piątek, 19 luty 2016 12:36

Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

Każdego roku podatnicy korzystający ze zwolnień z kas fiskalnych wypatrują zmian w przepisach - ustawodawca z każdym nowym rozporządzeniem zawęża bowiem krąg przedsiębiorców uprawnionych do niestosowania tego urządzenia w działalności. W 2013 roku zmniejszono limit obrotu do zwolnienia podmiotowego z 40.000 zł na 20.000 zł. Natomiast w 2015 r. rozszerzono katalog czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas o popularne usługi, zobowiązując do kupna tego urządzenia m.in. mechaników, fryzjerów, lekarzy, prawników, kosmetyczki, doradców podatkowych czy osoby świadczące usługi związane z wyżywieniem niezależnie od wartości sprzedaży. Po tych ostatnich zmianach już bardzo nieliczne grono przedsiębiorców może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas. Wielu z nich utraci to prawo w trakcie roku 2016, np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego. Jeśli jednak chodzi o przepisy i ogólne zasady dotyczące zwolnień z kas rok 2016 nie przyniósł zmian.

W 2016 r. w zakresie tym dalej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Ten akt prawny straci moc dopiero 1 stycznia 2017 r.

 

Kasy fiskalne 2016: Zwolnienie ze względu na obrót

W 2016 r. podatnicy wykonujący czynności niewymienione w § 4 rozporządzenia dalej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego - przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów określonego w przepisach. Dla wszystkich przedsiębiorców limit do zwolnienia z kas fiskalnych w 2016 r. wynosi 20.000 zł netto, przy czym podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w trakcie roku kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

 

Limit proporcjonalny wyliczamy według następującego wzoru:

20.000 / 365 x liczba dni

 

Należy przy tym wziąć pod uwagę liczbę dni od dnia pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych do końca roku podatkowego.

 

Więcej o wyliczaniu limitu proporcjonalnego czytaj w poradniku

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, do obrotu sumowanego w celu zastosowania zwolnienia z kas w 2016 r. nie wlicza się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności wymienionych w poz. 36 i 49 załącznika do tego aktu prawnego:

Poz. 36: Dostawa nieruchomości

Poz. 49: Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

Zwolnienie podmiotowe przysługuje na mocy § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Należy przy tym podkreślić, iż ze zwolnienia z kas przysługującego ze względu na wysokość obrotu nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Kasy fiskalne 2016: Wyłączenia ze zwolnień

W § 4 rozporządzenia wymieniono czynności, których wykonywanie - poza nielicznymi wyjątkami - wyklucza możliwość korzystania z jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych. Należy zauważyć, iż od 2015 r. ze zwolnień z kas nie mogą korzystać m.in. osoby świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem oraz lekarze i dentyści świadczący usługi opieki medycznej.

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części
do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

- z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

W przypadku rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w § 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b rozporządzenia, kasę fiskalną należy stosować już od pierwszej sprzedaży. Natomiast przy rozpoczęciu wykonywania czynności wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c - j, urządzenie to należy wprowadzić w działalności w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano pierwszą taką czynności.

 

Kasy fiskalne 2016: Zwolnienia przedmiotowe i inne

W 2016 r. wciąż obowiązuje katalog czynności zwolnionych z kas fiskalnych - zostały one wymienione w załączniku do rozporządzenia. Bez względu na obrót podatnika i inne czynniki, czynności takie jak m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi pocztowe i kurierskie, wynajem czy czynności notarialne nie muszą być rejestrowane na kasie.

 

Podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności zwolnione przedmiotowo z kas w 2016 r. dalej mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia. Przysługuje ono ze względu na udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu podatnika.

 

W II części załącznika do rozporządzenia wymieniono zwolnienia dla sprzedaży dotyczącej szczególnych czynności. Dotyczą one m.in. sprzedaży wysyłkowej; świadczenia usług, za które zapłata zostaje dokonana w całości przelewem na rachunek odbiorcy; dostawy nieruchomości. Podatnik chcący skorzystać z takiego zwolnienia musi jednak pamiętać, iż prawo do niego przysługuje wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych, terminach wprowadzenia urządzenia w działalności, karach za brak kasy itp. dowiesz się z naszego poradnika:

Kliknij po bezpłatny poradnik o kasach w 2016 r.

 

Ulga na kasę fiskalną w 2016 r.

Nie zmieniły się również zasady rozliczania ulgi w wysokości do 700 zł na każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. W tym zakresie dalej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Czytaj więcej: Jak otrzymać zwrot ulgi na kasę fiskalną?

 

 

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej w 2016 r.

Podatnik stosujący kasę fiskalną w działalności ma różnego rodzaju obowiązki, związane m.in. z wydawaniem paragonów fiskalnych, drukowaniem raportów dobowych i okresowych czy zgłaszaniem urządzenia do przeglądów technicznych. W 2016 r. wciąż obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), które weszło w życie 1 kwietnia 2013 r. Zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi obowiązków użytkownika kasy jest szczególnie ważne dla podatników rozpoczynających pracę z tym urządzeniem.

 

Więcej w poradniku: Kasy fiskalne - obowiązki i prawa podatnika

Czytaj też: Ewidencje korekt paragonów fiskalnych

 

Aktualne rozporządzenie o zwolnieniach z kas obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Aby od 1 stycznia 2017 r. ktokolwiek zachował prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej, Ministerstwo Finansów musi opublikować nowe rozporządzenie. Jeśli tak się nie stanie, wszystkich podatników zacznie obowiązywać ogólna zasada zapisana w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT:

Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Przepisy ogólne przewidują więc obowiązek stosowania kas dla wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Czy w 2017 r. wszyscy będą musieli mieć kasy fiskalne? O tym przekonamy się prawdopodobnie w drugiej połowie 2016 roku.

Czytany 5334 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 luty 2016 12:52

Artykuły powiązane

 • Podatnik na karcie podatkowej musi mieć kasę fiskalną! Podatnik na karcie podatkowej musi mieć kasę fiskalną!

  W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów nie pozostawiło złudzeń – podatnicy opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej muszą mieć kasy fiskalne na takich samych zasadach, jak wszyscy inni. Sprawdź, czy coś w tym względzie ulegnie zmianie w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas od 1 stycznia 2017 r.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy zapłacie na rachunek bankowy Zwolnienie z kasy fiskalnej przy zapłacie na rachunek bankowy

  Jednym z warunków korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej lub usług jest otrzymanie zapłaty w całości na rachunek podatnika w banku lub w SKOK. W dobie powszechności szybkich płatności on-line, takich jak PayPal czy PayU, przedsiębiorcy nieraz zastanawiają się, czy dokonanie zapłaty w ten sposób pozwala im zachować prawo do zwolnienia z kasy. A jak traktować płatność kartą debetową lub kredytową? Sprawdź!

 • Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł? Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł?

  Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej przysługuje m.in. podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Każdego miesiąca jednak wielu przedsiębiorców przestaje spełniać warunki do zachowania tego zwolnienia i musi kupić kasę. Sprawdź, ile masz czasu na wprowadzenie tego urządzenia w działalności po przekroczeniu limitu i dlaczego nie warto z tym zwlekać do ostatniej chwili.

 • Co z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r.? Co z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r.?

  Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a minister finansów wciąż nie ogłasza wieści związanych z nowym rozporządzeniem. Czy 2016 rok będzie ostatnim rokiem zwolnień z kas fiskalnych? Sprawdź, z jakich preferencji wciąż można korzystać, kto już dziś nie ma prawa do zwolnień z kas i jaki cel w związku ze zwolnieniami postawił sobie resort finansów.

 • Podatnik zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną w 2016 roku Podatnik zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną w 2016 roku

  Ani ustawa o VAT, ani szczegółowe rozporządzenia związane z kasami fiskalnymi nie przewidują żadnych odrębnych zwolnień z obowiązku stosowania kas dla nievatowców. Podatnicy zwolnieni z VAT muszą mieć kasy fiskalne, podobnie jak podatnicy VAT czynni. Obie grupy przedsiębiorców mają te same obowiązki, ale też te same prawa – m.in. prawo do ulgi nawet 700 zł za każdą kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Sprawdź, jak podatnik zwolniony z VAT uzyska ulgę na kasę w 2016 r. i w jakich okolicznościach będzie musiał ją zwrócić do urzędu skarbowego.