czwartek, 12 marzec 2015 00:00

Kto nie musi mieć kasy: Zwolnienia przedmiotowe 2015 - 2016

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Mimo iż konieczność wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności obejmuje coraz większą rzeszę podatników, przepisy wciąż dają możliwość korzystania z różnych zwolnień z tego obowiązku. Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. określa m.in. katalog zwolnień przedmiotowych - przysługujących dla konkretnych czynności. Sprawdź, czy możesz z nich korzystać w 2015 roku.

 

Od początku 2015 roku wiele mówi się o nowych przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w działalności. Utrata prawa do takiego zwolnienia w 2015 roku mogła dotyczyć nawet 100 tys. polskich podatników. Wszystko przez rozszerzenie katalogu czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas. Obowiązek stosowania tych urządzeń w działalności od 1 marca 2015 roku obejął m.in. podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze i usługi doradztwa podatkowego, czy chociażby lekarzy świadczących usługi opieki medycznej. Nie ma znaczenia wysokość obrotu podatnika w ubiegłym roku, liczba transakcji ani sposób zapłaty. Kasę fiskalną w 2015 r. muszą mieć wszyscy podatnicy świadczący na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c - j rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Kasa fiskalna u lekarza, prawnika, mechanika, fryzjera, kosmetyczki, księgowego, doradcy podatkowego itd. musi już być użytkowana od 1 marca 2015 r.

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku wciąż jednak zachowują prawo do zwolnień z kas dla sporej liczby podatników. Między innymi są to zwolnienia przedmiotowe - przysługujące dla konkretnych czynności. Mowa o tym w § 2 rozporządzenia, a zostały one wymienione w załączniku do tego aktu prawnego.

Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich rejestrować na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości osiąganego obrotu ani innych czynników. Nawet jeśli oprócz czynności z załącznika do rozporządzenia wykonuje także czynności wyłączone ze zwolnień, wymienione w § 4 tego aktu prawnego, czynności zwolnionych przedmiotowo nie ma obowiązku ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

W stosunku do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 roku w katalogu zwolnień przedmiotowych wprowadzono kilka istotnych zmian. Zacznijmy od I części załącznika do rozporządzenia.

 

 

Czynności zwolnione przedmiotowo z kas - I część załącznika

 

Od 1 stycznia 2015 roku zwolnieniu z kas fiskalnych dalej podlegają czynności takie jak m.in. dostawa energii elektrycznej, paliw gazowych, wody w postaci naturalnej, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, czynności notarialne itp. Przy czym w niektórych przypadkach korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego wymaga udokumentowania czynności fakturą - wynika to z § 2 ust. 2 rozporządzenia i dotyczy pozycji 21, 26, 27 i 49 załącznika.

 

Do katalogu zwolnień przedmiotowych od 1 stycznia 2015 r. zostały dodane dwie nowe czynności. Mowa o nich w poz. 23 i 24 załącznika, są to:

23. Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24. Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

 

Natomiast w poz. 22, o której mowa w tych przepisach, wymieniono usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy.

 

Ponadto sformułowanie Usługi prawne - dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P z rozporządzenia obowiązującego w latach 2013-2014, zastąpiono od 1 stycznia 2015 r. sformułowaniem Czynności notarialne (bez względu na symbol PKWiU) (poz. 28).

 

Katalog zwolnień przedmiotowych (część I załącznika do rozporządzenia):

Poz.

Symbol PKWiU1)

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1

ex

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2

 

35

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

 

36

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4

 

37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5

 

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6

 

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7

 

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8

 

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9

 

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10

 

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11

 

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12

ex

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: 
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13

 

39

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14

ex

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex

49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy

i specjalizowany

- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17

 

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18

ex

53

Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19

ex

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21

ex

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

23

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

25

 

64-66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

26

ex

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

27

ex

68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

28

 

bez względu na symbol PKWiU

Czynności notarialne

29

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

30

 

84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

31

ex

85

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

32

ex

91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

33

 

94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

34

 

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

Podatnicy wykonujący czynności wymienione w I cz. załącznika do rozporządzenia oraz inne czynności (z wyjątkiem tych z katalogu wyłączeń ze zwolnień, o których mowa w § 4) mogą także korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zwolnienia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych w I cz. załącznika stanowiła w poprzednim roku podatkowym ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.

 

Dowiedz się więcej o zwolnieniach przedmiotowo-podmiotowych

 

 

Czynności zwolnione przedmiotowo z kas - II część załącznika

 

Niektóre czynności podlegają zwolnieniu z kas fiskalnych po spełnieniu przez podatnika dodatkowych warunków. Zostały one wymienione w II cz. załącznika do rozporządzenia. Wielu podatników korzysta m.in. ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, zwolnienia dla świadczenia usług, za które płatność następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika oraz innych zwolnień - oczywiście po spełnieniu warunków ściśle określonych w każdym przypadku. W II cz. załącznika znalazły się także zwolnienia dla czynności takich jak dostawa nieruchomości czy dzierżawa gruntów.

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wprowadziły dwie istotne zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w II części załącznika.

 

Pierwsza zmiana to likwidacja zwolnienia, o którym w rozporządzeniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mowa była w poz. 34 załącznika. Zwolnieniu z kas podlegało:

34. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

Zwolnienie to przestało obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

Druga zmiana to wprowadzenie do katalogu zwolnień nowej pozycji 49. Od 1 stycznia 2015 r. zwolnieniu z kas podlega:

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

Jak już wspomnieliśmy przy omawianiu I cz. załącznika, warunkiem zachowania prawa do tego zwolnienia jest wystawienie faktury dokumentującej dokonanie czynności.

 

Zlikwidowano także zwolnienie, o którym była mowa w poz. 43 „starego” rozporządzenia. Zwolnienie to ze względu na formę zapłaty przysługiwało dla sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich. Nie jest to jednak istotna zmiana, ponieważ podatnicy wykonujący tego rodzaju czynność mogą na podobnych warunkach korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do nowego rozporządzenia.

 

Część II załącznika do rozporządzenia:

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

35

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

36

Dostawa nieruchomości

37

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

38

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

39

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

40

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

41

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

43

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

44

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

47

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

 

 

Nie trzeba, co nie oznacza, że nie można

 

Podatnik, który wykonuje czynności zwolnione przedmiotowo z kas fiskalnych, nie ma obowiązku ich ewidencjonować za pomocą tego urządzenia. Co nie znaczy, że nie może tego robić. Jeśli już posiada kasę fiskalną w firmie i rejestruje na niej sprzedaż niepodlegającą temu zwolnieniu, może uznać, iż wygodniej będzie mu ewidencjonować za jej pomocą również czynności zwolnione. Pamiętajmy, że wykonywanie czynności zwolnionych przedmiotowo i nierejestrowanie ich na kasie wymaga od podatnika prowadzenia osobnej ewidencji. To dodatkowa praca, której wielu przedsiębiorców woli sobie oszczędzić, po prostu rejestrując na kasie wszystkie czynności wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

Czytany 9180 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 marzec 2015 14:22

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych? Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych?

  Wśród wielu zmian, które zmusiły podatników do zakupu kas fiskalnych w 2015 r., znalazły się też zmiany korzystne - nowe zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie przedmiotowe dla sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dowiedz się, kto może korzystać z tego zwolnienia i w jakich okolicznościach sprzedaż ta mimo wszystko musi być zarejestrowana na kasie.

 • Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r. Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r.

  Jak z powodzeniem rozpocząć świadczenie usług noclegowych? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym obiekt turystyczny. Sprawdź, kiedy usługi noclegowe należy ewidencjonować na kasie fiskalnej i co jest potrzebne do skutecznego rozkręcenia biznesu w branży turystycznej.

 • Weź samochód za paragon, czyli wielka Loteria Paragonowa 2015 Weź samochód za paragon, czyli wielka Loteria Paragonowa 2015

  Resort finansów znowu zachęca do brania paragonów - już w październiku rozpocznie się Loteria Paragonowa, w której co miesiąc będzie można wygrać Opla Astrę, notebooka lub tablet, a co kwartał nagrodą będzie Opel Insignia. Polski sprzedawca już teraz powinien wyrobić sobie dobry nawyk wręczania paragonu każdemu klientowi.

 • Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny? Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

  Wydaje się, że pierwsza duża fala zakupów kas fiskalnych jest już za nami. Dziesiątki tysięcy podatników musiało wprowadzić urządzenia fiskalne w swoich firmach do 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten dotyczył zwłaszcza kilku grup usługodawców, w tym m.in.: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, księgowych, mechaników czy doradców podatkowych.