wtorek, 16 październik 2018 21:36

Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

Po spełnieniu warunków określonych m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o VAT czy ustawie o rachunkowości, podatnicy mogą korzystać z różnego rodzaju preferencji. Wśród nich można wymienić m.in. status małego podatnika, możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, korzystania z rozliczeń kwartalnych czy prowadzenia uproszczonej księgowości.

 

Większość tych warunków wiąże się z wartością sprzedaży podatnika. Z preferencji można korzystać, jeśli dochód przedsiębiorcy nie przekroczył określonego limitu. Limity te zazwyczaj podane są w walucie euro i wymagają każdorocznego przeliczenia na złote według określonego kursu.

 

Limity na 2019 r. – przeliczenie EURO na złote

Obecnie wszystkie limity podatkowe przelicza się na polską walutę według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

 

Średni kurs dnia 1 października 2018 r. wg NBP wyniósł 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018).

 

Ryczałt ewidencjonowany – limit 2019

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157), prawo do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje podatnikom kontynuującym działalność, jeśli ich przychody z działalności w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250.000 euro.

Limit 250.000 euro dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki – przy czym w tym drugim przypadku limit dotyczy sumy przychodów wspólników tej spółki.

Oznacza to, iż w 2019 r. prawo do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody w roku 2018 nie przekroczą kwoty 1.069.875 zł (250.000 euro x 4,2795 zł/euro).

 

1.069.875 zł – limit do opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2019 r.

 

Ryczałt ewidencjonowany opłacany kwartalnie – limit 2019

Jeżeli przychody podatnika nie przekroczą limitu 25.000 euro, będzie on miał prawo opłacać w 2019 r. ryczałt ewidencjonowany za okresy kwartalne. Tak wynika z art. 21 ust. 1b . o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157). Podatnik korzystający z tej preferencji wpłaca ryczałt na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, a w przypadku ostatniego kwartału roku – w terminie złożenia zeznania podatkowego.

W 2019 r. prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody w roku 2018 nie przekroczą kwoty 106.987,50 zł (25.000 euro x 4,2795 zł/euro).

 

106.987,50 zł - limit do kwartalnego opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2019 r.

 

Mały podatnik PIT i CIT – limit 2019

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, status małego podatnika w podatku dochodowym przysługuje przedsiębiorcom, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto w poprzednim roku nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Przy czym kwotę limitu po przeliczeniu na złote zaokrągla się do 1.000 zł.

W 2019 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy kwoty 5.135.000 zł (1.200.000 euro x 4,2795 zł/euro po zaokrągleniu).

 

5.135.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika w podatku dochodowym na 2019 r.

 

Warto wspomnieć, iż Ministerstwo Finansów ma w planach podniesienie limitu do zachowania statusu małego podatnika PIT i CIT z obecnych 1.200.000 euro aż do 2.000.000 euro. Obecnie jednak planowane podwyższenie limitu jest na etapie legislacyjnym. Nawet jeśli wejdzie w życie w proponowanym kształcie, stanie się to dopiero w 2020 roku i nie będzie miało zastosowania do ustalania statusu małego podatnika PIT i CIT na 2019 r.

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne – limit 2019 r.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych). Dokonanie jednorazowego odpisu możliwe jest w roku podatkowym, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – do wysokości nieprzekraczającej równowartości 50.000 euro. Limit ten dotyczy łącznej wartości wszystkich odpisów amortyzacyjnych.

Po przeliczeniu kwotę limitu zaokrągla się do 1.000 zł. W 2019 r. limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych będzie więc wynosił 214.000 zł (50.000 euro × 4,2795 zł/euro, po zaokrągleniu).

 

214.000 zł – limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 r.

 

Mały podatnik VAT – limit 2019

Status małego podatnika VAT uprawnia do korzystania z różnego rodzaju uproszczeń, m.in. rozliczania VAT za okresy kwartalne czy według tzw. metody kasowej. Definicję małego podatnika VAT oraz obowiązujące limity znajdujemy w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT:

Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(…)

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

 

Określone w powyższym przepisie limity zaokrągla się do 1.000 zł. Oznacza to, iż w 2019 r. status małego podatnika VAT będzie przysługiwał podatnikom, których wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy kwoty 5.135.000 zł (1.200.000 euro × 4,2795 zł/euro - po zaokrągleniu) oraz pośrednikom, których kwota prowizji brutto za usługi wykonane w 2018 r. nie przekroczy 193.000 zł (45.000 euro × 4,2795 zł/euro - po zaokrągleniu).

 

5.135.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2019 r.

193.000 zł - limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT – pośrednika w 2019 r.

 

Prowadzenie uproszczonej księgowości – limit 2019 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniosła co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro, mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Taka zasada wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PIT.

W celu ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych bierze się pod uwagę przychody określone w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 14 tejże ustawy, dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast podatnicy już te księgi prowadzący uwzględniają także przychody określone w ustawie o rachunkowości – mowa w niej o przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Po przeliczeniu limit zaokrągla się do 1.000 zł. Oznacza to, iż  w 2019 r. uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów będą mogli prowadzić podatnicy, których wartość przychodów w roku 2018 wyniesie mniej niż 8.559.000 zł (2.000.000 euro × 4,2795 zł/euro, po zaokrągleniu).

 

8.559.000 zł – limit, po osiągnięciu którego podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

 

LIMITY NA 2019 r.:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 250.000 euro / 1.069.875 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za okresy kwartalne: 25.000 euro / 106.987,50 zł

Mały podatnik PIT i CIT: 1.200.000 euro / 5.135.000 zł 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne: 50.000 euro / 214.000 zł 

Mały podatnik VAT: 1.200.000 euro / 5.135.000 zł 

Mały podatnik VAT-pośrednik: 45.000 euro / 193.000 zł

Prowadzenia ksiąg rachunkowych: 2.000.000 euro / 8.559.000 zł

 

Zobacz też: Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018: Zmiany w rozporządzeniu

Czytany 11724 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 listopad 2018 13:42

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej? Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

   

 • Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa? Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

  Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

 • Limity na 2020 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2020 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Kto w 2020 r. zachowa status małego podatnika VAT, PIT i CIT? Kto będzie mógł korzystać z uproszczonej księgowości, a kto opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ile wyniesie limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych? Znamy już limity na 2020 r. Sprawdź, które uległy podwyższeniu!

 • Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia

  Młodzi pracownicy nie muszą już płacić podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi zero PIT dla osób do 26. roku życia jeszcze w 2019 r., muszą złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie. Poznaj zasady stosowania nowego zwolnienia i pobierz wzór formularza udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.