piątek, 13 marzec 2015 00:00

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Spis treści

Ulga odsetkowa w PIT za 2014 r.

Podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt bądź pożyczka na własne potrzeby mieszkaniowe, mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Prawo do tego odliczenia od 2007 roku przysługuje na zasadzie praw nabytych.

Odliczenia w ramach ulgi odsetkowej można dokonać od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub od przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego,
 • od kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty na spłatę wspomnianych kredytów (pożyczek)

 

Należy przy tym podkreślić, że odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu, a nie same raty kredytowe. Prawo do ulgi odsetkowej przysługuje do upływu terminu spłaty kredytu, określonego w umowie kredytowej zawartej przed 1 stycznia 2007 r. - nie później jednak niż do 31 grudnia 2007 r.

 

Odliczenia ulgi odsetkowej dokonuje się w ramach ustalonych limitów. Wysokość limitu zależy od daty zakończenia inwestycji i dotyczy części kredytu, od którego odsetki zostały zapłacone.

Odsetki od części kredytu przewyższającego kwotę limitu nie podlegają odliczeniu.

 

Limity odliczeń w ramach ulgi odsetkowej

Rok zakończenia inwestycji i obowiązujący limit:

2002 - 2007: Limit 189.000 zł

2008: Limit 212.870 zł

2009: Limit 243.460 zł

2010: Limit 264.810 zł

2011 - 2014: Limit 325.990 zł

 

Limit ustalony na rok zakończenia inwestycji jest stały dla wszystkich lat, w których podatnik dokonuje odliczeń.

Dla małżonków limit ten jest wspólny. Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, odliczenia można dokonać od dochodu jednego z nich lub od dochodu każdego z małżonków - zgodnie z proporcją wskazaną we wnioskach zawartych w zeznaniach rocznych.

 

Wydatki odliczanie w ramach ulgi odsetkowej

Jak już wspomnieliśmy, odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe lub kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę takiego kredytu. Przepisy obowiązujące do końca 2006 roku ściśle określiły rodzaje inwestycji, które dają podatnikowi prawo do korzystania z ulgi odsetkowej.

 

Cele mieszkaniowe dające prawo do ulgi odsetkowej:

 • budowa budynku mieszkalnego
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku

 

Cel mieszkaniowy musi być jasno określony w zawartej przez podatnika umowie kredytowej. Ulga odsetkowa dotyczy wyłącznie inwestycji realizowanych w Polsce, na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe - wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku braku planu - na terenie określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki na zakup gruntu bądź prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę lub w związku z innymi wymienionymi wyżej inwestycjami. Jeśli podatnik zaciągnął kredyt lub pożyczkę łącznie np. na zakup gruntu i budowę domu, na potrzebę zastosowania ulgi odsetkowej należy wyodrębnić tę część kredytu, od którego odsetki spłacane są konkretnie na cele mieszkaniowe dające prawo do ulgi odsetkowej. Umowa kredytowa musi wskazywać szczegółowo na cel udzielenia kredytu - dotyczy to również kredytów refinansowych.

Odliczeniu nie podlegają także odsetki zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, (w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.) bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

 

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, kredyt na cele mieszkaniowe musi być udzielony przez podmiot uprawniony do takiego udzielenia na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Odsetki od poniższych kredytów nie mogą być odliczane w ramach ulgi odsetkowej:

 • udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego),
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa (zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych)
 • udzielane na usuwanie skutków powodzi (zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi),
 • zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 ze zm.)

 

 

Dokonywanie odliczeń w ramach ulgi odsetkowej

Podatnik, który po raz pierwszy korzysta z ulgi odsetkowej, do zeznania podatkowego dołącza oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. Z ulgi odsetkowej można skorzystać po raz pierwszy w zeznaniu za rok zakończenia inwestycji. W załączniku PIT-2K wykazuje się kwotę wydatków poniesionych w związku z inwestycją mieszkaniową. Samą wysokość dokonanych odliczeń wykazuje się w załączniku PIT/D.


« Prev Next

Czytany 56735 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 marzec 2015 14:04

Artykuły powiązane

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników. 

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

  Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa

  Podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2015 r., którzy spełniają warunki określone w przepisach obowiązujących do końca 2006 r., mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Sprawdź, kto może dokonać tego odliczenia, jaki limit kredytu obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2015 r. oraz czy wynajęcie lokalu pozbawia prawa do ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna

  Podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2015 r. w pewnych przypadkach mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się, kto dokładnie ma prawo do dokonania odliczenia wydatków, o których mowa w ustawie, które wydatki można odliczać w faktycznie poniesionej kwocie, a które do wysokości limitu oraz poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtują wielu podatników. Pobierz też aktualne druki PIT i załączników za 2015 r.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

  Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.