środa, 21 grudzień 2016 22:06

Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Uszczelnienie systemu podatkowego – taki jest główny cel podpisanej przez prezydenta i opublikowanej 15 grudnia 2016 r. ustawy nowelizacyjnej. Zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. będzie sporo – dotyczą one m.in. katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wysokości limitu do zwolnienia z VAT, składania deklaracji drogą elektroniczną, warunków kwartalnego rozliczania VAT oraz sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku. Sprawdź, co zmieni się w VAT w 2017 r.

Dnia 15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2024 została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. O planowanych modyfikacjach wiadomo było już od dłuższego czasu, wciąż jednak nieznany był ostateczny tekst noweli. Obecnie wiemy już, jakie zmiany czekają podatników od 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy dotyczą m.in. zmiany limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT, rozszerzenia katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, warunków otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym, 25-dniowym terminie, prawa do rozliczania VAT za okresy kwartalne, sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku, rejestracji podatników VAT oraz składania deklaracji drogą elektroniczną.

 

Nowy limit do zwolnienia z VAT w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. ze zwolnienia z VAT będą mogli korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczy kwoty 200.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 150.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego, ze zwolnienia będzie można korzystać, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzenia działalności – kwoty 200.000 zł.

 

Jako wartość sprzedaży uwzględnia się kwotę bez podatku VAT. Ponadto, do wartości tej nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, czyli m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 czy odpłatnej dostawy towarów zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przepis ten nie ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Ustawa nowelizacyjna przewiduje też przepisy przejściowe dla podatników, których wartość sprzedaży w 2016 r. przekroczy 150.000 zł, a nie przekroczy 200.000 zł (lub kwot niższych wyliczonych w proporcji w przypadku podatników rozpoczynających działalność). Zgodnie z art. 18 noweli, podatnicy tacy w 2017 r. będą mogli korzystać ze zwolnienia z VAT.

 

Deklaracje VAT składane drogą elektroniczną

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. wprowadza obowiązek przekazywania deklaracji VAT drogą elektroniczną przez podatników:

 • Zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE
 • Dokonujących dostaw lub nabyć towarów lub świadczących usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia
 • Zobowiązanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną

Pozostałych podatników obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2018 r.

 

Przepisy obowiązujące w 2017 r. wprowadzają także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, w tym informacji podsumowujących w obrocie krajowym, wyłącznie za okresy miesięczne. Mowa tu o informacjach VAT-UE i VAT-27.

 

Odwrotne obciążenie w 2017 r.

Kolejna zmiana w ustawie o VAT w 2017 r. to rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w którym wymieniono towary, w stosunku do których VAT należny rozlicza nabywca, od 1 stycznia 2017 r. znajdą się m.in. niektóre towary z kategorii złota, srebra i platyny, a także elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0). W przypadku tej ostatniej grupy obowiązywał będzie limit kwotowy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji w wysokości 20.000 zł. Dopiero po przekroczeniu tego limitu transakcja będzie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

W znowelizowanej ustawie o VAT znajdzie się też nowy załącznik nr 14, w którym wymienione zostały objęte odwrotnym obciążeniem usługi budowlane. Znalazło się tam aż 47 pozycji dot. budowlanki. Przy czym mechanizm odwrotnego obciążenia w wypadku tych czynności będzie miał zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji – usługodawca i usługobiorca - będą czynnymi podatnikami VAT, a wykonujący usługę będzie podwykonawcą.

 

Ograniczenie możliwości korzystania z kwartalnego rozliczania VAT w 2017 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, z rozliczenia VAT za okresy kwartalne nie będą mogły korzystać podmioty nieposiadające statusu małego podatnika. Prawo takie nie będzie też przysługiwać małym podatnikom przez okres pierwszych 12 miesięcy od miesiąca dokonania rejestracji jako podatnicy VAT czynni oraz podatnikom, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy. W tym ostatnim przypadku wyjątkiem będą podmioty, których łączna wartość netto takich dostaw w żadnym miesiącu z tych okresów nie przekroczyła kwoty 50.000 zł.


Zwrot VAT w terminie przyspieszonym w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się warunki uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie od złożenia deklaracji VAT. Zostały one wymienione w zmodyfikowanym art. 87 ust. 6 ustawy. Wniosek o zwrot dołączony do deklaracji będzie mógł zostać rozpatrzony przez urząd, jeśli zostaną spełnione wszystkie obostrzone warunki.

 

Rejestracja i wykreślanie z rejestru VAT w 2017 r.

Ustawa nowelizacyjna wprowadza też zmiany w przepisach dotyczących zasad rejestracji czynnych podatników VAT oraz podatników VAT zwolnionych. Od 1 stycznia 2017 r. podmioty dokonujące rejestracji będą dokładniej weryfikowane – nowe przepisy wskazują przesłanki odmowy rejestracji podatników VAT. Nowelizacja doprecyzowała też warunki wykreślania podmiotów z rejestru.

 

Sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT znajdzie się nowy rozdział dotyczący zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej oraz niewpłacenia zobowiązania podatkowego lub w przypadku zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku. Zobowiązanie to ma wynosić 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, w niektórych sytuacjach kwota dodatkowego zobowiązania będzie mogła zostać obniżona z 30% do 20%. Wskazano również przypadki, w których dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane. W niektórych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosić aż 100%.

 

Stawki VAT wciąż na tym samym poziomie w 2017 r.

Ustawa nowelizacyjna nie wprowadza jednak zmiany, której podatnicy najbardziej oczekiwali – nie zmniejsza obowiązujących stawek VAT. Aż do końca 2018 roku pozostaną one na obecnym poziomie – 23%, 8%, 5% oraz 0%. Zapowiadanego od dłuższego czasu powrotu do stawek VAT obowiązujących przed 1 stycznia 2011 roku możemy spodziewać się najwcześniej w 2019 roku.

 

Więcej o zmianach w VAT czytaj Poradniku!

Czytany 1637 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 grudzień 2016 23:52

Artykuły powiązane

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

  Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

 • Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie? Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie?

  Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne. Niektórzy jednak mogą rozliczać się co kwartał. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale uległo istotnym ograniczeniom. Sprawdź, kto w 2017 r. wciąż może skorzystać z tej preferencji.

 • Usługi budowlane rozliczane jako odwrotne obciążenie w 2017 r. Usługi budowlane rozliczane jako odwrotne obciążenie w 2017 r.

  Dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego skłoniło ustawodawcę do rozszerzenia katalogu czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o 47 usług budowlanych. Znalazły się one w zupełnie nowym załączniku do ustawy o VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach dla usług budowalnych VAT należny rozlicza nabywca i zobacz katalog wszystkich nowych czynności z załączników nr 11 i 14.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany