czwartek, 17 sierpień 2017 06:00

PIT i CIT: Jak w 2017 i 2018 r. amortyzować środki trwałe po zmianach

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Podatnicy nabywający fabrycznie nowe maszyny i urządzenia mogą korzystać z nowej metody jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, ile może wynosić maksymalna wartość takich odpisów, od kiedy obowiązują nowe zasady i jakie środki trwałe obejmują.

Dnia 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448). Wprowadziła ona nową metodę jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Funkcjonuje ona obok metody degresywnej, metody liniowej oraz jednorazowej amortyzacji stosowanej na dotychczasowych zasadach.

Zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych pozostały takie same, jak w stanie prawnym sprzed wejścia w życie nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Jednorazowa amortyzacja to przywilej przysługujący małym podatnikom oraz przedsiębiorcom, którzy w danym roku rozpoczęli działalność. Łączna kwota jednorazowych amortyzacji w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 50 tys. euro. W przypadku, gdy odpis nie obejmuje całej kwoty początkowej środka trwałego, amortyzacji dokonuje się od początku następnego roku podatkowego. Niewykorzystana kwota limitu nie przechodzi jednak na kolejny rok.

 

Nowa metoda jednorazowej amortyzacji

Mocą ustawy nowelizacyjnej wprowadzono nowy przywilej dla wszystkich podatników PIT i CIT, którzy w danym roku podatkowym nabyli fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

 

W grupach tych wymieniono:

3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

(…)

8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

Zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych maszyn i urządzeń zostały określone w art. 1 pkt 2 oraz art. 2 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej:

2)  w art. 22k dodaje się ust. 14–21 w brzmieniu:

„14. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

15. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

(…)

2) w art. 16k dodaje się ust. 14–21 w brzmieniu:

„14. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

15. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

16. Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd.

 

Zgodnie z zacytowanymi powyżej przepisami, podatnicy PIT i CIT mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wartość takich odpisów w danym roku podatkowym może wynieść maksymalnie 100 tys. zł. Inwestycja natomiast w środki trwałe musi wynosić co najmniej 10 tys. zł – w limicie tym można uwzględnić kilka środków trwałych, o ile wartość każdego z nich jest wyższa niż 3,5 tys. zł. Jeżeli nakłady przekroczą limit 100 tys. zł, ich nadwyżka podlega amortyzacji na zasadach ogólnych w latach kolejnych.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną, jeden limit 100 tys. zł odnosi się do wszystkich wspólników.

 

Podatnicy mogą też zaliczyć do kosztów podatkowych dokonane wpłaty (np. zaliczki) na nabycie środków trwałych, które dostarczone zostaną w kolejnych okresach sprawozdawczych. Limit 100 tys. zł obejmuje więc łącznie kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz kwotę zaliczek.

 

Nowe przepisy mają zastosowanie do środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2017 r. i wpłat dokonanych na poczet ich nabycia począwszy od tej daty.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nabywający środek trwały ma prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach (do limitu 50 tys. euro) oraz na zasadach nowych (do 100 tys. zł), może wybrać tylko jeden z tych dwóch sposobów. Przy czym on sam decyduje, który sposób wybierze.

Ustawodawca nie przewidział wprowadzenia przepisów przejściowych w zakresie nowej metody amortyzacji. Z tego względu nie wiadomo na przykład, czy przedsiębiorca, który po 1 stycznia 2017 r. zakupił środki trwałe z 3-6 i 8 KŚT i rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami obowiązującymi do tej pory, może po wejściu w życie nowelizacji skorzystać z nowej metody. Zapewne wkrótce Ministerstwo Finansów opublikuje wyjaśnienia tego typu kwestii.

 

Jeśli chodzi o zaliczki wpłacone od 1 stycznia 2017 r. na poczet nabycia środków trwałych, których dostawa nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą obciążać nimi koszty firmowe od 12 sierpnia 2017 r. – niezależnie od tego, kiedy wpłata taka nastąpiła.

 

Zobacz też: Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.?

Czytany 2373 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 styczeń 2018 22:03

Artykuły powiązane

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40 PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

  W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany