wtorek, 28 czerwiec 2016 11:49

Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(25 głosów)

Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa pojawił się nowy Rozdział 3a w Dziale IV "Postępowanie podatkowe", w całości poświęcony pełnomocnictwom. Ustawodawca wprowadził aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw – pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń. Nowe zasady mają uprościć sytuację pełnomocnika oraz reprezentowanej przez niego strony. O ile jednak pełnomocnika szczególnego i pełnomocnika do doręczeń można ustanawiać już od 1 kwietnia 2016 r. (druki PPD-1 i PPS-1), o tyle przepisy dotyczące pełnomocnika ogólnego wejdą w życie dopiero 1 lipca 2016 r.

 

Pełnomocnictwo ogólne stanowi upoważnienie do reprezentowania stron postępowania i podejmowania w ich imieniu czynności we wszelkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach, w których właściwe są organy skarbowe lub organy kontroli skarbowej.

 

Od 1 lipca 2016 r. w ustawie z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa zostanie dodany m.in. art. 138d przez art. 1 ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649):

 

Art. 138d. § 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

§ 2. Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138.

§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do ministra właściwego dospraw finansów publicznych. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej "Centralnym Rejestrem".

§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 138c § 3, pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu - organ podatkowy.

§ 7. Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.

(...)

Art. 138i. § 1. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru.

(...)

Art. 138j. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa;

2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

(...)

Art. 138k. § 1. Centralny Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległy organ do wykonywania jego zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego rejestru.

(...)

Art. 146a. § 1. Pełnomocnik ogólny ma obowiązek zawiadomić o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń, lub adresu elektronicznego. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa w zakresie adresu jest składane do Centralnego Rejestru.

§ 2. W razie niedopełnienia przez pełnomocnika ogólnego obowiązku przewidzianego w § 1, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem. Przepisy art. 146 § 2 oraz art. 152a § 3 stosuje się odpowiednio."

 

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów stworzono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych dostępny dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Wpisy w tym rejestrze będą dokonywane na podstawie dokumentu elektronicznego sporządzonego według sformalizowanego wzoru. Odpowiedzialnym za zgłoszenie pełnomocnictwa do Centralnego Rejestru i zawiadamianie o jego zmianach odpowiedzialny będzie mocodawca – wyjątkiem będzie sytuacja, gdy czynności te wykonywać będzie profesjonalny pełnomocnik.

 

Więcej o pełnomocnictwach czytaj w naszym Poradniku

 

Wzory pełnomocnictwa ogólnego i jego odwołania znajdują się w załącznikach do rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 916).

 

Ważne!

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują następujące druki:

PPO-1(1) – pełnomocnictwo ogólne

OPO-1(1) – zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

 

Pełnomocnika ogólnego będzie można ustanawiać także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – stanowi to spore udogodnienie dla podmiotów podlegających wpisowi do tejże ewidencji. Z CEIDG informacja o pełnomocnictwie zostanie przekazana do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

 

Pełnomocnictwo ogólne – jak wypełnić?

Udostępnienie sformalizowanego wzoru druku pełnomocnictwa ogólnego jest dla podatników sporym ułatwieniem. Niemniej w niektórych kwestiach mogą pojawić się pewne wątpliwości. Szczegółowe informacje o tym, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1, znajdują się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

 

W sekcji A należy podać miejsce zgłaszania pełnomocnictwa – będzie to zawsze Minister Finansów. Następnie wskazać osobę zgłaszającą pełnomocnictwo lub organ podatkowy. Osobą taką może być mocodawca, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, pełnomocnik, dalszy pełnomocnik lub osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Organ podatkowy zaznacza się w przypadku zgłaszania pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub wyznaczenia kuratora.

 

W sekcji B wskazuje się dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe mocodawcy, przy czym podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Pola 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w bloku B.1. wypełnia się w przypadku, gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika jest nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego - numeru NIP lub PESEL.

 

W sekcji C mocodawca składa oświadczenie o upoważnieniu pełnomocnika, o którym mowa w części D, do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Ponadto mocodawca może też złożyć oświadczenie o możliwości lub wyłączeniu udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Należy wpisać datę i złożyć podpis, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podać także stanowisko/funkcję osoby podpisującej formularz.

 

Sekcja D służy do podania danych pełnomocnika. Pola 37, 38, 39, 40, 41 i 42 w bloku D.1. wypełnia się w przypadku, gdy ustanowiony pełnomocnik jest nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. Z kolei w polu 44 podaje się adres elektroniczny, czyli adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany przez organ podatkowy. Obowiązkowo muszą go podać pełnomocnicy profesjonalni – adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi. Pole to wypełniają również nierezydenci nieposiadający identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazują adresu do doręczeń w Polsce. W pozostałych przypadkach nie jest ono obowiązkowe. Należy jednak podkreślić, iż wypełnienie tego pola przez mocodawcę, który ustanawia pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym ani doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Natomiast w polu 43 wskazuje się pełnomocnika do doręczeń w przypadku, gdy mocodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego lub ustanowił pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie.

 

W sekcji E należy podać okres obowiązywania pełnomocnictwa.

 

Sekcję F wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnictwo ustanawia podmiot inny niż mocodawca – adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać lub organ podatkowy.

 

W sekcji G można podać informacje o załącznikach i uwagi.

 

Pełnomocnictwo ogólne składa się w formie dokumentu elektronicznego, musi ono być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym – należy wtedy podać hasło dostępowe do portalu.

 

Uwaga!

Dnia 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 945) - czytamy w nim:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 2290) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane za pośrednictwem:

1) portalu podatkowego − przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;

2) dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych − przez organy podatkowe.”.

 

W poprzednim stanie prawnym rozporządzenie wskazywało jedynie, iż pełnomocnictwo ogólne jest przesyłane drogą elektroniczną przez portal podatkowy. 

 

Czekamy na Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, kórego Projekt jest z dnia 13 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenie powinno wejść w życie 1 lipca 2016 r.

 

Ważne!

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej Portalu Podatkowego zamieściło informację:

Pełnomocnictwa ogólne
Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące „Pełnomocnictwa ogólnego".
Przypominamy, że „Pełnomocnictwo ogólne", co do zasady, może zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej.
Dla podatników, którzy zdecydowali o ustanowieniu Pełnomocnika ogólnego dodano nową funkcjonalność na Portalu Podatkowym w części zalogowanej, zakładka „Pełnomocnictwa".

 

Kliknij po darmowy aktualny druk pełnomocnictwa ogólnego

 

Aktualizacja!

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe druki pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia OPO-1.

Więcej: Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

Czytany 48642 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 11:59

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

  Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017 Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

  Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

 • Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1

  Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 • Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015 Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015

  Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.