Ulga na zakup kasy ONLINE

 

Nowe zasady od 1.05.2019

 

Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej zmieniły się od 1 maja 2019 r. Sprawdź, komu przysługuje takie odliczenie i jakie warunki trzeba spełnić, by je uzyskać. Poznaj nowe zasady rozliczania ulgi na kasę w deklaracji VAT i dowiedz się, jak powinien wyglądać wniosek o zwrot składany przez podatników zwolnionych z VAT. W naszym poradniku omawiamy wszystkie przepisy związane z ulgą na kasę online.

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy, które w istotny sposób zmieniły zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Modyfikacje te mają związek z wprowadzeniem na rynek kas fiskalnych online, czyli urządzeń przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Modernizacja polskiego systemu kasowego wymagała też zmian w zakresie przepisów dotyczących ulgi.

Ogólne wytyczne w zakresie ulgi na zakup kasy fiskalnej znajdują się w ustawie o VAT. Od 1 maja 2019 r. została ona zmieniona mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675).

Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Komu przysługuje ulga na zakup kas online w 2019 r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, wysokość ulgi na kasę fiskalną online to 90% ceny zakupu netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy czym odliczenie to przysługuje tylko dla kas zakupionych nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

 

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje trzem grupom podatników:

1. Rozpoczynającym ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy online w obowiązujących terminach jeśli powstał u nich obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej

2. Dobrowolnie rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży za pomocą kasy online (dot. podatników, którzy wcześniej nie stosowali w tym celu innych rodzajów kas)

3. Zobligowanych do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasę online (dot. branż wymienionych w ustawie) przy zachowaniu terminów określonych w przepisach

 

Branże, o których wspomina ustawa, mają obowiązek rozpoczęcia stosowania kas online’owych w określonych terminach. Wymiana kas obejmuje:

Od 1 stycznia 2020 r. – podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także zajmujących się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. - podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. - podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Co istotne, ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online’owych. Oznacza to, iż decydując się na zakup kasy fiskalnej z elektroniczną lub papierową kopią paragonu, podatnik pozbawia się prawa do ulgi – nawet jeśli dopiero rozpoczyna prowadzenie ewidencji na kasie.

 

Ważne!

Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie na kasy fiskalne online.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać ulgę na zakup kasy online

 

Najważniejszym wymogiem dla podatników, którzy chcą uzyskać ulgę na kasę fiskalną, jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania oraz posiadanie faktury i dowodu zapłaty całej należności za zakup urządzenia. Czytamy o tym w § 2 ust. 1 rozporządzenia:

§ 2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

 

Zakupiona kasa fiskalna mus posiadać ważną homologację. Bardzo ważnym warunkiem jest terminowość rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży – nawet jednodniowe spóźnienie w tym zakresie skutkuje utratą prawa do ulgi na kasę online.

 

 

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej online

 

Przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r. przyniosły zmiany w sposobie rozliczania ulgi na kasę fiskalną online. Dotyczą one przede wszystkim czynnych podatników VAT, którzy odliczenia dokonują w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT procedura uzyskiwania ulgi jest podobna, jak w poprzednim stanie prawnym. Jednak i w tym wypadku wprowadzono pewne zmiany.

 

Rozliczenie ulgi na zakup kasy online – czynni podatnicy VAT

Przysługującą kwotę ulgi czynny podatnik VAT odlicza od podatku należnego. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym kwota ulgi okaże się wyższa od tego podatku, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Inna możliwość to odliczenie ulgi na kasę w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 maja 2019 r., procedura rozliczania ulgi na kasę online w deklaracji VAT została w istotny sposób uproszczona. Nie trzeba już dzielić ulgi na kilka okresów rozliczeniowych w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Podatnik ma dużą dowolność – może wnioskować o zwrot całości lub części ulgi na rachunek, może też „rozłożyć” rozliczenie swojej ulgi na dwie lub więcej deklaracji VAT.

Odliczenia można dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji na kasie online, lub za okresy kolejne.

 

Z ulgi na zakup kasy online w 2019 r. mogą też skorzystać podatnicy składający deklarację VAT-12 – świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Rozliczenia dokonuje się na tych samych zasadach, co w przypadku podatników składających deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Szczegółowe regulacje dotyczące rozliczania ulgi na zakup kasy online w deklaracji VAT zostały określone w § 3 rozporządzenia

 

Rozliczenie ulgi na zakup kasy online – podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT korzystają z ulgi na zakup kasy online na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Aby uzyskać dofinansowanie na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, składają do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Od 1 maja 2019 r. zmianie uległ termin złożenia wniosku przez podatnika zwolnionego z VAT. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, wniosek ten można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego zdecydowano się wprowadzić taką zasadę:

"(...) Wniosek będzie składany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tak aby zasady korzystania z przedmiotowego odliczenia były tożsame w stosunku do czynnych podatników podatku VAT, którzy mogą tego odliczenia dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, czyli de facto w następnym miesiącu. (...)"

 

Nowe rozporządzenie nie określiło sformalizowanego wzoru wniosku o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. W § 4 ust. 2 rozporządzenia znajdujemy za to wytyczne dotyczące zakresu danych, jakie powinny znaleźć się we wniosku, oraz załączników do niego:

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu;

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Nowością jest wymóg dołączenia do wniosku kopii raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Powód wprowadzenia takiego warunku został sprecyzowany w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniem resortu finansów, kopia raportu ma potwierdzić fakt, iż podatnik prowadził ewidencję sprzedaży na kasie w danym miesiącu.

 

 

Ulga na zakup kas online – kiedy trzeba ją zwrócić

 

Dofinansowanie zakupu kasy fiskalnej jest jednorazowe i nie podlega zwrotowi. W pewnych okolicznościach jednak podatnik może utracić do niego prawo – wtedy musi zwrócić do urzędu skarbowego kwotę, którą wcześniej odliczył lub otrzymał na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, ulgę należy zwrócić, jeśli podatnik w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie:

  • Zakończy działalność gospodarczą
  • Nie podda kasy w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonanemu przez właściwy serwis

oraz w przypadkach określonych w rozporządzeniu.

 

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, podatnik musi zwrócić ulgę, jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • Trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy
  • Naruszy obowiązek związany z zapewnieniem kasie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas

 

Przy czym w ustaleniu, czy zaistniała okoliczność wymieniona w ostatnim punkcie, należy wziąć pod uwagę przepisy art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy.

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

(…)

12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3;

(…)

3ab. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust. 3:

1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Należy również podkreślić, iż wspomniane w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia „trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji”, to sytuacja, w której podatnik nie ma zamiaru już nigdy danego urządzenia użytkować. Nie dotyczy to np. zaprzestania sprzedaży w przypadku działalności sezonowej. Takie wyjaśnienie znalazło się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

 

Utrata prawa do ulgi w przypadku niepoddania kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w określonym terminie dotyczy wyłącznie urządzeń, z którymi zdarzenie to jest związane. Jeśli podatnik ma np. kilka kas, ale zapomniał o przeglądzie tylko jednej z nich, traci prawo do ulgi tylko na tę jedną kasę.

 

Zwrotu poprzednio uzyskanej ulgi na kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu nie dokonują podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o VAT wymieniają taką kasę na urządzenie online’owe w ściśle określonych terminach.

 

Jak zwrócić ulgę na zakup kasy w 2019 r.

Zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni z tego podatku, dokonują zwrotu ulgi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Różni się natomiast termin, w którym muszą tego obowiązku dopełnić:

  • Czynni podatnicy VAT zwracają ulgę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu
  • Podatnicy zwolnieni z VAT zwracają ulgę w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły takie okoliczności

 

W przypadku kas z elektroniczną i papierową kopią paragonu, zakupionych przed 1 maja 2019 r., ulga na kasę fiskalną przysługuje zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2010 r.