Aktualności

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowe zmiany w przepisach są kolejnym krokiem  Ministra Gospodarki do ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 403) wejdzie w życie już 28 kwietnia 2013 roku i zastąpi ustawę obecnie obowiązującą w tym zakresie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Liczne zmiany wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących objęły nie tylko podatników będących użytkownikami tych urządzeń, ale też serwisy fiskalne.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorcom, którzy zasadniczo nie prowadzą sprzedaży detalicznej, może się zdarzyć raz na jakiś czas okazyjnie sprzedać coś osobie prywatnej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jedna z licznych zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MF z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących dotyczy sposobu ewidencjonowania sprzedaży. Wprowadzono także nowe zasady ujmowania w ewidencji zwrotów całości lub części należności ze sprzedaży. Zasadniczo nowe przepisy mają na celu ujednolicenie obowiązujących regulacji.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku wprowadzają istotne zmiany dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych. Dalej jest to ważny obowiązek właściciela kasy fiskalnej, jednak resort finansów zdecydował się na wprowadzenie pewnych ułatwień. Pojawił się też dodatkowy obowiązek.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z wprowadzeniem wymogu umieszczania na paragonach numeru NIP nabywcy na jego żądanie oraz wartości rabatów wielu podatników zastanawia się, czy powinni wymienić swoje kasy fiskalne na nowe. Sporo starszych i tanich urządzeń po prostu nie ma technicznej możliwości umieszczania tych danych na paragonie. Ministerstwo Finansów udziela jednoznacznej odpowiedzi na stawianie pytania.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie jest konieczność takiego zaprogramowania nazw towarów i usług w pamięciach kas fiskalnych, aby pozwalały na jednoznaczną identyfikację tych pozycji sprzedażowych. Zgodnie z przepisami podatnik musi sam zdecydować, jakie nazwy wprowadzi. Ministerstwo dało na to czas do 30 września 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych w większości przypadkach zachowuje lub doprecyzowuje dotychczas obowiązujące przepisy. Niektóre zmiany okazują się jednak mocno rewolucyjne. Wśród nich chyba największe znaczenie ma wprowadzenie wymogu precyzyjnego określania nazw towarów i usług na paragonie fiskalnym.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla podatników, którzy wszystkie zapłaty za wykonane usługi otrzymują na rachunek bankowy lub rachunek w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Należy jednak uważać, ponieważ bardzo łatwo stracić prawo do tego zwolnienia.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Poszukiwanie sposobów na uniknięcie sankcji za brak kasy fiskalnej od 1 marca 2013 roku zaowocowało nowym pomysłem podatników - wielu z nich na kilka miesięcy całkowicie zaprzestaje sprzedaży detalicznej.

Czy takie rozwiązanie ma jednak poparcie w przepisach i czy w takiej sytuacji istnieje szansa na uzyskanie ulgi? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w indywidualnych interpretacjach izb skabowych.

piątek, 22 marzec 2013 18:10

Zmiany w VAT już od 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe regulacje wprowadzają między innymi podwyższone stawki VAT na niektóre towary i usługi, zwolnienia z VAT dla dwóch grup usług oraz nowe wymogi dla przedstawiciela podatkowego.

Zmienią się również niektóre definicje - między innymi eksportu, importu, próbki i działalności gospodarczej.

Zmiany w VAT wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wielu podatników z dniem 1 marca 2013 nie rozpoczęło ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, ze względu na deficyt tego typu urządzeń na rynku.

Ministerstwo Finansów nie przewidziało jednak żadnych ulg w traktowaniu takich opóźnień. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik złożył w urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym podatnik ma możliwość uzyskania odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Aby uzyskać takie odroczenie, musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Jednak może to zrobić jedynie przed obowiązującym terminem instalacji kasy.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kasy fiskalnej, nie otrzymali jej bezwarunkowo. W pewnych przypadkach właściciel kasy musi zwrócić pobraną lub odliczoną kwotę do urzędu skarbowego. Stanie się tak między innymi w przypadku zaprzestania działalności i spóźnienia z przeglądem technicznym.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Każdy podatnik, który spełnił warunki wskazane w przepisach rozporządzenia w sprawie odliczeń, może uzyskać nawet 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej. W praktyce nieco inaczej rozliczają ten zwrot podatnicy będący płatnikami VAT, a nieco inaczej nievatowcy.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozporządzenie w sprawie kas, które wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 roku, wprowadzonymi zmianami obejmie nie tylko podatników użytkujących urządzenia rejestrujące, ale też serwisy kas fiskalnych. Zmienią się wymogi dla osób prowadzących serwis. Zostaną też uregulowane kwestie niektórych obowiązków serwisanta oraz pojawią się nowe wzory legitymacji.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, ogranicza możliwość korzystania ze zwolnień przedmiotowych dla pewnych grup usług w zakresie edukacji. W związku z tym niektórzy podatnicy prowadzący szkoły językowe zastanawiają się, czy również oni powinni zarejestrować kasy fiskalne.  Przepisy jasno regulują tę kwestię.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Podatnicy zobowiązani przepisami do zarejestrowania kasy fiskalnej 1 marca 2013 roku, którzy przed upływem tego terminu zawiesili działalność gospodarczą, mogą zastanawiać się, czy wciąż przysługuje im prawo do odliczenia ulgi z urzędu skarbowego. Aby to ustalić, należy sięgnąć do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Niewielkie zmiany w dotychczas obowiązujących zgłoszeniach i zawiadomieniach do urzędu skarbowego oraz wprowadzanie trzech nowych wzorów to nie rewolucja, jednak obowiązkiem każdego podatnika jest bieżące zapoznawanie się ze wszelkimi nowościami w przepisach. Zmodyfikowane wzory wejdą w życie wraz z nowym rozporządzeniem dnia 1 kwietnia 2013 roku.

wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Kary za brak kasy fiskalnej w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Niezarejestrowanie kasy fiskalnej w terminie wyznaczonym przez obowiązujące w 2013 roku przepisy może skutkować grzywną za popełnienie przestępstwa skarbowego lub podatkiem zwiększonym o 30%. Wprawdzie ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, jednak nawet taki ruch nie uwalnia całkowicie ze wszystkich konsekwencji.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza istotne modyfikacje w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zmiany obejmą także sposób sporządzania ewidencji zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek. Nowe przepisy wejdą życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Strona 32 z 34