piątek, 10 marzec 2017 12:07

Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.

Na początku każdego roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają do urzędu skarbowego różnego rodzaju dokumenty. Jednym z nich jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8.

Zeznanie CIT-8 mają obowiązek złożyć podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1888), czyli: osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

 

Z obowiązku złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r. nie zwalnia podatnika okoliczność, że zawiesił prowadzenie działalności, nawet jeśli zawieszenie trwało cały rok ani to, że w danym roku nie uzyskał żadnych przychodów i nie poniósł kosztów. W takiej sytuacji składa się „zerowy” CIT-8.

 

Forma złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r.

Zasadniczo zeznanie CIT-8 składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Konieczne jest opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Prawo do złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przysługuje wyłącznie podmiotom, które na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zobowiązane sporządzić informacje (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) oraz roczne obliczenie podatku (PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników.  

Możliwości złożenia CIT-8 w formie papierowej nie mają jednak biura rachunkowe sporządzające i przekazujące zeznania w imieniu podatników – podmioty te mają bowiem bezwzględny obowiązek przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

 

Miejsce złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r.

Zeznanie CIT-8 składa się do urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, o ile podatnik posiada siedzibę na terytorium Polski. Siedzibę ustala się na podstawie rejestru KRS. W przypadku, gdy adres siedziby nie został ujawniony w rejestrze, należy wziąć pod uwagę siedzibę wynikającą z odpowiedniej umowy lub statutu. Właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441). W załączniku nr 2 określono siedziby naczelników urzędów skarbowych właściwych dla tzw. dużych podatników.

 

W przypadku zmiany adresu siedziby w trakcie roku, podatnik składa zeznanie CIT-8 do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski, którzy nie mają tu siedziby, zeznanie CIT-8 składają do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania podmiotów zagranicznych.

 

Termin złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r.

Zeznanie CIT-8 należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Termin złożenia zeznania zależy więc od przyjętego przez dany podmiot roku podatkowego.

W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, terminem złożenia zeznania CIT-8 jest ostatni dzień marca roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Należy przy tym podkreślić, iż podatnicy CIT mogą przyjąć za rok podatkowy rok inny niż kalendarzowy, pod warunkiem zawarcia odpowiednich postanowień w tym zakresie w statucie bądź umowie spółki lub innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe innych podatników oraz zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

 

Przepisy nie wymagają od podatników CIT zapłaty podatku należnego w dniu złożenia zeznania. Mają oni jednak obowiązek dokonać zapłaty w ustawowym terminie na złożenia zeznania – w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca 2017 r. Obowiązek zapłaty podatku wystąpi jedynie wówczas, gdy podatek należny wykazany w zeznaniu okaże się wyższy niż suma zapłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.

 

Ważne!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zeznanie CIT-8 za 2016 r. muszą złożyć do piątku 31 marca 2017 r. Jest to również ostateczny termin zapłaty podatku należnego wynikającego z zeznania.

 

Formularze CIT-8 i załączników

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r. muszą pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku. Niektórzy z nich wraz z zeznaniem składają również załączniki.

 

Ważne!

Dla dochodów osiągniętych w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2015 r., obowiązują następujące wzory formularzy:

CIT-8(24) – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8/O(11) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-D(5) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

CIT-BR(1) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

CIT-ST(7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

SSE-R(5) - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

 

Ponadto podatnik, któremu organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi, do zeznania CIT-8 dołącza także sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

 

Niektórzy podatnicy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT oprócz zeznania CIT-8 mają też obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe:

Art. 27

(…)

2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 30 czerwca. Roczne sprawozdanie finansowe nie musi być złożone wraz z zeznaniem CIT-8, w związku z czym nie wymieniono go we wzorze formularza jako załącznika do niego.

 

Kto nie składa CIT-8 za 2016 r.

Obowiązek złożenia zeznania CIT-8 nie dotyczy podatników, którzy w 2016 r. uzyskali wyłącznie przychody wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy:

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;

3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;

5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.

 

Zeznania CIT-8 nie składają również podmioty zwolnione z tego obowiązku na mocy art. 27 ust. 1 ustawy, czyli m.in. jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kościelne osoby prawne uzyskujące dochody z niegospodarczej działalności statutowej, a także podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Obowiązek złożenia CIT-8 nie dotyczy także podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, którzy od polskiego podmiotu będącego płatnikiem uzyskali należności z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy (m.in. z odsetek, dywidend, praw autorskich) i nie uzyskali innych dochodów w Polsce.

 

Kliknij po aktualny druk zeznania CIT-8

Czytany 6416 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 marzec 2017 12:23

Artykuły powiązane

 • PIT i CIT: Jak w 2017 i 2018 r. amortyzować środki trwałe po zmianach PIT i CIT: Jak w 2017 i 2018 r. amortyzować środki trwałe po zmianach

  Podatnicy nabywający fabrycznie nowe maszyny i urządzenia mogą korzystać z nowej metody jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, ile może wynosić maksymalna wartość takich odpisów, od kiedy obowiązują nowe zasady i jakie środki trwałe obejmują.

 • Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r. Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r.

  Miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej – zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT mają do wyboru aż trzy sposoby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, na czym polega każdy z nich, jak w 2017 r. zmienić formę opłacania zaliczek i do kiedy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie.

 • Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł

  Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. euro na 15 tys. zł to spora zmiana. Nowe przepisy przewidują sankcje podatkowe za niedostosowanie się do wymogów – dokonanie płatności z pominięciem rachunku płatniczego pozbawi podatnika prawa do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o wartość danej transakcji. Sprawdź, jak w świetle nowych przepisów należy traktować regulacje na zasadzie kompensaty i barteru oraz zapłaty przez PayPal, PayU itp.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016 Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016

  Na początku każdego roku podatnicy PIT i CIT mają prawo do zmiany formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymaga to jednak terminowego złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego, a w niektórych wypadkach także spełnienia dodatkowych wymogów. Sprawdź, kto w 2016 r. może opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej i jakich formalności należy dopełnić.