poniedziałek, 03 marzec 2014 15:06

Ulgi i odliczenia od dochodu w PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Podatnicy składający zeznanie podatkowe PIT za 2013 r., którzy spełnią warunki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą skorzystać z różnych odliczeń od dochodu oraz od podatku. W praktyce wielu podatników korzysta z takiej możliwości.

Prześledźmy zatem, kto może korzystać z ulg i odliczeń od dochodu w rozliczeniu PIT za 2013 r., jakie warunki trzeba spełniać i w jaki sposób dopełnić wszystkich wymaganych formalności.

Podatnicy, którzy spełnią warunki określone w ustawie, mają możliwość dokonywania w rozliczeniu PIT za 2013 r. odliczeń od dochodu. Należy pamiętać, iż każdego roku wytyczne dotyczące prawa do korzystania z takich odliczeń mogą być nieco inne, dlatego koniecznie trzeba na bieżąco zapoznawać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami. Również w stosunku do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r. niektóre warunki zachowania prawa do odliczeń różnią się od obowiązujących w latach poprzednich.

 

Ulga internetowa w PIT 2013

 

Podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na użytkowania sieci Internet, mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę tych wydatków. Wysokość tych wydatków może wynosić maksymalnie 760 zł. W praktyce ulga ta okazała się bardzo popularna i w rozliczeniach za poprzednie lata wielu podatników z niej korzystało.

Ulgę internetową można rozliczyć w zeznaniach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Nie wszyscy jednak skorzystają z ulgi internetowej za 2013 r. W odniesieniu do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2013 r. prawo do tej ulgi przysługuje jedynie podatnikom, którzy nie korzystali z niej w latach poprzednich. Regulacja ta zapisana jest w art. 26 ust. 6h updof. Wynika z niej, że podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi w zeznaniu PIT wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego doliczenia.

Czyli, podatnik, który w zeznaniu za 20132 rok rozpoczyna odliczanie ulgi na Internet może tego dokonać w rozliczeniu za dwa kolejne lata; np. za rok 2013 oraz za rok 2014, o ile w latach tych będzie ponosić wydatki na internet.

W drodze wyjątku ustawodawca postanowił umożliwić dokonanie odliczenia wydatków na internet podatnikom, którzy skorzystali z niego po raz pierwszy w rozliczeniu PIT za rok 2012. Takie osoby będą mogły skorzystać z ulgi internetowej jeszcze tylko raz - w rozliczeniu za rok 2013. W najgorszej sytuacji są podatnicy, którzy skorzystali z ulgi internetowej raz, ale w rozliczeniu za rok wcześniejszy niż 2012, np. 2010 lub 2011. Takie osoby nie mogą już skorzystać z tej ulgi ani za rok 2013, ani za lata następne.

 

Jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi internetowej za 2013 r.?

Odliczeniu od dochodu podlegają wszelkie wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet, takie jak: opłaty abonamentowe, opłaty za impulsy telefoniczne naliczone za dostęp do internetu poprzez modem, opłaty za internet użytkowany na urządzeniach mobilnych (np. laptop, tablet) oraz koszty użytkowania internetu w kafejkach internetowych. Odliczeniu nie podlegają natomiast koszty montażu, instalacji i aktywacji sprzętu, okablowania, napraw itp. W praktyce wielu podatników korzysta z internetu udostępnionego w pakietach, np. z usługą telewizyjną czy telefoniczną. Należy pamiętać, że w takim przypadku ulga przysługuje na tę część wydatków, która związana jest wyłącznie z użytkowaniem sieci Internet. Jeśli podatnik otrzymuje od operatora fakturę zbiorczą, do wyliczenie kwoty podlegającej odliczeniu przyjmuje tylko pozycje dotyczące Internetu.

Wydatki poniesione na użytkowanie Internetu muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokumentami takimi mogą być np. faktury, dowody wpłaty, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunku bankowego czy przelewy bankowe. Dowody dokumentujące ich poniesienie muszą zawierać przede wszystkim dane identyfikujące odbiorcę oraz sprzedającego. Ponadto w dokumencie musi znajdować się nazwa usługi lub towaru oraz kwota zapłaty. Należy przy tym pokreślić, że faktury przekazywane przez operatora świadczącego usługę internetową mogą być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W praktyce wielu podatników otrzymuje faktury drogą elektroniczną - dokumenty te jak najbardziej są wiarygodnymi dowodami poniesienia wydatków.

 

Ulga internetowa w rozliczeniu składanym wspólnie z małżonkiem

Małżonkowie, którzy mają możliwość wspólnego rozliczenia osiągniętych dochodów, również mają prawo do skorzystania z ulgi internetowej za 2013 r. We wspólnym zeznaniu PIT za 2013 r. odliczenia dokonuje ten podatnik, który poniósł wydatki na Internet. Nabycie prawa do ulgi ocenia się indywidualnie u każdego z małżonków. Podobnie w przypadku limitu - każdemu z nich przysługuje odrębny limit 760 zł. Oznacza to również, iż brak prawa do ulgi internetowej w PIT za 2013 r. u jednego z małżonków nie pozbawia tego prawa drugiego z nich - o ile wcześniej nie korzystał z tego odliczenia, lub zrobił to tylko raz w rozliczeniu PIT za 2012 r. Nawet jeśli małżonkowie rozliczali się wspólnie, prawo do ulgi internetowej przyznawane jest indywidualnie.

Kwestię odliczania wydatków na Internet w zeznaniu PIT za 2013 r. reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6a updof oraz nowododany ust. 6h w art. 26.

 

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w PIT 2013

Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. ma prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to składek opłaconych w roku podatkowym w Polsce, jak również obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne uiszczonych w innym państwie Unii Europejskiej, państwie, które należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Polski system ubezpieczeń

W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych do polskiego systemu ubezpieczeń odliczeniu od dochodu podlegają:

Kwoty składek zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe, jak również na ubezpieczenia osób współpracujących z podatnikiem

Kwoty składek w roku podatkowym potrąconych przez płatnika ze środków podatnika (w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6 updof, składki podlegają odliczeniu jedynie w części obliczonej w sposób określony w art. 33 ust. 4 updof, od przychodu podlegającego opodatkowaniu)

Odliczenia nie stosuje się, jeśli podstawę wymiaru składek stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu zatrudnienia, kwotę odliczenia ustalają na podstawie otrzymanej od płatnika informacji PIT-11 za 2013 r. Należy jednak podkreślić, iż odliczeniu podlegają wyłącznie składki potrącone ze środków podatnika. Składki opłacone ze środków płatnika nie podlegają temu odliczeniu, ale też nie są wykazywane w informacji PIT-11. Co istotne, podatnik ma prawo dokonać odliczenia nawet wówczas, gdy płatnik nie odprowadził składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą same odprowadzają składki do ZUS finansując je z własnych środków. Prawo do odliczenia przysługuje im niezależnie od tego, czy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Osoby  prowadzące działalność gospodarczą nie mogą dokonać odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w PIT za 2013 r., jeśli:

Zaliczyły te składki do kosztów uzyskania przychodu

Odliczyły te składki od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Składki zostały im zwrócone w innej formie

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą również odliczyć od podstawy opodatkowania składki za lata ubiegłe opłacone w roku 2013. Ważne jest to, aby zapłata była dokonana w roku, za który sporządzamy zeznanie podatkowe.

 

Zagraniczny system ubezpieczeń

Jeżeli w trakcie roku 2013 podatnik z własnych środków opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne swoje lub osób współpracujących z nim,  zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, również ma prawo do odliczenia tych składek od dochodu.

Z prawa do takiego odliczenia korzystają podatnicy, którzy do rozliczenia dochodów zagranicznych stosują metodę proporcjonalnego odliczenia oraz gdy stosują odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej.

 

Odliczeniu nie podlegają:

składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w państwie spoza  Unii Europejskiej,  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii, których podstawę stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska (np. dochód z pracy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Irlandii)

składki odliczone wcześniej od dochodu lub podatku w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii.

 

Odliczanie darowizn w PIT 2013

 

Przekazanie darowizny może stanowić podstawę do dokonania odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT za 2013 r. Prawo do takiego odliczenia mają podatnicy składający zeznania PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28,

którzy w roku 2013 osiągali dochody (przychody) opodatkowane:

Przy zastosowaniu skali podatkowej

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

Odliczeniom podlegają darowizny na cele:

Kultu religijnego

Pożytku publicznego

Krwiodawstwa

 

Niezależnie od rodzaju darowizny przekazanej przez podatnika, wartość odliczenia nie może być wyższa niż 6% jego dochodu. Dotyczy to wszystkich darowizn łącznie - jeśli podatnik w roku 2013 przekazywał darowizny na różne cele, łączna wartość odliczenia nie może przekroczyć 6% jego dochodu. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, limit przysługuje osobno dla każdego z nich.

 

Ważne!

Limit 6% nie dotyczy darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne. W przypadku przekazania takiej darowizny odliczenie jest nielimitowane.

 

Darowizna na cele kultu religijnego

Przepisy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „kultu religijnego”. Aby ustalić, jakie darowizny można odliczyć w zeznaniu PIT za 2013 r., można jednak posłużyć się definicją powszechnie przyjętą. Kult religijny jest to zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych. W praktyce taką darowizną na cele kultu religijnego może być wpłata na remont kościoła, zakup sprzętów liturgicznych itd.

Istotne jest, iż darowizna podlegająca odliczeniu w PIT musi być przekazana na rzecz kościoła, zakonu, parafii (kościelnej osoby prawnej), związku religijnego lub innej organizacji realizującej cele kultu religijnego. Oznacza to, że odliczeniu nie będzie podlegała np. wpłata na indywidualny rachunek bankowy proboszcza, ponieważ jest on osobą fizyczną, a nie organizacją czy osobą prawną.

 

Darowizna na cele pożytku publicznego

Podatnik ma prawo do dokonania odliczenia darowizny na cele pożytku publicznego przekazane organizacjom, o których mowa:

- w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234,poz. 1536 ze zm.):

2. Organizacjami pozarządowymi są:

     1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
     2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
    1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
   2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
   3) spółdzielnie socjalne;
   4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

- lub w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwieczłonkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Lista celów pożytku publicznego w sferze zadań publicznych znajduje się w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

Aby można było w zeznaniu rocznym PIT za 2013 r. odliczyć darowiznę na cele pożytku publicznego dokonaną na rzecz organizacji z innego kraju niż Polska, wymienionego w ustawie, konieczne jest posiadanie przez podatnika oświadczenia od danej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny spełniała ona warunki, zgodne z art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto musi również istnieć podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. Podstawa prawna musi wynikać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

 

Darowizna na cele krwiodawstwa

Podatnicy będący honorowymi dawcami krwi mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o darowiznę na cele krwiodawstwa. Za krew lub osocze oddane nieodpłatnie jednostce organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi ustala się ekwiwalent pieniężny, który następnie podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT za 2013 r.

Ekwiwalent pieniężny za litr krwi oddanej w 2013 r. wynosi 130 zł.

Powyższa stawka dotyczy również krwi i składników krwi rzadkich grup.

Podstawą wyliczenia jest zaświadczenie wystawione przez jednostkę pobierania krwi o ilości krwi bezpłatnie oddanej lub jej składników. Na podstawie tego dokumentu podatnik ustala kwotę odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rozliczeniu PIT za 2013 r.

Należy przy tym podkreślić, że nie skutkuje utratą prawa do ulgi dla honorowych krwiodawców przyjęcie czekolady lub soku przekazywanego po oddaniu krwi. Produkty te nie są bowiem zapłatą za krew, lecz środkami mającymi pomóc w regeneracji organizmu.

 

W jaki sposób dokumentować przekazanie darowizny?

Skorzystanie z odliczenia darowizny w rozliczeniu PIT za 2013 r. wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji. Rodzaj wymaganych dowodów uzależniony jest od tego, czy darowizna miała formę pieniężną, czy niepieniężną.

Przekazanie darowizny pieniężnej należy udokumentować:

Dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek inny niż płatniczy obdarowanego

Przekazanie darowizny niepieniężnej należy dokumentować:

Dowodem zawierającym dane identyfikacyjne darczyńcy oraz wartość darowizny

 • Oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny niepieniężnej

Powyższe wytyczne nie dotyczą darowizny na cele krwiodawstwa, której wartość dokumentuje się zaświadczeniem o ilości oddanej krwi wydawanym przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi.

 

Uwaga!

Nie wszystkie darowizny podlegają odliczeniu!

 

 

Kiedy nie można odliczyć darowizny w PIT za 2013 r.?

W niektórych przypadkach podatnik nie ma prawa do dokonania odliczenia darowizny. Odliczeniu takiemu nie podlegają darowizny:

- wg art. 26 ust. 5 updof przekazane na rzecz:

1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami

- wg art. 26 ust. 6f. updof:

Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 updof (dotyczy darowizn żywnościowych)

 

Należy przy tym podkreślić, że nie jest przekazaniem na rzecz osoby fizycznej darowizna dokonana na rzecz organizacji pożytku publicznego, ze wskazaniem  przeznaczenia danej kwoty na pomoc konkretnej osobie.

W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym nie osiągnie dochodów, odliczenie darowizny w rozliczeniu PIT nie będzie możliwie. Natomiast jeśli wysokość dochodów nie pozwoli podatnikowi na dokonanie odliczenia w pełnej kwocie ich 6% , będzie mógł on dokonać odliczenia niepełnego. Ulgi nie można rozliczyć w kolejnych latach. 

 

Ważne!

Darowiznę można odliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok, którym została przekazana.

 

 

Co zrobić w przypadku otrzymania zwrotu darowizny?

Podatnik, który otrzyma zwrot darowizny w roku jej przekazania (2013) lub przed złożeniem zeznania PIT za 2013 r., nie ma prawa do dokonania odliczenia jej od dochodu. Natomiast w przypadku zwrotu darowizny po złożeniu zeznania PIT, podatnik będzie musiał doliczyć ten zwrot do dochodu w zeznaniu za rok podatkowy, w który ten zwrot otrzymał.  Doliczeniu do dochodu podlega kwota darowizny w całości lub w tej części, która uprzednio została odliczona.

 

Jak odliczyć darowiznę w PIT?

Do składanego zeznania PIT za 2013 r. należy dołączyć wypełniony druk PIT/O, w którym wskazuje się m.in. dane identyfikujące obdarowanego, kwotę darowizny i kwotę odliczenia.  

 

Ulga odsetkowa

 

Pewna grupa podatników opłacających odsetki od kredytów zaciągniętych na własne potrzeby mieszkaniowe ma prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w PIT za 2013 r. Od 2007 roku prawo do dokonania tego odliczenia przysługuje na zasadzie praw nabytych.

Prawo do korzystania z ulgi odsetkowej przysługuje podatnikom, którzy spłacają odsetki od kredytu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowej) udzielonego im w latach 2002-2006 na realizację określonych inwestycji. Prawo to przysługuje na mocy art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Ulga odsetkowa przysługuje również podatnikom spłacającym odsetki od kredytu zaciągniętego (lub pożyczki zaciągniętej) na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa powyżej, oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu (pożyczki) refinansowego. Podstawą prawną do skorzystania z ulgi odsetkowej w takim przypadku jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316).

Prawo do ulgi odsetkowej przysługuje do momentu upływu terminu spłaty kredytu, który został zaciągnięty przed 1 stycznia 2007 r., nie później jednak niż do końca 2027 r.

 

Uwaga!

W przypadku zaciągnięcia kredytu refinansowego ulga odsetkowa przysługuje tylko do momentu upływu terminu spłaty pierwotnego kredytu, nawet jeśli faktyczny okres spłacania rat się wydłuży.

 

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w PIT 2013?

Ulga odsetkowa polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na:

budowę budynku mieszkalnego

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

wniesienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,  w wyniku takich działań musi powstać samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

Ważne!

Należy pamiętać, iż inwestycja musi służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika oraz że odliczeniu podlega kwota odsetek od kredytu, a nie samych rat kredytowych.

 

Odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione na zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę lub w związku z innymi inwestycjami wymienionymi powyżej. Jeżeli kredyt został zaciągnięty również na nabycie gruntu lub inny cel spoza tej listy, należy wyodrębnić tę część kredytu, od którego odsetki można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej. W związku z tym konieczne jest, aby umowa kredytu wskazywała konkretnie na cel jego udzielenia. Dotyczy to także kredytów refinansowych.

 

Limity odliczeń dokonywanych w ramach ulgi odsetkowej

Wysokość odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu jest ograniczona. Limit odliczenia jest różny w zależności od daty zakończenia inwestycji i dotyczy części kredytu, od którego odsetki zostały zapłacone. W każdym roku stosowania ulgi odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu przewyższającego kwotę limitu.

Rok zakończenia inwestycji i obowiązujący limit:

2002 - 2007: Limit 189.000 zł

2008: Limit 212.870 zł

2009: Limit 243.460 zł

2010: Limit 264.810 zł

2011 - 2013: Limit 325.990 zł

 

Ważne!

Przyjmuje się limit dla roku zakończenia inwestycji i jest on stały dla wszystkich lat, w których dokujemy odliczeń.

 

W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim limit jest wspólny dla nich obojga.

 

W jaki sposób rozliczyć ulgę odsetkową w PIT?

Prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu powstaje w roku zakończenia inwestycji. Przy czym podatnik może także odliczyć odsetki zapłacone przed rokiem jej zakończenia - w rozliczeniu za ten rok lub w rozliczeniu za rok kolejny.

Do zeznania PIT, w którym po raz pierwszy korzysta się z ulgi odsetkowej, należy dołączyć wypełniony druk PIT-2K. Na formularzu tym podatnik wykazuje wysokość wszystkich wydatków poniesionych w związku z daną inwestycją. Dotyczy to również wydatków dokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatków VAT niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku.

 

Pamiętaj!

W przypadku, gdy osiągnięty dochód nie jest wystarczający do skorzystania z pełnego odliczenia w danym roku, podatnik nie będzie mógł odliczyć wydatków za ten rok w rozliczeniu za lata kolejne. Ulga odsetkowa nie przechodzi bowiem na następne lata.

 

Jakie dokumenty należy posiadać?

Podatnik korzystający z ulgi odsetkowej w PIT za 2013 r. musi posiadać dowód wystawiony przez podmiot udzielający kredytu o wysokości odsetek spłaconych przez podatnika oraz terminie ich zapłaty.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2013 r.?

W niektórych przypadkach podatnik spłacający kredyt mieszkaniowy traci prawo do ulgi odsetkowej. Dzieje się tak, gdy korzysta on lub korzystał z odliczenia od dochodu lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (tzw. duża ulga budowlana, zniesiona od 2002 r.), takie jak:

budowa budynku mieszkalnego

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

wkład mieszkaniowy lub budowlany wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej

rozbudowę lub nadbudowę budynku na cele mieszkalne

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, lub od gminy

kasę mieszkaniową

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w banku prowadzącym

Powyższe wyłączenie z prawa do korzystania z ulgi odsetkowej w PIT za 2013 r. dotyczy podatników pozostających w związku małżeńskim, nawet jeśli z prawa do odliczenia ww. wydatków korzystał tylko jeden z nich.

Podatnik może odzyskać prawo do ulgi odsetkowej, jeśli dokona korekty zeznania za lata, w których korzystał z odliczenia ww. wydatków oraz uregulował zaległe zobowiązania podatkowe. Również osoby, które dokonały zwrotu odliczeń wskutek utraty prawa do nich mogą skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2013 r.

 

W ramach ulgi odsetkowej nie można odliczyć odsetek od kredytów czy pożyczek:

udzielonych przez osoby prywatne lub np. z zakładu pracy

udzielonych przez kasy mieszkaniowe

udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego (TBS) orazspółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań nawynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

udzielonych na usuwanie skutków powodzi

objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa

zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzinw nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354 ze zm.)

Ponadto odliczeniu nie podlegają odsetki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu lub zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku - w takim przypadku podatnik ma prawo do dokonania odliczenia.

Z ulgi odsetkowej nie mogą skorzystać także podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na inwestycję prowadzoną poza granicami Polski.

 

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2013 r.

 

Pewna grupa podatników, po spełnieniu warunków określonych w przepisach, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia takiego dokonuje się w rozliczeniach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Podatnik korzystający z tej ulgi odlicza od dochodu (przychodu) wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne lub cele ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2013 r. mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i członkowie rodziny, którzy utrzymują takie osoby. Odliczenia ma prawo dokonać ten podatnik, który faktycznie poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne lub cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się:

Osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

Osobą posiadającą decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty socjalnej lub renty szkoleniowej

Osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności

Osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących od dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać także osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która jest jej:

Współmałżonkiem

Rodzicem

Rodzicem współmałżonka

Ojczymem

Macochą

Dzieckiem własnym

Dzieckiem przysposobionym

Pasierbem

Dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie

Rodzeństwem

Zięciem

Synową

Przy czym dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć w roku podatkowym limitu 9.120 zł.

Samo sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną czy wspieranie jej finansowo jeszcze nie zapewnia prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Przez utrzymywanie osoby niepełnosprawnej należy rozumieć  stan, w którym podatnik zapewnia takiej osobie środki do życia, wyżywienie, ponosi koszty związane z użytkowaniem mieszkania itp. Tylko w takim przypadku podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za 2013 r.

 

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2013?

Katalog wydatków, które można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, znajduje się w art. 26 ust. 7a updof. Wydatki dzielimy na nielimitowane i limitowane.

 

Wydatki nielimitowane

Część wydatków osoba niepełnosprawna lub utrzymująca osobę niepełnosprawną ma prawo odliczyć od dochodu w wysokości faktycznie poniesionej - nieprzekraczającej jednak wartości uzyskanego dochodu. Wydatki te nie są ograniczone żadnym limitem. Są to wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15, poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;(..)
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
10) opłacenie tłumacza języka migowego;
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
(…)
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
     a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
     b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
(…)
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
    a) na turnusie rehabilitacyjnym,
    b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
    c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

 

Wydatki limitowane:

Niektóre wydatki można odliczyć w rozliczeniu PIT za 2013 r. do wysokości określonej w przepisach. Zostały one wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8, 12 oraz 14 i są to wydatki poniesione na:

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na szczególny sposób odliczania wydatków na leki. Odliczenia można dokonać za te miesiące kalendarzowe, w których wydatki na leki przekroczyły kwotę 100 zł brutto. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica między kwotą wydatków faktycznie poniesionych a kwotą 100 zł. Ustawodawca nie określił górnego limitu odliczenia.

 

Przykład:

Wydatki na leki osoby niepełnosprawnej w miesiącu styczniu’2013 wyniosły 80zł – nie ma prawa do odliczenia tego wydatku, Wydatki w lutym wyniosły 130zł – odliczeniu podlega kwota 30zł.

 

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w przypadku niektórych wydatków uzależniona jest od grupy inwalidztwa osoby niepełnosprawnej. Za zaliczone do I grupy inwalidztwa uznaje się osoby, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Natomiast za zaliczone do II grupy inwalidztwa uznaje się osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku odliczania wydatków na używanie samochodu osobowego w celu dowiezienia osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze należy pamiętać, iż pojazd ten musi być własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub osoby ją utrzymującej. Nie jest więc możliwe odliczenie tych wydatków, jeśli samochodów został użyczony lub jest użytkowany np. w ramach leasingu, ponieważ w takim przypadku nie stanowi on własności ani współwłasności podatnika.

 

Jakich wydatków nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały poniesione ze środków podatnika. Prawo do odliczenia nie przysługuje, jeśli wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a updof, zostały podatnikowi zwrócone w całości. Natomiast w przypadku zwrotu części wydatków, odliczeniu podlega tylko ta część, która została poniesiona ze środków podatnika.

Dofinansowania i zwroty można otrzymać między innymi ze środków:

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakładowego funduszu aktywności

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

W jaki sposób dokumentować wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki poniesione na rehabilitację lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych muszą być odpowiednio udokumentowane. Dotyczy to przede wszystkim wydatków nieobjętych limitem, podlegających odliczeniu w kwocie faktycznie zapłaconej, oraz wydatków na leki. Dowody dokumentujące poniesienie wydatków muszą zawierać w szczególności dane identyfikujące kupującego oraz sprzedającego, nazwę towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

 

Uwaga!

Wymogi dotyczące dokumentowania wydatków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej wykluczają możliwość zaliczenia do takich dokumentów paragonu fiskalnego. Paragon nie zawiera bowiem danych takich jak imię i nazwisko kupującego. Podatnik, który jako dowód posiada tylko paragon fiskalny, nie może odliczyć tego wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Aby można było dokonać odliczenia podatnik musi posiadać fakturę lub rachunek.

 

W przypadku wydatków na leki niezbędne jest również posiadanie zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności stałego lub czasowego zażywania danych leków.

Natomiast w przypadku wydatków limitowanych, podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2013 r. ma obowiązek na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej okazać lub podać odpowiednio:

W przypadku wydatków na przewodnika: imię i nazwisko osoby, która służyła osobie niepełnosprawnej za przewodnika

W przypadku wydatków na psa asystującego: certyfikat potwierdzający status psa asystującego

W przypadku wydatków na przejazdy samochodem osobowym na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze: dokument potwierdzający zlecenie i odbycie tych zabiegów

 

Ulga na nabycie nowych technologii w PIT 2013

 

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy za rok 2013 składają zeznanie roczne PIT-36, po spełnieniu warunków określonych w przepisach mogą skorzystać z ulgi na nowe technologie. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

 

Za nową technologię uznaje się wiedzę technologiczną, która ma postać wartości niematerialnych i prawnych. Taka wiedza powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub ulepszonych towarów bądź usług. Jak sama nazwa wskazuje, technologia taka powinna być nowa - przyjmuje się, że nie powinna być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Natomiast przez nabycie nowej technologii rozumieć należy zgodnie z art. 26c updof

nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw

 

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie kwoty wydatków poniesionych na nowe technologie, w części, jaka została zapłacona uprawnionemu podmiotowi i nie została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona.

Uznaje się, iż podatnik poniósł wydatek na nową technologię w momencie wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zasada ta ma zastosowanie również do przedpłat wniesionych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia nowych technologii do tej ewidencji.

 

Podatnik maksymalnie może odliczyć 50% kwoty wydatków na nabycie nowych technologii w zeznaniu PIT za 2013 r. Kwota odliczenia dokonywanego w ramach ulgi na nowe technologie nie może być jednak wyższa niż wartość dochodu uzyskanego w danym roku. Jeśli podatnik w PIT za 2013 r. wykaże stratę, możliwe jest rozłożenie korzystania z ulgi na kolejne 3 lata.

 

Kiedy nie można skorzystać z ulgi na nowe technologie w PIT za 2013 r.?

Prawa do korzystania z ulgi na nowe technologie w PIT za 2013 r. nie mają podatnicy, którzy:

opłacają podatek w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy

w roku 2013 lub 2012 na podstawie zezwolenia prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

 

Poza tym odliczenia nie można dokonać, jeśli wydatki zostały poniesione na zakup środków trwałych wykorzystujących innowacyjne technologie oraz na wytworzenie nowych technologii we własnym zakresie.

 

Jakie dokumenty należy posiadać, aby skorzystać z ulgi na nowe technologie?

Aby odliczenie zostało dokonane zgodnie z przepisami, podatnik musi posiadać potwierdzenie innowacyjności nabytej technologii. Opinię taką wydaje jednostka naukowa niezależna od podatnika korzystającego z ulgi. Musi to być jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455 i nr 185, poz. 1092).

Obowiązkiem podatnika jest posiadanie w dniu składania zeznania PIT-36 za 2013 r. opinii potwierdzającej innowacyjność technologii. Jeśli na dzień składania zeznania podatnik nie posiada takiego dokumentu, może w późniejszym terminie złożyć korektę zeznania, w której odliczy poniesione wydatki.

Ulga na nabycie nowych technologii rozliczana w PIT za 2013 r. przysługuje podatnikom na mocy art. 26c updof.

Załącznikiem koniecznym do wypełnienia jest PIT/O.

 

Uwaga!

Jeśli warunki określone w ustawie (art. 26c ust. 9) nie zostaną spełnione, podatnik ma obowiązek zwrotu odliczonej kwoty ulgi na nabycie nowych technologii.

 

 

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego  (IKZE) w PIT 2013

 

Osoby fizyczne, które oszczędzają na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego  w ramach III filaru, mogą odliczyć te wpłaty od dochodu w rozliczeniu PIT za 2013 r. Prawo do odliczenia wpłat na IKZE mają podatnicy, którzy składają zeznania roczne PIT-37, PIT-36L, PIT-36 oraz PIT-28. Oznacza to, iż odliczenia można dokonać od dochodu opodatkowanego:

przy zastosowaniu skali podatkowej

podatkiem liniowym

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

W każdym roku podatkowym wysokość dopuszczalnych odliczeń ustala się indywidualnie. Zgodnie z ogólną zasadą wpłaty roczne nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w poprzednim roku podatkowym. Oznacza to, iż maksymalna kwota wpłat - a co za tym idzie również odliczenia - jest uzależniona od wysokości zarobków podatnika w roku poprzedzającym rok, za który składa się zeznanie PIT. W przypadku zeznania PIT za rok 2013 liczą się zarobki osiągnięte w roku 2012. Limit wpłat ustala się według następującego wzoru:

 

                                                                              Roczne wynagrodzenie brutto × 4%

Przykład:

Podatnik w roku 2012 był zatrudniony na umowę o pracę na kwotę 2000 zł brutto. Maksymalna wysokość wpłat na IKZE w jego przypadku wynosi 960 zł (2000 × 12 × 4%).

 

Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych określają maksymalną wysokość wpłat na IKZE. W roku 2012 kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne wynosiła 105.780 zł. Oznacza to, iż w 2013 r. maksymalna suma wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego nie mogła przekroczyć  wartości 4% tej kwoty, czyli 4.231,20 zł.

Kwota 4.231,20 zł jest więc również maksymalną kwotą odliczenia od dochodu wpłat na IKZE w zeznaniu rocznym PIT za 2013 r.

Podatnicy, których podstawa wymiaru składki za rok 2012 nie przekroczyła 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogli dokonać w roku 2013 wpłat na IKZE do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. W roku 2012 wynosiło ono 1500 zł, więc 12-krotność tej kwoty to 18.000 zł. W związku z tym maksymalna kwota wpłat na IKZE w 2013 r. wynosi w przypadku tych podatników 720 zł (18.000 × 4%).

Aby móc skorzystać z odliczenia wpłat na IKZE, niezbędne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość dokonanych wpłat.

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

 

Podatnik, który w roku 2013 zobowiązany był do dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, może w rozliczeniu rocznym PIT za 2013 r. pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwoty tych zwrotów w wysokości uwzględniającej podatek dochodowy. Dotyczy to świadczeń, które przed dokonaniem zwrotu powiększały u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu i nie zostały potrącone przez płatnika. Odliczenia takiego może dokonać podatnik składający zeznanie PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

 

Świadczenie uznaje się za nienależne w poniższych przypadkach:

ten, kto je spełnił, nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub nie był zobowiązany do tego świadczenia w ogóle,

podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty,

czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Należy przy tym podkreślić, że odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń można dokonać wyłącznie indywidualnie. Jeśli więc podatnik rozlicza PIT za 2013 r. wspólnie z małżonkiem, może dokonać odliczenia wyłącznie od swojego dochodu.

W przypadku, gdy wartość zwróconego świadczenia przewyższa dochód podatnika w danym roku podatkowym, odliczenia można dokonać również w latach kolejnych. Ustawodawca dopuścił możliwość dokonywania odliczeń w ciągu 5 następujących po sobie latach podatkowych. Oznacza to, iż w rozliczeniu PIT za 2013 r. można odliczyć kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń także za lata 2009-2012.

 

Odliczenia dla podatników korzystających z praw nabytych

 

Ulga na wyszkolenie ucznia w PIT 2013

 

Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2004 r. podpisali ze szkołami lub z uczniami odpowiednie umowy i rozpoczęli - nie później niż w roku szkolnym 2003-2004 - praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego, mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi na wyszkolenie ucznia. Odliczenia takiego mogą dokonać również podatnicy, którzy nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004.

Ulga uczniowska polega na odliczeniu od podatku stałej kwoty ogłoszonej w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów. Od roku 2008 kwota ulgi wynosi 4.896,18 zł.

Odliczenia można dokonać od podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, o ile kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie karty podatkowej albo formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym w PIT 2013

 

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która na podstawie umowy aktywizacyjnej zatrudniła osobę bezrobotną do pracy w tym gospodarstwie, może skorzystać z ulgi z tytułu opłacania z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby.

Pierwszego odliczenia tej ulgi w rozliczeniu rocznym PIT można dokonać za ten rok, w którym upłynęło 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy aktywizacyjnej. Umowa ta musi być zgłoszona w powiatowym urzędzie pracy i potwierdzona zaświadczeniem wydawanym przez ten urząd.

Odliczeniu podlega kwota składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym. Składki te odlicza się od podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulga z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej w PIT 2013

 

Prawo do odliczania wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej mają dwie grupy podatników. Pierwsza to osoby, które nabyły te prawa w latach 1997-2001, a dokonane przez nich odliczenia nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata. Drugą grupę stanowią podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2002 r. zawarli z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową umowę o systematyczne gromadzenie tych oszczędności zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na ten cel.

Gdy okres oszczędzania upłynie, zgromadzone środki powinny zostać wydane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Ulga z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej rozliczana w PIT za 2013 r. polega na odliczeniu od podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwoty 30% poniesionych wydatków. Kwota odliczenia w PIT za 2013 r. nie może być jednak wyższa 11.340 zł. 

 

Czytany 12942 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 marzec 2014 13:11

Artykuły powiązane

 • Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r. Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r.

  Podobnie jak obecnie, nowa ulga na kasę fiskalną ma wynosić maksymalnie 700 zł za każde urządzenie. Skorzystają z niej zarówno nowi użytkownicy, jak i podatnicy wymieniający kasy na online’owe ze względu na wymóg ustawy. Sprawdź, jakie są nowe przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną online w 2019 r. Dowiedz się też, jak w nowym stanie prawnym będziemy dokonywać odliczenia w deklaracji VAT i kto straci prawo do ulgi na kasę online’ową.

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.