niedziela, 20 marzec 2016 20:24

Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2015 r., którzy spełniają warunki określone w przepisach obowiązujących do końca 2006 r., mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Sprawdź, kto może dokonać tego odliczenia, jaki limit kredytu obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2015 r. oraz czy wynajęcie lokalu pozbawia prawa do ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych i załączników.

 

Ulga odsetkowa przysługuje w ramach tzw. praw nabytych - mogą z niej korzystać podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Zasady korzystania z tego odliczenia znajdują się w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

 

Odliczenia w ramach ulgi odsetkowej dokonuje się od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym. Oznacza to, iż z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. W przypadku korzystania z ulgi odsetkowej po raz pierwszy, zeznanie należy złożyć wraz z załącznikiem PIT-2K - wykazuje się w nim wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Natomiast wysokość odliczeń wykazuje się w załączniku PIT/D. Od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu bądź pożyczki. W przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od kwoty odliczenia, nadwyżka wydatków nie zostanie rozliczona - nieodliczonej części ulgi nie można „przenieść” na kolejny rok podatkowy.

 

W ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od:

 • Kredytu mieszkaniowego
 • Kredytu (lub pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • Każdego kolejne kredytu (lub pożyczki) zaciągniętego na spłatę tychże kredytów (lub pożyczek)

 

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2015 r., kredyt musi być zaciągnięty na realizację inwestycji służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Cele dające prawo do ulgi odsetkowej, wymienione w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu do 31.12.2006:

 • budowa budynku mieszkalnego
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej

 

Cel inwestycji musi być jasno określony w umowie kredytu lub pożyczki. Ulga odsetkowa przysługuje tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych w Polsce, na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (w przypadku braku takiego planu - w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

 

Właściwe udokumentowanie wydatków na spłatę odsetek jest warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej w PIT. Podatnik musi posiadać wystawione przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki) zaświadczenie o wysokości odsetek i terminie ich spłaty, a także dokument potwierdzający rok zakończenia inwestycji.

 

Jeżeli część kredytu mieszkaniowego została udzielona na sfinansowanie innych celów (nawet pośrednio związanych z wymienionymi powyżej inwestycjami, np. zakup gruntu) odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlega wyłącznie kwota odsetek od spłaty tej części kredytu, która została przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowych wymienionych w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu do 31.12.2006.

 

Z ulgi odsetkowej w PIT można skorzystać najwcześniej w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym inwestycja została zakończona. Ustalając kwotę odliczenia, należy uwzględnić limit wysokości kredytu, od którego odsetki podlegają odliczeniu.

 

Limity kredytu na rok zakończenia inwestycji:

2002-2007:
189.000 zł

2008: 212.870 zł

2009: 243.460 zł

2010: 264.810 zł

2011-2015: 325.990 zł

 

Raz ustalony limit obowiązuje niezmiennie przez cały okres korzystania z ulgi odsetkowej.

W przypadku małżonków limit ten jest wspólny. Jeśli podlegają oni odrębnemu opodatkowaniu, dokonują odliczeń zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych lub zgodnie ze wskazaną we wniosku proporcją - od dochodu każdego z nich, bądź od dochodu jednego z nich.

 

Prawo do ulgi odsetkowej w PIT przysługuje do momentu upływu terminu spłaty kredytu lub pożyczki określonego w umowie - nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2015 r.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenia z prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Odliczenia tego nie mogą dokonywać podatnicy, którzy odliczali lub odliczają wydatki związane z realizacją inwestycji o charakterze budowlano-mieszkaniowym lub zawarli związek małżeński z osobą, która dokonywała lub dokonuje takich odliczeń.

 

Odliczenie poniższych wydatków pozbawia podatnika prawa do ulgi odsetkowej:

 • na budowę budynku mieszkalnego
 • na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
 • na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne
 • z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej
 • na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • na przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu
 • z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach

 

Odliczeniu nie podlegają także odsetki, które zostały przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone mu w jakiejkolwiek formie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwiększyły one podstawę opodatkowania. W ramach ulgi odsetkowej nie można też odliczyć wydatków na spłatę odsetek, które zostały odliczone od przychodów zgodnie z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (w brzmieniu do 31.12.2006).

 

Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w PIT, jeśli kredyt (pożyczka) został udzielony przez podmiot uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W przypadku kredytów refinansowych, odliczeniu podlegają także wydatki na spłatę odsetek od kredytów udzielonych przez banki lub SKOK mające siedzibę w państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej nie podlegają odsetki od kredytów:

 • udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071)
 • udzielonych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach powołanej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
 • udzielonych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 ze zm.)
 • zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 ze zm.); tak wynika z  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)

 

Ulga odsetkowa a wynajem mieszkania

Podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej nieraz zastanawiają się, czy wynajęcie lokalu mieszkalnego pozbawi ich prawa do takiego odliczenia. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomocna okaże się interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-224/14/MM. Podatnicy kierujący pytanie do organu podatkowego zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania służącego zaspokojeniu ich własnych potrzeb. Dopiero po kilku latach przeprowadzili się do domu jednorodzinnego, a mieszkanie wynajęli. Zgodnie z otrzymaną interpretacją, nabyli oni prawa do ulgi odsetkowej, ponieważ zrealizowali wymagany cel inwestycji - zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe. Wynajęcie mieszkania w późniejszym czasie nie skutkuje utratą prawa do ulgi. Jedynie zakończenie lub zaprzestanie spłaty kredytu byłoby przesłanką do ustania prawa podatników do ulgi odsetkowej.

 

Kliknij i pobierz ZA DARMO druki zeznań rocznych PIT i załączników

Czytany 3718 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 12:48

Artykuły powiązane

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników. 

 • Uwaga na fałszywe maile o windykacji i sms-y o Loterii! Uwaga na fałszywe maile o windykacji i sms-y o Loterii!

  Marzec i kwiecień to czas, w którym większość podatników składa zeznania roczne PIT. W tym czasie wielką popularnością wciąż cieszy się Narodowa Loteria Paragonowa. Niestety nie zabrakło też oszustów, którzy wykorzystują te okoliczności, by podejmować próby wyłudzenia pieniędzy od podatników. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami o rzekomym zadłużeniu i sms-ami o wygranej w Loterii Paragonowej.

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

  Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna

  Podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2015 r. w pewnych przypadkach mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się, kto dokładnie ma prawo do dokonania odliczenia wydatków, o których mowa w ustawie, które wydatki można odliczać w faktycznie poniesionej kwocie, a które do wysokości limitu oraz poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtują wielu podatników. Pobierz też aktualne druki PIT i załączników za 2015 r.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

  Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.