czwartek, 19 styczeń 2017 23:05

Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2016 rok

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-28 spoczywa na podatnikach, którzy w poprzednim roku osiągali przychody z działalności lub najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, iż termin złożenia PIT-28 za 2016 r. jest jednocześnie terminem zapłaty podatku za grudzień lub ostatni kwartał 2016 r. Sprawdź, kto może korzystać z opodatkowania ryczałtem, w jakich terminach opłacać podatek i do kiedy złożyć zeznanie roczne.

Prawo do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje podatnikom, których przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonego limitu. W 2016 r. wynosił on 150.000 euro. Natomiast z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) został podniesiony do 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł. 

 

Podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, iż w 2017 r. z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 1.074.400 zł.

 

 

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą w pierwszym roku opłacać ryczałt ewidencjonowany bez względu na wartość osiąganych przychodów.

 

 

Ustalając prawo do korzystania z opodatkowania ryczałtem należy wziąć pod uwagę, iż w niektórych okolicznościach przepisy nie dają możliwości korzystania z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Art. 8.  1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

 

Płatność ryczałtu ewidencjonowanego

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy opłacają ryczałt według stawki 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Kwotę podatku należy obliczać od przychodów osiąganych w danym miesiącu – tym, za który ustalany jest ryczałt. Podatnik robi to samodzielnie i wpłaca wyliczoną kwotę na rachunek urzędu skarbowego bez wezwania.

 

W przypadku opłacania ryczałtu ewidencjonowanego za okresy miesięczne, podatek należy opłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest ryczałt za grudzień – należy go wpłacić w wysokości wynikającej z rozliczenia rocznego w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT28, czyli do 31 stycznia następnego roku.

 

Podatnicy, których przychody z działalności lub przychody spółki w roku 2016  nie przekroczyły równowartości 25.000 euro, czyli 107.440 zł, mogą opłacać ryczałt za okresy kwartalne. W tym wypadku podatek należy wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. Natomiast ryczałt za ostatni kwartał wpłaca się w terminie złożenia zeznania podatkowego.

 

Do kiedy złożyć PIT-28 za 2016 r.

Przedsiębiorcy opłacający podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego mają obowiązek składać zeznanie roczne na formularzu PIT 28. Na dopełnienie tego obowiązku mają czas do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Zeznanie roczne PIT-28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Ważne!

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za rok 2016 należy złożyć do wtorku 31 stycznia 2017 r. W tym terminie wpłacie do urzędu skarbowego podlega również ryczałt za grudzień lub IV kwartał 2016 r.

 

Podatnicy, którzy w 2017 r. chcą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i spełnią określone w przepisach warunki, mają obowiązek złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Czas na dopełnienie tego obowiązku mają do piątku 20 stycznia 2017 r. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zawiadomienie takie składa się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Złożenie oświadczenia nie jest wymagane od przedsiębiorców, którzy w 2017 r. kontynuują korzystanie z tej formy opodatkowania.

Korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga założenia ewidencji przychodów, a także prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-28 i inne formularze

Czytany 3656 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 styczeń 2018 21:53

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej? Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

   

 • Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa? Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

  Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.