niedziela, 05 marzec 2017 11:21

Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Przepisy dają podatnikom prawo do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. – obecnie jednak już bardzo niewielka grupa przedsiębiorców spełnia warunki do zachowania takiego zwolnienia. Sprawdź, kto obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną w 2017 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po utracie prawa do zwolnienia i jakie zmiany w tej kwestii wprowadzono od 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą urządzenia fiskalnego dotyczy każdego podatnika, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Ta ogólna zasada została zapisana w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Obecnie jednak niektórzy podatnicy oraz niektóre czynności mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Kwestię tę od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

 

Kto musi mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży w 2017 r.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązujące w 2017 r. wyznacza katalog czynności, które muszą być ewidencjonowane za pomocą urządzenia fiskalnego niezależnie do wysokości obrotu podatnika. Zostały one wymienione w § 4 tego aktu prawnego. Wśród czynności takich znalazły się m.in. dostawa gazu płynnego, części do silników, sprzęty radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także świadczenie usług przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich i kosmetycznych, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego, usług związanych z wyżywieniem czy usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i dentystów.

 

Czynności wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. muszą być ewidencjonowane za pomocą tego urządzenia już od pierwszej sprzedaży. W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. wprowadzono istotną zmianę: nowe rozporządzenie zlikwidowało 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy dla usługodawców. Oznacza to, iż podatnik planujący wykonać którąkolwiek czynność z § 4 rozporządzenia musi zapatrzyć się w kasę fiskalną, zgłosić ją w urzędzie i zafiskalizować jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

 

Nowe rozporządzenie określa kilka wyjątków od wyłączeń ze zwolnień z kas. Za pomocą urządzenia fiskalnego nie trzeba rejestrować m.in. dostawy towarów i świadczenia usług przez pracodawcę na jego rzecz pracownika. Nowością od 1 stycznia 2017 r. jest wprowadzenie dwóch nowych wyjątków od wyłączeń ze zwolnień:

 • Usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze i usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli świadczenie ich ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, a ponadto spełniają warunki określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia (świadczenie usług z zapłatą na rachunek).
 • Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli wykonywane są osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nowododana poz. 51 załącznika).

 

Wszystkie wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas zostały wymienione w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

 

Przekroczenie limitu obrotów

Przedsiębiorcy wykonujący czynności inne niż wymienione w § 4 rozporządzenia muszą mieć kasę fiskalną, jeśli ich obrót roczny przekroczy kwotę 20.000 zł netto (brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT). Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku limit ten wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

 

Na potrzebę wyliczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia z kasy należy wziąć pod uwagę wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym w wyliczeniu tym nie uwzględnia się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia, czyli z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą.

 

Czytaj też: Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w przypadku przekroczenia limitu obrotu do zwolnienia podmiotowego z kas w 2017 r., podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie urządzenia w działalności. Termin ten należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.

 

Przekroczenie struktury obrotów

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia nie muszą mieć kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotów. Ze zwolnienia z kas w 2017 r. mogą także korzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują w przeważającej części czynności wymienione w części I tegoż załącznika.

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia:

§ 3.  1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.:

(…)

3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

- będzie wyższy niż 80%;

 

Przedsiębiorcy korzystający z powyższego zwolnienia muszą kontrolować udział procentowy osiąganego obrotu po każdym półroczu podatkowym. Jeśli okaże się, iż jest on równy lub mniejszy niż 80%, należy wprowadzić kasę w działalności. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia, podatnik ma na to 2 miesiące licząc od końca półrocza, w którym udział procentowy obrotu był równy lub niższy niż 80%.

 

Kwestię wprowadzenia kasy fiskalnej przez  podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży w trakcie roku regulują § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia:

5. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres.

6. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, u których udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

 

Korzystanie ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r.

Rozporządzenie obowiązujące w 2017 r. daje podatnikom prawo do różnych zwolnień. Oprócz zwolnień przysługujących ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów czy strukturę obrotów, przepisy przewidują również możliwość skorzystania m.in. ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek. Te i inne zwolnienia dla szczególnych czynności zostały określone w II cz. załącznika do rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z nich wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych w danej pozycji załącznika.

 

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia

Należy również podkreślić, iż prawa do zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. nie mają przedsiębiorcy, którzy w wyniku np. przekroczenia limitu obrotów musieli wprowadzić kasę w działalności w latach poprzednich. Nawet jeśli osiągają roczne obroty nieprzekraczające limitu, muszą ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz nasza ofertę

Czytany 5799 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 05 marzec 2017 11:33

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.