Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie oraz podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na kasy online’owe. Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.

Zakup kasy fiskalnej wiąże się zwykle ze sporym wydatkiem – stanowi on obciążenie przede wszystkim dla najmniejszych działalności. Z tego względu ustawodawca umożliwia podatnikom skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. W przypadku czynnych podatników VAT odliczenia takiego dokonuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT otrzymują przysługującą im kwotę przelewem na rachunek bankowy.

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących kas fiskalnych online zmienią się zasady przysługiwania przedsiębiorcom ulgi na zakup tego urządzenia.

 

Komu przysługuje ulga na zakup kasy online

Zmiany mają zostać wprowadzone w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Po wejściu w życie nowych przepisów regulacja ta ma wskazywać, iż prawo do uzyskania ulgi na kasę fiskalną przysługuje podatnikom, u których powstanie obowiązek ewidencjonowania i którzy rozpoczną to ewidencjonowanie w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas fiskalnych online.

 

Oznacza to, iż podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi na kasę, będą musieli zakupić urządzenie online’owe. Ulga nie będzie przysługiwała na kasy fiskalne „starego” typu. Przewidziano jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi ulga przysługiwałaby na obecnych zasadach tym przedsiębiorcom, którzy nabyli kasy fiskalne z elektroniczną lub papierową kopią paragonu przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.

 

Ulga na kasę online dla branż obowiązkowo wymieniających urządzenia

Z nowododanych przepisów art. 145b ma wynikać również, iż ulga na kasę przysługuje podatnikom, którzy ze względu na wykonywanie określonych czynności zostaną zobligowani do wymiany kasy na urządzenie online’owe.

 

Zobowiązanymi do stosowania kas online są podatnicy wykonujący następujące czynności:

  • Od 1 stycznia 2019 r.: usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  • Od 1 lipca 2019 r.: usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • Od 1 stycznia 2020 r.: usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Podatnicy wymieniający kasę na online’ową w związku z nałożonym na nich obowiązkiem będą mogli skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, nawet jeśli wcześniej już takiego odliczenia dokonali na inne urządzenie.

Powyższe zawiera projekt art. 145b ustawy o VAT:

Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2018 r. – do:

a)
świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2019 r. – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

3) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub zwrotu, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:
1) 1 stycznia 2019 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 1 lipca 2019 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – ile będzie wynosić?

Podobnie jak obecnie, ulga na zakup kasy fiskalnej online ma wynosić 90% kosztów zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Niestety, twórcy projektu ostatecznie wycofali się z podniesienia kwoty maksymalnej ulgi z obecnych 700 zł do 1.000 zł.

Przewidziano także wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

 

Projekt zmian w art. 111 ustawy o VAT związanych z ulgą na zakup kasy fiskalnej:

4. Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, w obowiązujących terminach,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup każdej z tych kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup tych kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

 

Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje także doprecyzowanie pewnych sformułowań, które przez lata wzbudzały wiele wątpliwości podatników. Dotyczą one przepisów obligujących przedsiębiorców do zwrotu uzyskanej ulgi w pewnych okolicznościach. Zmiany mają zostać wprowadzone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT – zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zakończy działalność gospodarczą, nie podda w obowiązujących terminach kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem kwoty ulgi. 

 

Projekt zmian w art. 111 ust. 6:

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, a także w innych

 

Obecne sformułowanie „zaprzestanie używania kasy” zostanie zastąpione precyzyjniejszym „zakończy działalność gospodarczą”. Z kolei zamiast „niedokonania zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego” pojawi się „nie poddanie w obowiązujących terminach kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis”. Takie ujęcia mają bez wątpliwości wskazywać okoliczności pozbawiające podatnika prawa do ulgi na kasę.