środa, 30 październik 2019 09:08

Limity na 2020 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Kto w 2020 r. zachowa status małego podatnika VAT, PIT i CIT? Kto będzie mógł korzystać z uproszczonej księgowości, a kto opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ile wyniesie limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych? Znamy już limity na 2020 r. Sprawdź, które uległy podwyższeniu!

Ustawy podatkowe przewidują możliwość korzystania z różnych preferencji i uproszczeń przez przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają określonego limitu. Takie regulacje zawiera m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych czy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. W większości przypadków limity te określone są w walucie euro. Aby ustalić, kto może korzystać z różnych preferencji w danym roku podatkowym, konieczne jest przeliczenie tych kwot na złote.

 

Limity na 2020 rok: Kurs EURO

Od kilku lat sposób przeliczania EURO na walutę polską jest ujednolicony we wszystkich limitach podatkowych. Aby ustalić prawo do korzystania z preferencji, bierzemy pod uwagę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok obrotowy. Ustalenie limitów na 2020 r. wymaga więc uwzględnienia kursu ogłoszonego przez NBP we wtorek 1 października 2019 r.

 

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019).

 

 

Mały podatnik VAT – limit 2020

Podmioty spełniające warunki do zachowania statusu małego podatnika VAT, mogą korzystać z różnego rodzaju preferencji. Wśród nich można wymienić m.in. kasową metodę rozliczania VAT czy składanie deklaracji i rozliczanie VAT za okresy kwartalne. Należy przy tym pamiętać, iż podatnicy nie mogą korzystać z kwartalnego rozliczania VAT przez okres pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni. Ponadto od 1 listopada 2019 r. prawo to nie będzie przysługiwało podmiotom wykonującym czynności z załącznika nr 15 do ustawy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której łączna wartość tych dostaw w żadnym miesiącu nie przekroczyła 50 tys. zł.

Warunki dla zachowania statusu małego podatnika zostały określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT:

Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(…)

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

 

Zgodnie z powyższym przepisem, biorąc pod uwagę przeliczenie euro według kursu NBP, status małego podatnika VAT w 2020 r. przysługiwał będzie podmiotom, których wartość sprzedaży w roku 2019 nie przekroczy 5.248.000 zł (1.200.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł). W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, będących agentem, itd., limit prowizji (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2019 r. wynosi 197.000 zł (45.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

5.248.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2020 r.

197.000 zł  - limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT – pośrednika w 2020 r.

 

 

Mały podatnik PIT i CIT – limit 2020

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) podnosi limit dla zachowania statusu małego podatnika PIT i CIT z obecnych 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT i art. 5a pkt 20 ustawy o PIT w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r.

Limit dla zachowania statusu małego podatnika PIT i CIT w 2020 r. będzie więc znacznie wyższy niż obecnie. Prawo do wynikających z niego preferencji będą miały podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego w 2019 r. nie przekroczy 8.747.000 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

8.747.000 zł - limit dla zachowania statusu małego podatnika PIT i CIT w 2020 r.

 

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne – limit 2020

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych). Odpisu dokonuje się w roku, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – do wysokości limitu, który wynosi 50.000 euro.  Limit ten dotyczy łącznej wartości wszystkich odpisów amortyzacyjnych od takich środków.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, po przeliczeniu na polską walutę, w 2020 r. będzie wynosił 219.000 zł (50.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

219.000 zł – limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2020 r.

 

 

Ryczałt ewidencjonowany – limit 2020

Warunki, które musi spełnić podatnik chcący opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zostały określone z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 43). W przepisie tym czytamy:

4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

 

Oznacza to, iż w 2020 r. prawo to będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, jeśli ich przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2019 r. nie przekroczą kwoty 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro).

 

1.093.350 zł – limit do opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r.

 

 

Ryczałt ewidencjonowany rozliczany kwartalnie – limit 2020

Warunki do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w art. 21 ust. 1b ww. ustawy. Zasadniczo ryczałt należy opłacać za okresy miesięczne. Prawo do kwartalnych rozliczeń przysługuje podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej oraz podatnikom, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. 

W 2020 r. ryczałt ewidencjonowany za okresy kwartalne będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczą w 2019 r. kwoty 109.335 zł (25.000 euro × 4,3734 zł/euro).

 

109.335 zł – limit do kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2020 r.

 

 

Prowadzenie uproszczonej księgowości – limit 2020

Poza podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę działalności (spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki z o.o. itp.), obowiązek ten dotyczy też osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Osiągnięcie przychodów poniżej tego limitu uprawnia wymienionych podatników do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Oznacza to, iż w 2020 r. uproszczoną księgowość mogą prowadzić podatnicy, których przychody w roku 2019 r. nie przekroczą 8.746.800 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro).

 

8.746.800 zł – limit, po osiągnięciu którego podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

 

Należy przy tym pamiętać, iż ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga uwzględnienia przychodów określonych w art. 14 ustawy o PIT. Z kolei podmioty już prowadzące te księgi biorą pod uwagę dodatkowo także przychody określone w ustawie o rachunkowości.

 

Limity na 2020 r.:

Mały podatnik VAT: 1.200.000 euro / 5.248.000 zł 

Mały podatnik VAT-pośrednik: 45.000 euro / 197.000 zł

Mały podatnik PIT / CIT: 2.000.000 euro / 8.747.000 zł

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne: 50.000 euro / 219.000 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 250.000 euro / 1.093.350 zł 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany kwartalnie: 25.000 euro / 109.335 zł 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 2.000.000 euro / 8.746.800 zł

 

Zobacz też: Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment

Czytany 7333 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 październik 2019 09:19

Artykuły powiązane

 • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

  Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty ze sprzedaży? A może dopiero rozpoczynasz działalność i zastanawiasz się, po jakim czasie musisz kupić urządzenie i rozpocząć jego stosowanie? Sprawdź, jaki będzie limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować? Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować?

  Zmiana wprowadzona przez resort finansów ma ułatwić podatnikom regulowanie zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT. Sprawdź, jak wygenerować mikrorachunek podatkowy i jak uniknąć pułapek zastawionych przez oszustów. Dowiedz się też, jakie korzyści przyniesie wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku dla każdego podatnika.

 • Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia

  Przekroczenie limitu wartości sprzedaży lub rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przeszłości nie pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania z tej preferencji. Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r., komu opłaca się taka zmiana, jakich formalności należy dopełnić i czy powrót do zwolnienia możliwy jest w trakcie roku. Zobacz też katalog wyłączeń z prawa do zwolnienia z VAT.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.