piątek, 03 luty 2017 12:22

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej – zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT mają do wyboru aż trzy sposoby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, na czym polega każdy z nich, jak w 2017 r. zmienić formę opłacania zaliczek i do kiedy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie.

Na początku każdego roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zmiany sposobu wpłacania zaliczek na ten podatek. Do wyboru mają zaliczki wpłacane za okresy miesięczne, kwartalne lub zaliczki uproszczone. Przy czym jedynie zaliczki miesięczne dostępne są dla wszystkich podatników i nie wymagają spełnienia dodatkowych warunków.

 

Zmiana formy wpłacania zaliczek wymaga złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia w określonych przepisami terminach. Zawiadomienie takie nie jest jednak wymagane od przedsiębiorców kontynuujących w 2017 r. opłacanie zaliczek w takiej formie, jak w roku 2016.

 

Zmiana sposobu opłacania zaliczek 2017 – podatnicy PIT

Obowiązek opłacania zaliczek od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy podatników PIT korzystających z opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zasadniczo wpłaca się je za okresy miesięczne. Mali podatnicy PIT oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają jednak prawo do opłacania zaliczek za okresy kwartalne.

 

Natomiast zaliczki w formie uproszczonej mogą opłacać wszyscy podatnicy, z wyjątkiem rozpoczynających działalność oraz tych, którzy rozpoczęli działalność w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Wynika to z faktu, iż wysokość zaliczki ustala się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Wysokość zaliczki uproszczonej ustala się w wysokości 1/12 podatku obliczonego od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym odpowiednio za rok 2015 lub 2014.

 

Podatnik spełniający powyższe warunki, który chce w 2017 r. opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej, musi o tym zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W obu przypadkach zawiadomienie takie można złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – za pośrednictwem CEIDG. Obowiązku tego należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie 20 lutego danego roku.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Ważne!

Podatnicy PIT, którzy w 2017 r. chcą zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy, pisemne zawiadomienie do urzędu skarbowego muszą złożyć najpóźniej w poniedziałek 20 lutego 2017 r.

 

Złożenie zawiadomienia skutkuje opłacaniem zaliczek w wybranej formie w danym roku podatkowym oraz w latach następnych. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się pozostać przy wybranych zaliczkach, nie będzie musiał składać zawiadomienia ponownie w kolejnych latach.

 

Zmiana sposobu opłacania zaliczek 2017 – podatnicy CIT

Podobnie jak w przypadku podatników PIT, dla osób prawnych podstawową formą dokonywania rozliczeń są zaliczki miesięczne. Ich wysokość oblicza się na podstawie dochodu ustalonego za dany okres rozliczeniowy, pomniejszonego o ewentualne odliczenia. Podatek wylicza się w wysokości 19% dochodu lub 15%, dla spełniających określone przepisami warunki. Wpłacie do urzędu skarbowego podlega różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

 

Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeśli przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie podatkowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wpłaci podatek, nie ma obowiązku wpłacania zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego.

 

Mali podatnicy CIT oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku podatkowym) mają prawo do opłacania zaliczek za okresy kwartalne. Wysokość tych zaliczek ustala się analogicznie, jak w przypadku zaliczek miesięcznych - oblicza się ją w rachunku narastającym od początku roku podatkowego – stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

 

Prawo do wpłacania zaliczek kwartalnych nie dotyczy podatników CIT rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników bądź w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną bądź przez osoby fizyczne, które na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu wniosły uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie co najmniej 10.000 euro (w przeliczeniu na PLN).

 

Zaliczki wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Wyjątek stanowi ostatni kwartał roku kalendarzowego – w tym wypadku zaliczkę wpłaca się do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli przed tym terminem podatnik złoży zeznanie na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT i dokona wpłaty podatku, nie ma obowiązku wpłacania zaliczki za ostatni kwartał.

 

Zaliczki w formie uproszczonej opłaca się za okresy miesięczne. Oblicza się je na podstawie podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Przy czym podatnik nie ma możliwości wyboru, na podstawie którego zeznania obliczy wysokość zaliczki – z drugiej opcji może skorzystać tylko wtedy, gdy w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie wykazał podatku należnego. Zaliczkę ustala się w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu.

 

W art. 25 ust. 9 ustawy o CIT znajdują się regulacje dotyczące sposobu ustalania wysokości zaliczek w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego:

Art. 25

(…)

9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2.

 

Podatnik CIT, który w 2017 r. chce opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej, musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o tym wyborze. Składa się je do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

 

Ważne!

Podatnicy CIT, którzy w 2017 r. chcą zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy, pisemne zawiadomienie do urzędu skarbowego muszą złożyć do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego. Jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obowiązku tego muszą dopełnić najpóźniej w poniedziałek 20 lutego 2017 r.

 

Złożone zawiadomienie obowiązuje w danym roku podatkowym oraz w latach następnych – jeśli podatnik nie zdecyduje się na zmianę sposobu wpłacania zaliczek, nie musi składać zawiadomienia ponownie.

 

Sprawdź czy jesteś małym podatnikiem w podatku dochodowym w 2017 r.

Czytany 8696 razy Ostatnio zmieniany piątek, 03 luty 2017 12:30

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.