środa, 13 sierpień 2014 00:00

Kasy Fiskalne w 2015 dla kogo? - projektowane zmiany Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(43 głosów)

Przed nami kolejna fala zmian związanych z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Prawo do zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 roku stracą między innymi lekarze, prawnicy, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki oraz osoby świadczące usługi gastronomiczne.

Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło już nas do stopniowego zawężania grona podatników mających prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Wielu przedsiębiorców wciąż ma żywo w pamięci rok 2013, w którym to z powodu obniżenia o połowę limitu do zwolnienia podmiotowego kasę fiskalną musiało zakupić kilkadziesiąt tysięcy polskich podatników. Prawo do zwolnienia straciło tak wiele osób, że u producentów wręcz zabrakło kas.

 

W roku 2015 czekają na nas kolejne zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych.

 

 

Uwaga!

Z końcem 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

 

Resort finansów przygotował już projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

 

Co ciekawe, gdyby ustawodawca nie wprowadził nowego rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2015 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych objąłby wszystkich podatników bez wyjątku. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonować te czynności za pomocą urządzenia rejestrującego. Minister Finansów został jednak upoważniony do wprowadzenia czasowych zwolnień, określanych w osobnych rozporządzeniach.

 

 

Kasy fiskalne 2015 dla wszystkich lekarzy, fryzjerów, mechaników itd.

Największa grupa podatników odczuje rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. W § 4 ust. 1 projektu nowego rozporządzenia znalazła się lista czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez prawa do żadnych zwolnień. Nowością jest wprowadzenie do katalogu wyłączeń następujących usług:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f)w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
i) gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

 

 W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2015 roku podatnicy świadczący usługi naprawy samochodów, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, prawne, lekarskie, dentystyczne, gastronomiczne i inne usługi wymienione w tym przepisie nie będą mieli prawa do żadnych zwolnień z kas fiskalnych. Nie będą miały znaczenia wysokość zrealizowanego obrotu, liczba usług, sposób zapłaty itd.

Do końca 2014 roku największa grupa podatników wykonujących wymienione wyżej czynności korzysta ze zwolnienia podmiotowego: Przysługuje ono podatnikom, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekraczają 20.000 zł rocznie. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz takich osób w trakcie roku podatkowego, limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Wysokość tego limitu nie zmieni się w 2015 roku. Jednak nie będzie on miał znaczenia dla podatników wykonujących czynności z nowego, rozszerzonego katalogu wyłączeń ze zwolnień.

 

Utrata zwolnienia 2015 - kiedy wprowadzić kasę?

 

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień określa odrębne zasady wprowadzania kasy fiskalnej w przypadku wykonywania czynności określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c-i, czyli tych czynności, które zostaną dodane do katalogu wyłączeń z dniem 1 stycznia 2015 r..

Zgodnie z § 5 ust. 8 nowego rozporządzenia podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego - ze względu na osiąganie niskich obrotów - i wykona jedną z czynności określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c-i (usługi naprawy samochodów, usługi lekarskie, fryzjerskie itd.) prawo do zwolnienia traci po upływie 2 miesięcy od wykonania tej czynności.

Oznacza to, iż wszyscy podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojzdów, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne, usługi doradztwa podatkowowego, usługi kosmetyczne oraz usługi gastronomiczne, przestaną spełniać warunki do zachowania zwolnienia z dniem 1 stycznia 2015 roku. Kasę fiskalną będą musieli wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

PODATNICY PROWADZĄCY:


 

 zakład mechaniczny lub stacja diagnostycznakasy-fiskalne-2015bkasy-fiskalne-2015ckasy-fiskalne-2015dkasy-fiskalne-2015ekasy-fiskalne-2015f

KTÓRZY DO KOŃCA 2014 ROKU KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA Z KAS FISKALNYCH,

W 2015 ROKU STRACĄ PRAWO DO TEGO ZWOLNIENIA - KASĘ FISKALNĄ BĘDĄ MUSIELI WPROWADZIĆ NAJPÓŹNIEJ 1 MARCA 2015 ROKU.

 

Natomiast w przypadku pozostałych czynności z katalogu wyłączeń, które znajdują się w § 4 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 2 lit. a i b, zwolnienie traci moc z chwilą wykonania takiej czynności. Czyli w tym przypadku kasę fiskalną należy stosować już od pierwszej takiej sprzedaży, bez żadnego okresu przejściowego. Jeśli chodzi o czynności, które należy ewidencjonować już od pierwszej sprzedaży, zarówno ich katalog, jak i zasady ewidencjonowania na kasie zasadniczo nie ulegną zmianie w 2015 r. W obecnym stanie prawnym również należy je rejestrować na kasie fiskalnej już od pierwszej czynności. Dotyczy to m.in. usług przewozu osób i ich bagażu taksówkami, sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych, nośników cyfrowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego itp. W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego do końca 2014 roku katalog ten uległy pewnym doprecyzowaniom, o których piszemy w dalszej części tego poradnika.

Omówiona powyżej zasada także sprzedaży perfum i wód toaletowych - jedynej z nowości wprowadzonych do katalogu dostaw towarów wyłączonych ze zwolnień.

Przepis § 5 ust. 8 projektu nowego rozporządzenia wskazuje, iż jedyną możliwością zachowania prawa do zwolnienia podmiotowego jest zaprzestanie wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c-i (usługi naprawy samochodów, usługi fryzjerskie, usługi prawne itd.). Zaprzestanie wykonywania tych czynności musi nastąpić w ciągu wspomnianego okresu 2 miesięcy. Jednak trzeba przyznać, że specyfika czynności, które od 1 stycznia 2015 roku zostaną wprowadzone do katalogu wyłączeń ze zwolnień, nie pozwoli zbyt wielu podatnikom skorzystać z tej możliwości. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby warsztat samochodowy nagle stał się myjnią lub sklepem z butami, a salon fryzjerski zamienił się w park rozrywki. Jednakże przepis ten daje podatnikom możliwość zachowania zwolnienia poprzez zaprzestanie wykonywania czynności z katalogu wyłączeń.

Natomiast podatnik, który po 1 stycznia 2015 roku rozpocznie wykonywanie przynajmniej jednej z czynności wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c-i (usługi naprawy samochodów, usługi fryzjerskie, usługi prawne itd.), będzie musiał zakupić i zafiskalizować kasę rejestrującą w ciągu 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykona pierwszą taką czynność.

 

Likwidacja zwolnienia z kas ze względu na liczbę usług

 

W projekcie nowego rozporządzenia nie znalazło się zwolnienie, które w stanie prawnym 2013-2014 przysługuje podatnikom świadczącym usługi, którzy spełniają łącznie 2 warunki:

Zdaniem ustawodawcy wielu podatników chcąc korzystać z tego zwolnienia zaniżało faktyczną liczbę transakcji, a co za tym idzie nie odprowadzało należnego podatku w rzeczywistej wysokości. W związku z tym postanowiono zlikwidować to zwolnienie - od 1 stycznia 2015 roku przestanie ono obowiązywać.

 

Dostawy nieruchomości nie wliczamy do obrotu

 

Zasadniczo zasada obliczania obrotu do korzystania ze zwolnienia pozostanie taka sama jak w latach 2013-2014. Ustawodawca przewidział jednak szczególne zasady dla dostawy nieruchomości (pozycja 34 załącznika do rozporządzenia) oraz dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pozycja 47 załącznika). Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu nowego rozporządzenia na potrzeby zwolnienia podmiotowego nie wlicza się obrotu z tych czynności.

Zmiana ta stanowi dla podatników spore udogodnienie - nie pozbawia bowiem prawa do zwolnienia tych przedsiębiorców, którzy jednorazowo np. sprzedali nieruchomość za dużą kwotę, jednak zasadniczo osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych 2015 - co się nie zmieni?

 

Nowe przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych od 1 stycznia 2015 roku zachowują wiele regulacji ze stanu prawnego obowiązującego w latach 2013-2014. Przede wszystkim nie ulegnie zmianie limit obrotów do zwolnienia podmiotowego. Tak samo jak w latach 2013-2014, po 1 stycznia 2015 roku będzie on wynosił 20.000 zł dla podatników kontynuujących w danym roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Natomiast przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż na rzecz ww. osób w trakcie roku podatkowego wysokość przysługującego im limitu będą wyliczać w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

 

Zobacz: Jak wyliczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy fiskalnej

 

Podobnie będzie też wyglądał katalog zwolnień przedmiotowych - przysługujących podatnikom ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. W projekcie nowego rozporządzenia zostały one wymienione w pierwszej części załącznika do tego aktu prawnego.

W 2015 roku zachowana zostanie również większość zwolnień z drugiej części załącznika do rozporządzenia, w tym m.in. zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej oraz zwolnienie dla usług, za które zapłaty dokonywane są w całości za pośrednictwem poczty, banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - na tych samych zasadach co w latach 2013-2014.

Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

Uwaga! Nowe rozporządzenie zostało już opublikowane! w stosunku do pierwotnego projektu wprowadzono pewne zmiany. Kliknij po kompleksowy, darmowy poradnik na temat zwolnień z kas fiskalanych w latach 2015-2016:

Kasy fiskalne na 2015 i 2016 r.

 

Dlaczego warto poszukać kasy jak najwcześniej?

 

Większość mechaników, fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, właścicieli barów itd. będzie musiała rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015 r. Tego dnia urządzenie musi być już zgłoszone w urzędzie skarbowym, zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży. Warto jednak poszukać odpowiedniej kasy lub drukarki fiskalnej wcześniej - nawet kilka miesięcy przed tym terminem. Przede wszystkim da nam to pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich formalności i zachowamy prawo do skorzystania z ulgi - wynosi ona nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Ponadto wcześniejsze poszukiwanie kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej to większe możliwości i większy wybór - czym później zaczniemy szukać odpowiedniego urządzenia, tym wybór może być mniejszy. Usługodawców tracących prawo do zwolnienia z kas w 2015 roku będzie naprawdę wielu. Być może nie aż tak wielu jak w roku 2013, kiedy to z powodu ogromnego popytu wręcz zabrakło kas u producentów, jednak mimo wszystko usługodawcy masowo będą wykupywać urządzenia fiskalne. Należy się spodziewać, że na ich celowniku znajdą się przede wszystkim najtańsze i najprostsze kasy, ponieważ dla wielu podatników właśnie takie urządzenia sprawdzą się najlepiej.

Wcześniejsze zakupienie urządzenia fiskalnego pozwoli nam na skorzystanie ze szkolenia i nauczenie się obsługi kasy w trybie szkoleniowym - kiedy to jeszcze nie zapisuje obrotu w pamięci i nie wymusza dokonania rozliczenia podatku należnego. Dłuższy okres szkoleniowy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia w przyszłości. Przy wyborze salonu sprzedaży kas fiskalnych warto wziąć pod uwagę to, czy dana firma jest autoryzowanym serwisem fiskalnym i czy oferuje szkolenie z obsługi kasy.

 

Kup kasę u nas i skorzystaj ze szkolenia ZA DARMO - kliknij po najlepszą ofertę!

Zobacz też: Kasa fiskalna u mechnika w 2015 r.

Czytany 29943 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 listopad 2014 11:37

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów

   

  Świadczysz usługi wymiany opon i kół?

   

  Już teraz kup kasę fiskalną online dla wulkanizatora!

   

  Na rynku pojawiły się od dawna zapowiadane kasy fiskalne online! Te urządzenia nowej generacji zrewolucjonizują polski system kasowy. Jako pierwsi obowiązkowo zaczną je stosować m.in. mechanicy i wulkanizatorzy. Jeśli świadczysz usługi wymiany opon i kół, na zakup nowej kasy pozostało ci już niewiele czasu. Poznaj możliwości tych innowacyjnych urządzeń. Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów to większa niezawodność i bezpieczeństwo, a także zupełnie nowe funkcjonalności.

  wulkanizacja kasy online

   

   

  Kasy fiskalne online od kiedy – dla wulkanizatorów

   

  Podatnicy świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, a także wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, muszą stosować kasy fiskalne od 1 stycznia 2020 r. Kasa online’owa oprócz podstawowych funkcji, będzie wyposażona w funkcję zupełnie nową – przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

  Co to oznacza dla punktu wulkanizacyjnego? W zasadzie niewiele. Kasie online’owej musisz zapewnić dostęp Internetu. W zamian zyskujesz mniejszą liczbę formalności przy instalacji kasy, nowoczesne funkcje w standardzie (wydruk NIP-u nabywcy na paragonie, komunikację z dowolnym terminalem płatniczym itp.), a także ulgę do 700 zł na wymianę kasy.

   

  kasy online mechanik

   

  Kasa fiskalna online dla punktu wulkanizacyjnego będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2020 r.

   

  Kasa fiskalna dla wulkanizatora już od pierwszej sprzedaży

   

  Od 2015 r. podatnicy świadczący usługi naprawy oraz wymiany opon i kół nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej i większości innych zwolnień w tym zakresie. Urządzenie to muszą mieć w swoim warsztacie już od pierwszej sprzedaży – niezależnie od wysokości obrotu.

   

   

  Ulga na zakup kasy online dla mechanika?

   

  Wprowadzając nowe wymogi, ustawodawca przewidział dodatkową korzyść dla przedsiębiorców obowiązkowo wymieniających kasy na urządzenia online’owe. Wulkanizatorom przysługuje ulga do 700 zł na zakup kasy online. Skorzystasz z niej, nawet jeśli wcześniej już dokonałeś takiego odliczenia w związku z zakupem kasy z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Pomyśl, ile zaoszczędzisz i nie spóźnij się z wymianą kasy! Z możliwości tej korzystają wyłącznie branże zobligowane do rozpoczęcia stosowania kas online w określonych terminach.

 • Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

  Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

 • Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku? Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku?

  Lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także kluby fitness i firmy budowlane – wszyscy ci podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne online już od 2020 roku. Sprawdź, kogo obowiązek ten obejmie jeszcze wcześniej – w roku 2019. Dowiedz się też, czym są kasy fiskalne online i dlaczego warto będzie zakupić urządzenie nowego typu, nawet jeśli nowe przepisy nie przewidują dla podatnika takiego obowiązku.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.?

  Jako pierwsze kasy fiskalne online będą musiały wprowadzić branża motoryzacyjna i paliwowa. Tak wynika z projektu ustawy nowelizacyjnej. Zakup urządzenia nowego typu w przypadku tych branż będzie musiał nastąpić jeszcze w 2018 r. Następne będą branża gastronomiczna i hotelarska. Sprawdź, kogo obejmie obowiązek wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online’owe i co ze „starymi” kasami, użytkowanymi obecnie przez podatników.