poniedziałek, 23 lipiec 2018 05:51

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Przepisy ustawy o VAT wskazują wyraźnie, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z preferencyjnych form opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wytyczne dotyczące możliwości opodatkowania ryczałtem zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157).

Przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, a w przypadku firm zatrudniających pracowników – także karty przychodów pracowników. Ponadto podatnik opodatkowany ryczałtem musi posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

 

Ryczałt ewidencjonowany a kasa fiskalna

Wskazana powyżej ustawa nie wskazuje wprost na obowiązek stosowania przez ryczałtowców kasy fiskalnej. Z tego względu wielu podatników zastanawia się, czy opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym zwalnia ich z wymogu posiadania tego urządzenia w działalności.

 

Ogólna zasada określająca, na kim spoczywa obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, znajduje się w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, urządzenie fiskalne musi posiadać każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. O wystąpieniu obowiązku posiadania kasy nie decyduje więc forma opodatkowania przedsiębiorcy, lecz status nabywcy wykonywanych przez niego świadczeń. Nie ma znaczenia też czy podatnik jest VAT-owcem czy korzysta podmiotowo lub przedmiotowo ze zwolnienia z tego podatku.

Oznacza to, iż obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dotyczy ryczałtowców tak samo, jak wszystkich innych podatników.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla ryczałtowca w 2018 r.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla ryczałtowca w 2018 r. może przysługiwać w odniesieniu do całości sprzedaży lub dla określonych czynności. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, kasy fiskalnej nie muszą posiadać podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających taką sprzedaż limit liczy się w proporcji do okresu jej prowadzenia w roku podatkowym.

 

Zwolnienie z kas przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.

 

Zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek 2018

Z prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym korzystają w większości przedsiębiorcy świadczący usługi. W przypadku spełnienia warunków, które zostały określone w poz. 39 rozporządzenia, usługi świadczone przez ryczałtowców nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

Zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Powyższe zwolnienie może być stosowane niezależnie od wysokości obrotów podatnika. Należy jednak pamiętać, iż nie mogą z niego korzystać podatnicy świadczący usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Od zasady tej obowiązują jedynie nieliczne wyjątki, określone w § 4 ust. 3 tego aktu prawnego.

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kasy w 2018 r.

Powyższe zwolnienia nie mają zastosowania do sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Mowa w nim m.in. o artykułach motoryzacyjnych, paliwie, wyrobach z metali szlachetnych, wyrobach tytoniowych i alkoholowych, usługach prawniczych, medycznych, fryzjerskich, gastronomicznych, napraw i przeglądów pojazdów.

Aby być pewnym czy możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z kas należy sprawdzić cały katalog wyłączeń ze zwolnień z kas.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 9932 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 lipiec 2018 05:56

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.