Kasy fiskalne online 2018: Jakie będą nowe przepisy?

Zapowiadana od miesięcy modernizacja systemu kasowego w Polsce przybrała realny kształt. E-paragony, transmisja online danych z kas fiskalnych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów, możliwość archiwizowania kopii dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie cyfrowej i określenie standardu komunikacji urządzenia fiskalnego z terminalem płatniczym – wszystko to już w 2018 r. Sprawdź, jakie będą nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych online!

Minister Rozwoju przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zastąpi ono rozporządzenie z 27 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). Nowe przepisy mają przynieść zapowiadaną od wielu miesięcy reformę systemu kas fiskalnych w Polsce. Nowy system kasowy dzięki komunikacji z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów ma zwiększyć wpływy z VAT do budżetu państwa. Ma być praktyczniej dla użytkowników i korzystniej dla konsumentów.

 

Pojawiły się nowe wymogi dotyczące konstrukcji kasy, m.in. nowe obowiązkowe elementy takie jak pamięć chroniona czy interfejsy komunikacyjne. Na potrzeby zmienionych przepisów wprowadzono też zupełnie nowe definicje i zmodyfikowano istniejące. Każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien znać przepisy dotyczące kas online od 2018 r. – tak aby móc przygotować się na zmiany, zanim jeszcze wejdą one w życie.

 

Aktualizacja – 1 października 2017 r.

Dnia 18 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Rzuca on nowe światło na kwestię wprowadzenia kas fiskalnych online i związane z tym terminy.


Nowe terminy wymiany kas fiskalnych na online

Kasy fiskalne „starego” typu mają być wycofywane stopniowo, wraz z wygasaniem ich homologacji. Przewidziano jednak konkretne terminy, do których urządzenia te zachowają ważność potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar:

>>Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu fiskalnego będzie można fiskalizować tylko do końca 2018 r. . Po zapełnieniu pamięci fiskalnej takiej kasy, pamięć ta nie będzie podlegała wymianie.
>>Kasy fiskalne „starego” typu z kopią elektroniczną, będzie można fiskalizować do końca 2022 roku.

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie obowiązku wymiany kas na urządzenia online dla niektórych branż, zidentyfikowanych przez służby kontrolne jako szczególnie podatne na nadużycia podatkowe. Kasy fiskalne online zobowiązani będą stosować:

Od 1 stycznia 2019 r. – podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2019 r. - podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.

Od 1 stycznia 2020 r. - podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, fitness oraz usługi krótkotrwałego zakwaterowania.


Wyższa ulga na wymianę kasy – do 1.000 zł

Dla podatników świadczących ww. usługi twórcy projektu przewidzieli możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi na wymianę kasy na kasę online. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić 90% wartości urządzenia, jednak jej kwota maksymalna ma zostać podniesiona z obecnych 700 zł aż do 1.000 zł. 
Podatnicy, którzy wejdą w obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie i rozpoczną prowadzenie takiej ewidencji w przewidzianych terminach, jak również ci, którzy dokonają tego dobrowolnie, mają mieć prawo do ulgi na powyższych zasadach. Nowa ulga dotyczyć ma tylko kas online.


Faktura tylko do paragonu z nr NIP nabywcy

Planuje się także wprowadzenie warunku dla wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Fakturę taką będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. W ten sposób faktury i paragony mają być powiązane, co zapobiegnie nadużyciom.


Kasa fiskalna w leasingu

W nowym stanie prawnym podatnicy będą mogli ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas nie tylko będących ich własnością, ale też użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Warunkiem będzie posiadanie przez kasę ważnej homologacji w dniu fiskalizacji.


Centralne Repozytorium Kas

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie Centralnego Repozytorium Kas (CRK) – systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do którego kasy fiskalne online będą w sposób ciągły i automatyczny przesyłać dane o każdej transakcji w formie plików JPK. Obowiązkiem podatnika będzie zapewnienie dostępu kasy do sieci teleinformatycznej.

Zniknie obowiązek zgłaszania urządzenia fiskalnego do urzędu w obecnej formie – czynności te wykonywane będą automatycznie przy pierwszym połączeniu z CRK.


Ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

 

Aktualizacja - 1 sierpnia 2017 r.

Najnowszy projekt rozporządzenia oraz odpowiedź wiceministra finansów na interpelację poselską rzucają nowe światło na planowane zmiany w polskim systemie kas fiskalnych. Z projektu usunięto m.in. definicję repozytorium oraz repozytorium testowego. Wiadomo też więcej o terminach wprowadzenia nowych kas fiskalnych online.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, nie będzie szybkiej wymiany obecnie użytkowanych kas fiskalnych na nowe. Wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas fiskalnych online planowane jest jedynie w wybranych branżach, najbardziej narażonych na występowanie nadużyć podatkowych. Kasy fiskalne online będzie można użytkować od 1 stycznia 2018 r. Jednak aż do 2023 roku producenci będą uzyskiwać homologacje urządzeń „starego” typu i sprzedawać je aż do wygaśnięcia tych homologacji – czyli do roku 2027. W praktyce oznacza to, iż urządzenia fiskalne spełniające kryteria określone przez obecne rozporządzenie będzie można użytkować aż do 2032 roku. Ministerstwo zapowiedziało, iż planuje wprowadzić raczej system zachęt do wymiany sprzętu, a nie przymusu.

Z projektu rozporządzenia usunięto odnośniki do repozytorium danych. Mówi się natomiast o centralnym systemie informatycznym Ministerstwa Finansów, z którym kasy onlinowe mają być połączone. W planach jest również wprowadzenie systemu przesyłu danych w formie JPK zarówno przez kas z elektroniczną kopią paragonu, jak i przez urządzenia z kopią papierową. Obecnie jednak nie znamy szczegółów w tym zakresie.

Kasy fiskalne od 2018 r. mają emitować dwa rodzaje paragonów: tradycyjne wydruki papierowe oraz e-paragony. Obecnie resort finansów pracuje nad wymogami dla systemu dystrybucji e-paragonów - systemu, który gwarantowałby bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych klientów. System udostępniania paragonów nie opiera się jednak na centralnej bazie prowadzonej przez administrację publiczną.

Większość pozostałych przepisów pozostaje bez zmian w odniesieniu do niniejszego artykułu.

 

Projekt rozporządzenia z 24 lutego 2017 r.

Kasy online w 2018 r. – czego się spodziewać po nowych przepisach

Przepisy, które mają wejść w życie w 2018 r., przewidują kilka bardzo istotnych zmian. Dotyczą one m.in. wprowadzenia e-paragonów, możliwości archiwizacji dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie cyfrowej, wprowadzenia standardu komunikacyjnego kasy fiskalnej z repozytorium Ministerstwa Finansów, a także współpracy kasy z terminalem płatniczym.

 

Wiele obowiązujących obecnie zasad pozostanie jednak niezmiennych w nowym stanie prawnym. Kasy i drukarki fiskalne w dalszym ciągu podlegać będą obowiązkowi fiskalizacji, dokonywania okresowych przeglądów technicznych czy odczytu pamięci po zakończeniu pracy z urządzeniem. Pozostaną także elementy wyposażenia urządzeń obowiązkowe według obecnych przepisów, takie jak mechanizm drukujący paragony, wyświetlacze operatora i klienta czy akumulator.

 

E-paragony od 2018 r.

Obecnie dostępne na rynku kasy i drukarki fiskalne pozwalają na emisję oryginałów paragonów fiskalnych wyłącznie w formie papierowej. Regulacje obowiązujące od 2018 r. mają wprowadzić możliwość emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – papierowej i elektronicznej. E-paragon będzie mógł otrzymać każdy konsument po wprowadzeniu kodu nabywcy – dotyczy to także osób płacących gotówką. Kasa fiskalna będzie drukowała paragony w formie papierowej, emitując jednocześnie dokument elektroniczny.

Kod nabywcy będzie łączyć nabywcę z jego adresem elektronicznym, pod który system dystrybucji paragonów i faktur wysyłać będzie e-paragony.

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, wprowadzenie e-paragonów ma usunąć ograniczenia m.in. dla rozwoju e-commerce. Ponadto ma stanowić ułatwienie dla programów lojalnościowych, postępowań reklamacyjnych czy innych tego typu działań.

 

Koniec z papierową kopią paragonu w 2018 r.

Nowe rozporządzenie ma znieść możliwość archiwizacji dokumentów fiskalnych w formie papierowej. Kopie paragonów zapisywane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Wprowadzone zostanie nowe pojęcie pamięci chronionej:

Pamięć chroniona – urządzenie zawarte trwale w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

 

Każde urządzenie fiskalne będzie musiało być wyposażone w pamięć chronioną, która umożliwi zapis wszystkich kopii paragonów w formie cyfrowej. Pamięć taka jest sparowana z pamięcią fiskalną i pełni wobec niej funkcje pomocnicze.

 

Połączenie z repozytorium Ministerstwa Finansów

Od 2018 r. otrzymujące homologację urządzenia fiskalne mają być dostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Wprowadzony zostanie standard połączenia kas fiskalnych z repozytorium Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z definicją z projektu rozporządzenia:

Repozytorium – rozumie się przez to system informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące i komunikacja z kasami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych.

 

Komunikacja z serwerami resortu finansów będzie odbywać się przez standardowe łącze internetowe bądź sieć GSM. Użytkownik w praktyce będzie miał dwa rozwiązania: doprowadzić do kasy połączenie sieciowe lub zakupić modem GPRS i skorzystać z oferty mobilnych usługodawców.

 

Dane o sprzedaży będą przekazywane online w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) bezpośrednio do centralnego repozytorium. Już na etapie fiskalizacji kasa przekaże do systemu dane właściciela, a w odpowiedzi zwrotnej otrzyma numer ewidencyjny. Dla podatnika prawdopodobnie będzie to oznaczać mniej formalności związanych z rozpoczęciem pracy z kasą.

 

Wprowadzenie wymogu przesyłania z kas fiskalnych online danych o sprzedaży ma umożliwić szybką i skuteczną analizę danych fiskalnych. Postać elektroniczna dokumentów fiskalnych i niefiskalnych ma być zgodna ze strukturami logicznymi JPK.  

Celem wprowadzenia systemu kas fiskalnych online ma być zmniejszenie szarej strefy i zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa, a także zapewnienie wsparcia uczciwej konkurencji. Nowe kasy fiskalne mają być łatwiejsze do monitorowania, a to z kolei przyczynić się do zmniejszenia liczby dokonywanych kontroli, za to zwiększenia ich skuteczności przez trafniejsze typowanie podmiotów podejrzewanych o nieuczciwe działania.

 

Między innymi ze względu na wymóg zapewnienia komunikacji kasy z systemem teleinformatycznym centralnego repozytorium wśród obowiązkowego wyposażenia urządzenia fiskalnego znalazły się interfejsy komunikacyjne, które takie połączenia umożliwiają.

 

Współpraca kasy z terminalem płatniczym

Nowe rozporządzenie określi standard komunikacji urządzenia fiskalnego z terminalem płatniczym. Każde urządzenie fiskalne będzie musiało być wyposażone w protokół komunikacyjny kasa-terminal. Powiązanie transakcji bezgotówkowych ze sprzedażą rejestrowaną na kasach online ma utrudnić nieuczciwym podmiotom ukrywanie realnej wartości sprzedaży.

Kasy fiskalne online od 2018 r. będą musiały zapewniać zgodność z opracowanym przez FROB (Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego) standardem terminali płatniczych.

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta ma na celu zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych. Ponadto ma ona zapewnić konsumentom możliwość płatności kartą oraz dostęp do paragonów elektronicznych w jednym miejscu.

 

Do kiedy trzeba będzie wymienić kasę fiskalną?

Najnowszy projekt rozporządzenia – z 24 lutego 2017 r. – wskazuje na planowane wejście w życie nowych przepisów z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia. Oznacza to, iż może ono wejść w życie przed 1 stycznia 2018 r. Taki stan rzeczy umożliwi producentom kas fiskalnych wcześniejsze rozpoczęcie procesu legislacji nowych urządzeń. Dla przyszłych użytkowników kas online oznacza to, iż będą oni mogli rozpocząć pracę z nowym sprzętem już od 1 stycznia 2018 r.

 

Kasy i drukarki fiskalne użytkowane obecnie przez polskich przedsiębiorców prawdopodobnie będą mogły być używane aż do wygaśnięcia homologacji lub zapełnienia pamięci fiskalnej. Przepisy dot. kas fiskalnych online od 2018 r. nie będą więc wymagały od podatników natychmiastowej wymiany posiadanych urządzeń. Nie zmienia to faktu, że obecne kasy będą stopniowo wycofywane z użytku, tak by docelowo wszyscy podatnicy posiadali urządzenia dostosowane do nowych regulacji.

 

Aktualizacja

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Określa ono zakres zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. Ten nowy akt prawny obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zachowuje m.in. zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów oraz katalog zwolnień przedmiotowych.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Aktualizacja – nowe rozporządzenie techniczne dot. kas fiskalnych online

Dnia 7 lipca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Ten nowy akt prawny określa dokładne wymogi dla producentów kas fiskalnych online. Określa m.in. kryteria dotyczące budowy nowych urządzeń, sposób emitowania oraz zakres danych na paragonie itp. Wejście w życie nowego rozporządzenia technicznego oznacza, iż producenci mogą rozpocząć pracę nad kasami online’owymi oraz występować do Prezesa Głównego Urzędu Miar o potwierdzenia (homologacje). Kasy fiskalne online pojawią się na półkach serwisów fiskalnych już za kilka miesięcy!

 

Kliknij po aktualne przepisy dotyczące m.in. kas fiskalnych online