poniedziałek, 24 sierpień 2015 21:30

Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Jak z powodzeniem rozpocząć świadczenie usług noclegowych? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym obiekt turystyczny. Sprawdź, kiedy usługi noclegowe należy ewidencjonować na kasie fiskalnej i co jest potrzebne do skutecznego rozkręcenia biznesu w branży turystycznej.

 

Każdego roku wielu polskich przedsiębiorców rozpoczyna świadczenie różnego rodzaju usług noclegowych. Osoby posiadające działkę w atrakcyjnych turystycznie miejscach wykorzystują ją pod budowę domków letniskowych czy użytkowanie jako pole campingowe. Nie przemija też moda na agroturystykę. Aby dobrze rozpocząć biznes, trzeba przede wszystkim poznać obowiązki, jakie na przedsiębiorcę świadczącego określone usługi nakładają przepisy prawa podatkowego. Jednym z takich obowiązków jest ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi posiadać kasę fiskalną. Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki - zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), które obowiązuje w latach 2015-2016.

 

Rozporządzenie to daje podatnikom możliwość korzystania ze zwolnienia z kas dla konkretnych czynności. Szeroko pojęte usługi noclegowe czy usługi turystyczne nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia, gdzie znajduje się katalog czynności wyłączonych z prawa do wszelkich zwolnień. Podatnik może więc korzystać ze zwolnienia z kas np. ze względu na niski roczny obrót. Zanim jednak uznamy, iż możemy świadczyć usługi noclegowe bez kasy fiskalnej, dokładnie przeanalizujmy obowiązujące przepisy. W tym celu powstał niniejszy poradnik.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych dla usług noclegowych

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwolnieniu z kas fiskalnych podlegają czynności wymienione w załączniku do tego aktu prawnego. Znajdujemy tam aż 3 pozycje związane ze świadczeniem usług noclegowych. Czynności te nie muszą (choć mogą) być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej, bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika czy wykonywanie innych czynności niepodlegających takiemu zwolnieniu.

 

Pozycje 19-21 załącznika do rozporządzenia:

19 ex 55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

 

Zwolnieniu z kas fiskalnych podlega także wynajem, o którym mowa w pozycji 26. załącznika:

26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

Przy czym w przypadku poz. 21 i 26 załącznika zachowanie zwolnienia z kas fiskalnych wymaga dokumentowania transakcji fakturami - zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia.

 

Aby ustalić, czy świadczone usługi noclegowe bądź turystyczne podlegają zwolnieniu z kas, konieczne jest ustalenie, czy  mieszą się one w jednym z wymienionych wyżej grupowań PKWiU. Podatnik sam zobowiązany jest zaklasyfikować świadczone przez siebie usługi do odpowiedniego symbolu. W razie trudności z przyporządkowaniem symbolu możliwe jest zwrócenie się do właściwego Urzędu Statystycznego.

Dwie pierwsze pozycje dotyczą wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci. Podatnik nie musi ich ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Jednak większość osób świadczących usługi noclegowe zastanawia się, czy ich działalność mieści się w zakresie czynności, o których mowa w poz. 21. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim usług krótkoterminowego najmu np. w sezonowych domkach letniskowych. W tym wypadku również kluczowe będzie ustalenie PKWiU świadczonych usług.

 

Sezonowe świadczenie usług noclegowych w domkach letniskowych kwalifikuje się raczej do PKWiU 55.20:

"Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania"

A nawet ściślej jako PKWiU 55.20.12.0:

"Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku"

PKWiU 55.20 swoim zakresem obejmuje m.in. usługi zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym (z zapewnieniem lub bez bardzo minimalnych usług towarzyszących), w wydzielonych pokojach umeblowanych bądź pomieszczeniach dających możliwość mieszkania w obiektach wypoczynku wakacyjnego (ośrodkach wczasowych, kolonijnych, domach wycieczkowych itp.), a także wspomniane już usługi świadczone przez domy letniskowe, w których goście mają prawo wspólnego użytkowania przez określony czas w roku.

 

Usługi noclegowe z grupowania PKWiU 55.20 nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych. Oznacza to, iż większość przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną ma obowiązek stosować to urządzenie do ewidencjonowania sprzedaży. Podatnik świadczący tego typu usługi turystyczne może jednak korzystać z innych zwolnień z kas fiskalnych, o ile oczywiście spełnia warunki określone w rozporządzeniu.

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla usług noclegowych - ze względu na sposób zapłaty

W poz. 38 załącznika do rozporządzenia opisane zostało zwolnienie przysługujące podatnikom świadczącym usługi, którzy zapłatę za ich wykonanie otrzymują wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK:

38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Sprzedaż, która spełnia te warunki, nie musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Należy jednak podkreślić, iż każda transakcja, która nie spełniałaby choćby jednego z wymienionych warunków, powinna być zarejestrowana na kasie (o ile podatnik nie ma prawa do innych zwolnień). Na przykład przyjęcie jakiejkolwiek zapłaty gotówkowej, w tym także zaliczki, wymagałoby udokumentowania paragonem fiskalnym. Podatnik, który nie ma kasy, ponieważ uznał, że może korzystać ze zwolnienia ze względu na sposób zapłaty, nie wydrukuje paragonu, a co za tym idzie nie spełni obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o  VAT. Naraża się w ten sposób na sankcje skarbowe i utratę prawa do ulgi 700 zł na zakup kasy. W praktyce więc korzystanie ze zwolnienia z kas fiskalnych dla usług noclegowych ze względu na formę zapłaty wymaga bardzo dużej dokładności i samodyscypliny podatnika. Warto również podkreślić, iż w niektórych sytuacjach warunki z poz. 38 załącznika mogą nie zostać spełnione z winy klienta - np. w tytule przelewu nie zostanie jednoznacznie określone, jakiej konkretnie czynności dotyczy zapłata, czy też zapłaty dokona inna osoba niż ta, która faktycznie korzysta z usługi . Przedsiębiorca świadczący usługi noclegowe powinien dobrze przemyśleć, czy nie będzie dla niego korzystniej zaopatrzyć się w kasę fiskalną od razu i nie narażać się na nieprzyjemności.

 

Ulga 700 zł na zakup kasy - dowiedz się więcej

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla podatnika świadczącego usługi noclegowe

Nawet jeśli usługi noclegowe czy turystyczne świadczone przez podatnika nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z kas fiskalnych, istnieje jeszcze możliwość korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Ze zwolnienia tego może korzystać każdy podatnik (z wyjątkiem wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia), którego roczny obrót netto nie przekracza 20.000 zł lub kwoty niższej liczonej w proporcji - w przypadku podatników dopiero rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w latach 2015-2016 czytaj w naszym poradniku

 

Kasa fiskalna a usługi związane z wyżywieniem

Analizując przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych dla usług noclegowych warto zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt - na wyłączenie ze zwolnień z kas usług związanych z wyżywieniem. O wyłączeniu tym mowa w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 

Świadczeniu usług noclegowych bardzo często bowiem towarzyszą usługi gastronomiczne. Obiekty noclegowe mają swoje restauracje, ośrodki wypoczynkowe - stołówki itd. Usługi związane z wyżywieniem, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia, muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika, sposób dokonania zapłaty i inne czynniki. Co więcej, podatnik świadczący te usługi ma obowiązek rejestrować na kasie także inne czynności (z wyjątkiem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia) - nawet jeśli jego obroty nie przekraczają limitu 20.000 zł.

 

Dowiedz się więcej: Usługi związane z wyżywieniem - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej

 

Kasa, oprogramowanie, terminal, czyli świadczenie usług noclegowych, które przynosi zyski

Wielu podatników posiadanie kasy fiskalnej utożsamia jedynie z przykrym obowiązkiem - wychodzą z założenia, że skoro kasę trzeba mieć, to niech będzie najtańsza i najprostsza. Takie podejście może jednak ograbić przedsiębiorcę z licznych korzyści, jakie daje kasa fiskalna dobrze dopasowana do specyfiki działalności. Urządzenie, które trafia w potrzeby podatników świadczących usługi noclegowe, może wręcz przyczynić się do wzrostu zysków! Na pewno usprawnia wiele procesów, oszczędza czas pracowników, a także przyczynia się do wzrostu renomy obiektu w oczach klientów. Doświadczony serwisant kas fiskalnych jest w stanie tak dobrać urządzenie, aby idealnie trafiało w potrzeby usług noclegowych czy turystycznych. Zanim więc kupimy pierwszą lepszą kasę, poprośmy o poradę specjalistę. Dobra kasa nie musi być droga! Przeciwnie, urządzenia znakomicie odpowiadające specyfice branży turystycznej, takie jak np. Posnet Bingo XL, Elzab K10 czy Posnet Temo HS EJ, są nie tylko wyjątkowo praktyczne dla podatników świadczących usługi noclegowe, ale też stosunkowo niedrogie.

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

 

Świadczenie usług noclegowych odbywa się znacznie sprawniej, gdy przedsiębiorca wyposażony jest w praktyczne oprogramowanie do zarządzania sprzedażą. Na przykład program Hotel firmy Symplex znakomicie sprawdza się we wszelkiego rodzaju obiektach noclegowych - nie tylko dużych hotelach. Został on przygotowany z myślą o kompleksowej obsłudze recepcji hotelowej - zarządzaniem pokojami, rezerwacjami, listą posiłków itd. Oprogramowanie to współpracuje w jednym systemie z aplikacją Bistro Business, co pozwala na sprawne zarządzanie zarówno częścią noclegową, jak i gastronomiczną obiektu.

 

Programy dla firm - zobacz naszą ofertę

 

Jednym z najważniejszych urządzeń obok kasy fiskalnej w obiekcie noclegowym jest terminal płatniczy. Z roku na rok klienci coraz chętniej posługują się kartami płatniczymi i kredytowymi - wielu młodych turystów wręcz wybiera punkty handlowe czy usługowe pod kątem możliwości dokonania płatności kartą. Wyposażenie biura w terminal płatniczy to wyjście naprzeciw potrzebom takich klientów. Osoby płacące kartą często wydają więcej niż te, które mają wyliczoną gotówkę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie docenia terminali płatniczych - zakładają oni, że klient może pobrać gotówkę z bankomatu, dzięki czemu firma nie będzie musiała płacić prowizji agentowi. Prawda jest jednak taka, iż obecnie (po zmianach od 1 lipca 2014 r.) prowizje te są znikome - przy dobrej ofercie wynoszą około 0,65% bez opłaty groszowej. Koszt jest niewielki, a zysk znaczny - klienci płacący kartą bardzo często mają na swoich kontach całkiem spore zasoby do wydania, warto więc zachęcić ich do odwiedzenia naszego obiektu noclegowego.

 

Terminale płatnicze - zobacz naszą ofertę

 

Tam, gdzie do zarządzania sprzedażą wykorzystuje się oprogramowanie dostosowane do potrzeb branży turystycznej, sprawdza się też praktyczny monitor dotykowy. Taki sprzęt nie tylko znacznie usprawnia pracę, ale też podnosi renomę obiektu noclegowego w oczach klientów. Praca na takim ekranie jest prosta i intuicyjna, a to pozwala oszczędzić czas i zminimalizować liczbę błędów np. przy rezerwacjach.

 

Monitory dotykowe - zobacz naszą ofertę

Czytany 10826 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 21:54

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online dla hoteli Kasy fiskalne online dla hoteli

   

  Świadczysz usługi krótkotrwałego zakwaterowania?

   

  Już dziś znajdź kasę fiskalną online odpowiednią dla Twojego obiektu!

   

  Kasy fiskalne i drukarki fiskalne online już są na półkach salonów sprzedaży! Jeśli świadczysz usługi krótkotrwałego zakwaterowania, wkrótce wymienisz swoją kasę na nową. Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące m.in. hotele i inne obiekty noclegowe do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online. Jednak nowe urządzenia to nie tylko obowiązek, to też zupełnie nowe możliwości i znacznie wyższy standard!

  hotel

   

   

  Kasy fiskalne online od kiedy – dla hoteli

   

  Nowe przepisy wprowadzają obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe dla określonych branż. Kasy fiskalne online dla hoteli będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r. Jednak obiekty noclegowe mogą je kupować już teraz! Te innowacyjne urządzenia zostały wyposażone w funkcję przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ale to nie wszystko!

  Kasy online’owe w standardzie posiadają m.in. funkcję wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Komunikują się z dowolnym terminalem płatniczym. Bezpiecznie zapisują dane w pamięci chronionej. Wzbogacone o nowe możliwości, bardziej niezawodne, ułatwią pracę każdego hotelu!

   

  Kasy fiskalne online dla hoteli będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r.

   

  Kasa fiskalna dla usług krótkotrwałego zakwaterowania

   

  Poza nielicznymi wyjątkami, podatnicy świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania stosują kasy fiskalne na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż muszą ewidencjonować za pomocą tego urządzenia każdą sprzedaż – chyba, że ich obrót netto nie przekracza 20.000 zł rocznie lub np. przyjmują zapłatę na rachunek bankowy, po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas.

  Wyjątkiem są usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej.

   

  Kasa fiskalna online dla usług krótkotrwałego zakwaterowania

  czy kasa z kopią elektroniczną?

   

  Hotele i inne obiekty noclegowe wciąż mają wybór – mogą stosować kasy fiskalne online lub kasy tradycyjne. Oznacza to, iż rozpoczynając sprzedaż wciąż możesz kupić kasę z elektroniczną kopią paragonu. Na wymianę kasy na online’ową masz jeszcze wiele miesięcy. Nawet jeśli teraz kupisz urządzenie tradycyjne, przy wymianie kasy przed 1 lipca 2020 r. skorzystasz z ulgi do 700 zł na zakup kasy online’owej.

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych? Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych?

  Wśród wielu zmian, które zmusiły podatników do zakupu kas fiskalnych w 2015 r., znalazły się też zmiany korzystne - nowe zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie przedmiotowe dla sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dowiedz się, kto może korzystać z tego zwolnienia i w jakich okolicznościach sprzedaż ta mimo wszystko musi być zarejestrowana na kasie.

 • Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.? Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.?

  Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienia z kas fiskalnych dla niektórych czynności związanych ze świadczeniem usług noclegowych. Dowiedz się, czy możesz z nich skorzystać, a jeśli nie - jaką kasę fiskalną wybrać do obiektu noclegowego.

 • Weź samochód za paragon, czyli wielka Loteria Paragonowa 2015 Weź samochód za paragon, czyli wielka Loteria Paragonowa 2015

  Resort finansów znowu zachęca do brania paragonów - już w październiku rozpocznie się Loteria Paragonowa, w której co miesiąc będzie można wygrać Opla Astrę, notebooka lub tablet, a co kwartał nagrodą będzie Opel Insignia. Polski sprzedawca już teraz powinien wyrobić sobie dobry nawyk wręczania paragonu każdemu klientowi.