stanie się obowiązkowa już od 1 lipca 2021 r.

 • Kasa fiskalna online dobra dla kosmetyczki i fryzjera Kasa fiskalna online dobra dla kosmetyczki i fryzjera

  Tylko kilka tygodni dzieli branżę Beauty od obowiązkowego wdrożenia nowoczesnych urządzeń do ewidencji sprzedaży. W wielu salonach oferuje się usługi kosmetyczne i fryzjerskie – klienci mogą wygodnie skorzystać z nich w tym samym punkcie. Sprawdź, jaka kasa fiskalna online będzie dobra zarówno dla kosmetyczki, jak i fryzjera!

 • Dzień Księgowego 2021. Najlepsze życzenia dla wszystkich księgowych w Polsce! Dzień Księgowego 2021. Najlepsze życzenia dla wszystkich księgowych w Polsce!

  Wszystkim księgowym obchodzącym dziś swoje święto życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z pracy, przyjaznych urzędników, świadomych klientów i przejrzystych przepisów podatkowych! Dnia 9 czerwca 2021, jak co roku, świętujemy Dzień Księgowego.

 • 5 powodów, dla których warto mieć terminal płatniczy w salonie fryzjerskim 5 powodów, dla których warto mieć terminal płatniczy w salonie fryzjerskim

  Obowiązkowa wymiana obecnych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online to świetna okazja do wprowadzenia w salonie dodatkowych rozwiązań. Jednym z nich jest terminal płatniczy – przez wielu uznany za standard jakości obsługi klienta, przez innych odkładany jako inwestycja „na lepsze czasy”. Poznaj 5 ważnych powodów, dla których terminal płatniczy w salonie fryzjerskim warto wprowadzić już teraz!