środa, 22 luty 2017 19:59

Kasy fiskalne 2017 - prawo do ulgi

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania, złożenie w urzędzie skarbowym odpowiednich dokumentów, posiadanie dowodu zapłaty całości należności za urządzenie – warunki do uzyskania ulgi na kasę fiskalną nie są trudne do spełnienia. Sprawdź, komu w 2017 r. przysługuje ulga do 700 zł na każdą kasę fiskalną, jak w praktyce dokonać odliczenia i jak nie stracić prawa do ulgi w późniejszym czasie.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestię korzystania ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jedną z najważniejszych zmian jest zlikwidowanie preferencyjnego, 2-miesięcznego okresu na wprowadzenie kasy dla usługodawców: podatników świadczących m.in. usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, a także lekarzy i dentystów świadczących usługi opieki medycznej. Te i inne czynności wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177) muszą być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży.

 

Aby ułatwić podatnikom wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

Prawo do ulgi na kasę fiskalną przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe wytyczne w tej kwestii zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Ulga na kasę fiskalną – komu przysługuje w 2017 r.?

Prawo do ulgi wynoszącej 90% ceny zakupu urządzenia netto (nie więcej jednak niż 700 zł) przysługuje każdemu podatnikowi rozpoczynającemu ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Niezbędne jest jednak spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 2.  1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Wzór zgłoszenia o licznie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, o którym mowa w pkt 1 powyższego przepisu, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Dokument ten należy złożyć we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. Spóźnienie z dopełnieniem tej formalności pozbawi przedsiębiorcę prawa do ulgi, nawet jeśli zawiadomienie zostanie złożone dzień po terminie.

 

W pkt 2 wskazano na konieczność terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania. Przykładowo podatnik, którego obrót przekroczył limit do zwolnienia podmiotowego dnia 21 lutego 2017 r., kasę fiskalną musi mieć w działalności najpóźniej 1 maja 2017 r. W tym terminie urządzenie powinno być już zgłoszone w urzędzie skarbowym i zafiskalizowane przez uprawnionego serwisanta.

 

W powyższym przepisie wskazano również na konieczność posiadania urządzenia fiskalnego z ważną homologacją. Kasę czy drukarkę fiskalną należy zakupić w autoryzowanym serwisie kas, który też w późniejszym czasie będzie zajmował się m.in. wykonywaniem obowiązkowych przeglądów technicznych kasy. Wszystkie urządzenia oferowane w serwisach mają ważną homologację, podatnik więc nie musi martwić się o spełnienie tego wymogu.

 

W pkt 3 wskazano na konieczność uregulowania całości należności za urządzenie fiskalne – dopiero posiadanie dowodu zapłaty uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną w 2017 r.

 

Odliczenie lub zwrot ulgi na kasę fiskalną w 2017 r.

Sposób uzyskania ulgi do 700 zł na każde urządzenie fiskalne zgłoszone do urzędu skarbowego zależy od statusu VAT podatnika. Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie odliczania, czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w deklaracji VAT. Natomiast w myśl § 4 tego aktu prawnego, podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT otrzymują zwrot wydatkowanej kwoty na rachunek wskazany we wniosku składanym do urzędu skarbowego.

 

Ulga do 700 zł na kasę w 2017 r. – czynni podatnicy VAT

Odliczenia kwoty ulgi czynny podatnik VAT może dokonać w deklaracji składanej za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Nie jest to jednak wymóg – odliczenia takiego można dokonać także w deklaracji VAT za kolejne okresy rozliczeniowe.

Kwota odliczenia nie może być wyższa od różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego. Jeżeli różnica ta jest niższa niż kwota przysługującej podatnikowi ulgi, odliczenia niewykorzystanej części ulgi można dokonać w kolejnych deklaracjach.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 3

(…)

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Ulga do 700 zł na kasę w 2017 r. – podatnicy zwolnieni z VAT

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT z przyczyn oczywistych nie odlicza kwoty ulgi w deklaracji podatkowej. W urzędzie skarbowym składa wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Przepisy nie określają wzoru takiego wniosku. Wskazują natomiast, jakie dane i załączniki powinien zawierać. Czytamy o tym w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 4

(…)

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

 

W ciągu 25 dni od otrzymania wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na wskazany przez podatnika rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Ani w przypadku odliczania ulgi w deklaracji VAT, ani w przypadku wnioskowania o zwrot na rachunek podatnika, przepisy nie określają końcowego terminu uzyskania ulgi. Oznacza to, iż nawet podatnik użytkujący kasę fiskalną już jakiś czas ma prawo skorzystać z ulgi, o ile oczywiście spełnił warunki określone w rozporządzeniu.

 

Kiedy trzeba zwrócić ulgę na kasę w 2017 r.

Ulga do 700 zł na każdą zgłoszoną kasę fiskalną jest jednorazowym, bezzwrotnym wsparciem dla podatnika. W niektórych wypadkach prawo do takiego odliczenia można jednak stracić, co będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanej kwoty na rachunek urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, utrata prawa do ulgi następuje w przypadku spóźnienia z okresowym przeglądem technicznym w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę także w przypadku zaprzestania używania kasy w ciągu wspomnianych 3 lat. Konieczność dokonania zwrotu wystąpi także w przypadku dokonania odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w cytowanym § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania.

 

Ponadto, zgodnie z § 6 tegoż rozporządzenia:

§ 6.  1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2017 r. czytaj w Poradniku

 

Nie spóźnij się z instalacją kasy fiskalnej w 2017 r.

Warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczania nie są trudne do spełniania. Jednym z najważniejszych wymogów jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Po odliczeniu kwoty ulgi wydatek na zakup kasy fiskalnej może się okazać praktycznie nieodczuwalny – tym bardziej, że obecnie na rynku dostępne są niewielkie, a zarazem w pełni funkcjonalne urządzenia fiskalne w atrakcyjnych cenach.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 7873 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 luty 2017 20:17

Artykuły powiązane

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.

 • Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć

  Przepisy dają podatnikom prawo do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. – obecnie jednak już bardzo niewielka grupa przedsiębiorców spełnia warunki do zachowania takiego zwolnienia. Sprawdź, kto obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną w 2017 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po utracie prawa do zwolnienia i jakie zmiany w tej kwestii wprowadzono od 1 stycznia 2017 r.