wtorek, 03 styczeń 2017 15:08

Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

Oceń ten artykuł
(20 głosów)

Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292). Ten nowy akt prawny zastąpił obowiązujące do końca 2016 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. poz. 282 ze zm.).

Nowe rozporządzenie szczegółowo określa zakres informacji, które powinny znaleźć się w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy. W poprzednim stanie prawnym regulacje w tej kwestii znajdowały się częściowo w „starym” rozporządzeniu, a częściowo w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2017 r. wytyczne dotyczące wystawiania świadectwa pracy znaleźć można w jednym miejscu.

 

W załączniku do rozporządzenia znalazł się pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami i wskazówkami dotyczącymi sposobu wypełniania tego dokumentu. Ponadto nowe przepisy określają sposób i tryb wydawania świadectwa pracy, jego prostowania i uzupełniania.

 

Świadectwo pracy 2017 – zmiany

W § 2 nowego rozporządzenia zamieszczono pełen katalog informacji, które powinny znaleźć się w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy. Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim bardziej szczegółowego wykazywania informacji dotyczących wykorzystania przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem. W przypadku korzystania z urlopu ojcowskiego należy podać wymiar oraz ilości części udzielonego urlopu. Natomiast w zakresie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego – wymiar, ilości części, jak również podstawę prawną jego udzielenia.

 

Jeżeli pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, informacje zawarte na świadectwie pracy należy uzupełnić o dane odnośnie okresu korzystania z tej ochrony.

 

Świadectwo pracy powinno też zawierać stosowne informacje w przypadku korzystania przez pracownika z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem - w wymiarze godzinowym. Ten nowy zapis ma na celu dostosowanie wzoru świadectwa pracy od zmian art. 188 Kodeksu pracy, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r.

 

Rozporządzenie dopercyzowało również, kiedy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Stosowne regulacje w tym zakresie znalazły się w § 4 tego aktu prawnego:

§ 4. W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo doręcza je w inny sposób.

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 nowego rozporządzenia, świadectwo pracy powinno też zawierać pouczenie o prawie wystąpienia do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu, a w razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje dla dokumentów wystawianych od 1 stycznia 2017 r. Nie ma potrzeby korygowania dokumentów wystawionych przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1.01.2017 (załącznik do rozporządzenia):

 

 

.................................................   ...............................................
(pracodawca oraz jego siedziba 
lub miejsce zamieszkania)
  (miejscowość i data)

 

................................................. 
      (nr REGON - EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

 

1. Stwierdza się, że ...............................................................................................................(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ...................................................................................................................... 

urodzony................................................................................................................................. 

(data urodzenia)

był zatrudniony.....................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(pracodawca)

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska
lub pełnione funkcje)
3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
  a) rozwiązania ....................................................................................................................
(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
  b) wygaśnięcia ...................................................................................................................(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1
 Kodeksu pracy .....................................................................................................................
                    (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)
5. W okresie zatrudnienia pracownik:
 
1) 
wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: ................................................................
                                                                     (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku
                                                           kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ........................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy  
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 
2) 
korzystał z urlopu bezpłatnego  .............................................................................. 
                                               (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa
prawna jego udzielenia)
  3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ...........................w .................... częściach
  4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ..............................................
                                                                     (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ................. w ..................... częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3
Kodeksu pracy w .......................... częściach.
 
5)
wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ...........................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ...................... w okresie (okresach) ......................................................
w  .......................... częściach.

  6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach)  ...................................................................
  7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy .....................
...................................................................................................................................(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, 
w którym ustał stosunek pracy)
 
8) 
był niezdolny do pracy przez okres .........................................................................dni  
      (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, 
      zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, 
      w którym ustał stosunek pracy)
  9) ....................................................................................................................................(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, 
przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,
zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w tym okresie)
 
10) 
odbył służbę wojskową w okresie ...............................................................................
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)    
 
11) 
wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ..............

....................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)
  12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ........................................................................................
  13)

....................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:  ......................................................................................
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)     

 

...............................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

 

7.  Informacje uzupełniające  ........................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

   ...................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo
osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

 

1. nr REGON-EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.  
2. Data - w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292), pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.  
3. W ust. 1  - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców),  
    - pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.  
4. W ust. 3 lit. a pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683, w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych. 
Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy:
 
    - za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,  
    - bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy,  
    - na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).  
 5. W ust. 5:    
 
w pkt 1  
- pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,  
 
w pkt 3 i 4  
- pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,  
 
w pkt 5  
- w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,  
 
w pkt 11  
- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn. zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,  
  w pkt 12  - pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,  
  w pkt 13   - pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948 i 2036).  

 

 

 6. W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację:
  1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
  2) na żądanie pracownika:
  a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
  b) o uzyskanych kwalifikacjach,
  c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej oficjalnej stronie internetowej zamiesciło informacje na temat nowych zasad wydawania świadectwa pracy:

 

Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.

 

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Wprowadza je  ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służą m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy.

 

Na czym będzie polegać zmiana?

Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Ważne! Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

 

Łatwiej dla pracodawców

Do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.

 

Po co zmiany?

Nowe rozporządzenie w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.

Zawarte są w nim regulacje dot. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu wydawania świadectwa pracy oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

 

 

 

Czytany 12125 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 16:56

Artykuły powiązane

 • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką do rąk pracownika w 2019 r. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką do rąk pracownika w 2019 r.

  Nowe przepisy określają zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie przekazywane jest na konto bankowe pracownika. Jeśli chce on otrzymywać wypłatę gotówką, musi złożyć odpowiedni wniosek. Sprawdź, do kiedy pracodawca musi poinformować swoich pracowników o nowym wymogu i ile czasu ma pracownik na przekazania wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zobacz też wzór takiego dokumentu.

 • Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r. Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r.

  Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony lub okres próbny zakładają 7-dniowy termin wydania tego dokumentu pracownikowi. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dla okresów zakończonych przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo należy wystawić w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, jak w praktyce liczyć termin na wystawienie świadectwa pracy.

 • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017

  Wydłużenie terminu na sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy, doprecyzowanie kwestii przekazania świadectwa drogą pocztową w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie może ono zostać przekazane w terminie oraz nowe regulacje dotyczące treści świadectwa pracy wystawianego przez agencję pracy – te i inne zmiany w przepisach zostały wprowadzone od 1 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy określony w rozporządzeniu.

 • Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017

  Podwyższenie płacy minimalnej to tylko jedna ze zmian, które rząd planuje wprowadzić w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, ile od nowego roku wyniesie minimalne wynagrodzenie i jakie inne korzyści odniosą pracownicy w związku z nowymi przepisami.

 • Od 1 września 2016 r. pracownik musi otrzymać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy Od 1 września 2016 r. pracownik musi otrzymać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy

  Ukrócenie praktyki zatrudniania pracowników „na czarno” i wzrost legalnego zatrudnienia – taki cel mają nowe przepisy Kodeksu pracy. Od 1 września 2016 r. pracodawcy będą musieli przekazać pracownikowi umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie warunków umowy – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Sprawdź, co zmieniło się w przepisach i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.