środa, 13 czerwiec 2018 19:18

Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne – to tylko niektóre grupy zawodowe, które według obowiązujących przepisów muszą mieć kasę fiskalną bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Sprawdź, o jakie czynności katalog wyłączeń ze zwolnień z kas został rozszerzony w 2018 r., kiedy trzeba wprowadzić urządzenie w działalności i dlaczego jest to takie ważne, aby zrobić to w terminie.

W 2018 r. część polskich przedsiębiorców wciąż może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w działalności. Dotyczy to między innymi firm, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto.

 

Po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w przepisach, ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. mogą korzystać również podatnicy prowadzący sprzedaż wysyłkową, świadczący usługi z zapłatą na rachunek, a także wykonujący w przeważającej części czynności wymienione w I części załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

W rozporządzeniu tym znajdują się wszystkie regulacje dotyczące zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. Obowiązuje ono od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2018 r.

Ustawodawca określił katalog pewnych czynności, których wykonywanie obliguje podatników do stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu, sposób prowadzenia sprzedaży czy otrzymywania zapłaty, a także innych czynników. Lista tych czynności jest dość długa – znalazły się w niej zarówno dostawy towarów, jak i świadczenie usług.

 

O tym, jakie czynności muszą być obowiązkowo rejestrowane za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej, czytamy w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Już samo planowanie rozpoczęcia wykonywania jakiejś czynności z tego katalogu wymaga od podatnika zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowania urządzenia fiskalnego. Przepisy wymagają bowiem zaewidencjonowania na kasie już pierwszej takiej czynności.

 

Podatnik, który nie wprowadziłby w działalności kasy fiskalnej i wykonałby choćby jedną czynność z pominięciem tego urządzenia, straciłby prawo do ulgi na zakup tego urządzenia i naraziłby się na dotkliwe konsekwencje skarbowe. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 163), terminowe rozpoczęcie pracy z kasą jest jednym z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde zgłoszone do urzędu skarbowego urządzenie.

 

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas od 1 stycznia 2018 r. został rozszerzony o usługi:

 • kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne

 

Ponadto w § 4 ust. 1 rozporządzenia, jako wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych, wymieniono usługi:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia
 • prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia
 • doradztwa podatkowego
 • związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

 

Wśród wyłączonych ze zwolnień z kas towarów znalazły się między innymi dostawy:

 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, a także sprzętu fotograficznego
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 

Zobacz pełny katalog czynności obowiązkowo rejestrowanych na kasie w 2018 r.

 

Od wyłączeń ze zwolnień z kas w 2018 r. obowiązuje kilka wyjątków. Przede wszystkim zwolniona z kas jest sprzedaż spełniająca warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, czyli dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracownika.

 

Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów podlegają zwolnieniu z kasy fiskalnej w 2018 r., jeśli spełniają warunki określone w poz. 51 załącznika:

51

Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Natomiast usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, a także usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, a ponadto spełnia wymagania określone w poz. 39 załącznika:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Należy jednak podkreślić, iż zwolnieniu z kasy podlegają wyłącznie czynności spełniające te warunki. Wszystkie pozostałe muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

 

Warto też przypomnieć, iż wykonywanie czynności z § 4 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje przedsiębiorcę do rejestrowania na kasie wszystkich czynności – także tych spoza katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.

 

Musisz kupić kasę fiskalną? Zobacz ofertę naszego salonu kas fiskalnych w Warszawie!

Czytany 4358 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 czerwiec 2018 19:23

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.